PL EN


2013 | 62 | 109-136
Article title

Słowiańskie nazwy ‘stawów palców’ i ‘przegubu ręki’ w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Slavic names for 'finger joints' and 'wrist' in the light of dialectal data and historical sources
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article discusses Slavic names for 'finger joints' and the 'wrist' . The analysis is presented in a parallel fashion. First it discusses the names that are used to refer to both of the joints, and then it analyzes the names that exclusively refer to 'finger joints' or to the 'wrist'. The article is accompanied by maps presenting the territorial ranges of the respective names. The maps use the same graphic display so as to facilitate comparison of the territorial ranges. The existence of the common names for these body organs stems from the fact that both of them can be characterized by "bending" and "merging" of their parts. The names of these parts have often become the names of the joints themselves. This fact is attributed to various environmental perceptions of body parts and their functions by human beings. The article introduces some modifications to the interpretation of the material presented in the ninth volume of The Slavic Linguistic Atlas (OLA).
PL
W artykule omówiono słowiańskie nazwy ‘stawów palców’ i ‘przegubu ręki’. Zostały one przedstawione paralelnie. Najpierw omawiane są nazwy wspólne dla obu stawów, a dopiero potem nazwy właściwe tylko dla ‘stawów palców’ lub tylko ‘przegubu ręki’. Na mapach zostały one przedstawione za pomocą tych samych środków graficznych, by można było łatwiej porównać ich zasięgi terytorialne. Nazwy wspólne wynikają z faktu, że w obu wypadkach mamy do czynienia ze stawami charakteryzującymi się ich ‘zginaniem’ i ‘łączeniem’ ich części. Nazwy tych części też często stają się nazwami samych stawów. Wynika to z różnych środowiskowo percepcji przez człowieka elementów jego własnego ciała i ich funkcji. Wprowadzono pewne modyfikacje interpretacji materiału, przedstawionej w IX tomie OLA
Year
Volume
62
Pages
109-136
Physical description
Document type
Article
Contributors
References
 • AGB – Atlas gwar bojkowskich, oprac. głównie na podstawie zapisów S. Hrabca przez Zespół Instytutu Słowianoznawstwa PAN pod kier. J. Riegera, t. 1–7, Wrocław 1980–1991.
 • AGM – Atlas gwar mazowieckich, t. 1 opr. H. Horodyska-Gadkowska, A. Strzyżewska-Zaremba, t. 2–10 opr. A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, Wrocław 1971–1992.
 • AGWB – Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. 1 pod red. S. Glinki, A. Obrębskiej-Jabłońskiej, J. Siatkowskiego, Wrocław 1980, t. 2–3, pod red. S. Glinki, Wrocław 1989–1993, t. 5–10 pod red. I. Maryniakowej, Warszawa 1995–2009.
 • AJDŁ – Stieber Z., Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny, z. 1–8, Łódź 1956–1964.
 • BER – Бългapcкu eтимoлoгичeн речник, ред. Вл. Георгиев (И. Дуриданов, М. Рачева, Т. А. Тодоров), София 1971–.
 • BEZLAJ – Bezlaj F., Etimološki slovar slovenskega jezika, knj. 1–4, Ljubljana 1977–2005.
 • BORYŚ – Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
 • BTR – Български тълковен речник, ред. Л. Андрейчин и др., четвърто издание допълнено и преработено от Д. Попов, София 1996.
 • ČJA – Český jazykový atlas, red. J. Balhar, P. Jančák, 1–5, Praha 1992–2005.
 • DAL – Даль Вл., Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1–4, Москва 1955–1956.
 • DEJNA AtlKiel – Dejna K., Atlas gwarowy województwa kieleckiego, t. 1–6, Łódź 1962–1968.
 • DZENDZELIWSKI – Дзедзелiвський Й. О., Лiнгвiстичний атлас украïнських народних говорiв Закарпатськоï областi Украïни (Лексика), ч. 3, Ужгород 1993.
 • ESBM – Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, рэд. В. У. Мартынаў, Мінск 1978–.
 • ESSJ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд, 1974–, ред. О. Н. Трубачев, Москва.
 • ESUM – Етимологічний словник української мови, ред. О. С. Мельничук, т. 1–6, Київ 1982–2012.
 • GbSl – Gebauer J., Slovník staročeský, d. 1–2, Praha 1903–1916.
 • GEROV – Геров Н., Речник на българския език с тълкувание речите на български и на руски, т. 1–5, София 1975–1978.
 • HINZE – Hinze F., Wörterbuch und Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Pomoranischen (Kaschubischen), Berlin 1965.
 • HRINČ – Грінченко Б., Словарь української мови, т. 1–4, Київ 1907–1909.
 • HSBM – Гістарычны слоўнік беларускай мовы, рэд. А. Жураўскі, Мінск 1982–.
 • HSSJ – Historický slovník slovenského jazyka, red. M. Majtán, 1–7, Bratislava 1991–2008.
 • JAKUBAŠ – Jakubaš F., Hornjoserbsko-němski słownik, Budyšin 1954.
 • JG – Jungmann J., Slovník česko–německý, d. 1–5, Praha 1835–1839.
 • KELLNER – Kellner A., Východolašská nářečí, sv. 1–2, Brno 1946–1949.
 • KLUGE – Kluge F., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 23. Aufl., bearb. von E. Seebold, Berlin : New York 1995.
 • KOTT – Kott F. Š., Česko-německý slovník, zvláště gramaticko-frazeologický, sv. 1–7, Praha 1878–1893.
 • KRAL – Kral J., Serbsko–němski słownik hornjołužiskeje serbskeje rěče, Bautzen 1986. [Przedruk fototypiczny wydań z 1927 i 1931 roku].
 • LAB – Лексічны атлас беларускіх народных гаворак у пяці тамах, рэд. М. В. Бірыла, Ю. Ф. Мацкевіч, Мінск 1993–1998.
 • LINDE – Linde M. S. B., Słownik języka polskiego, t. 1–6, Lwów 1854–1860. Wyd. 3. fotoofsetowe, Warszawa 1951.
 • MACHEK – Machek V., Etymologický slovník jazyka českého, Praha 1968.
 • NHSS – Němsko-hornjoserbski słownik. Deutsch-obersorbisches Wörterbuch, H. Jenč, F. Michałk, I. Šěrakowa, J. Měrćink, zwj. 1–2, Budyšin/Bautzen 1989–1991.
 • OLA – Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная, вып. 9: Человек. Ogólnosłowiański atlas językowy, Seria leksykalno-słowotwórcza, t. 9: Człowiek, red. J. Siatkowski, J. Waniakowa, Kraków 2009.
 • PEEV – Пеев К., За македонската диjалектна лексика, „Македонски jазик” 21 (1970).
 • PFUL – Pful K. B.– Ch. T. Pfuhl, Łužiski serbski słownik. Lausitzisch Wendisches Wörterbuch, Budyšin 1866. Przedruk: Bautzen 1968.
 • PLET – Pleteršnik M., Slovensko-nemški slovar, zv. 1–2, Ljubljana 1894–1895.
 • PS – Příruční slovník jazyka českého, sv. 1–8, Praha 1933–1957.
 • RBE – Речник на българския език, ред. К. Чолакова, София 1977–.
 • RĚZAK – Rězak F., Němsko-serbski słownik hornjołužiskeje rěče. Deutsch-wendisches encyklopädisches Wörterbuch der oberlausitzer Sprache, Bautzen 1920.
 • RHSJ – Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, d. 1–23, Zagreb 1880–1976.
 • RICHHARDT – Richhardt R., Polnische Lehnwörter im Ukrainischen, Berlin 1957.
 • RMJ – Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања, ред. Б. Конески, т. 1–3, Скопје 1961–1966.
 • RSBKE – Речник на съвременния български книжовен език, ред. Ст. Романски, т. 1–3, София 1955–1959.
 • RSHJ – Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Београд 1959–.
 • SCHUSTER-ŠEWC – Schuster-Šewc H., Historisch–etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache, Bd. 1–5, Bautzen 1978–1996.
 • SGŚ – Słownik gwar śląskich, red. B. Wyderka, Opole 2000–.
 • SIATKOWSKI – Siatkowski J., Słowiańskie nazwy części ciała w historii i dialektach, Warszawa 2012.
 • SJPD – Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. 1-11, Warszawa 1958–1969.
 • SKOK – Skok P., Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. 1–4, Zagreb 1971–1974.
 • SLA – Slovenski lingvistični atlas 1: Človek (telo, bolezni, družina), red. J. Škofic, 1: Atlas; 2: Komentarji, Ljubljana 2011.
 • SŁAWSKI – Sławski F., Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1–5, Kraków 1952–1982.
 • SłPogr – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча у пяці тамах, рэд. Ю. Ф. Мацкевіч, т. 1–5, Мінск 1979–1986.
 • SNOJ – Snoj M., Slovenski etimološki slovar, Ljubljana 1997.
 • SOWM – Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, opr. przez Pracownię SGOWM Zakładu Językoznawstwa PAN w Warszawie, pod red. Z. Stamirowskiej i H. Perzowej, Wrocław : Warszawa : Kraków 1987–.
 • SP – Słownik prasłowiański, opr. Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN, red. F. Sławski, Wrocław 1974–.
 • SP XVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, (F. Pepłowski, K. Mrowcewicz), Wrocław 1966–.
 • SrezMat – Cрезневский И. И., Материалы для Словаря древнерусского языка, т. 1–3, Санкт-Петербург 1893–1912.
 • SRJ XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв., ред. С. Г. Бархударов (Ф. П. Филин, Д.Н. Шмелев, Г.А. Богатова, В.Б. Крысько), Москва 1975–.
 • SRJ XVIII – Словарь русского языка XVIII века, ред. Ю. С. Сорокин (З. М. Петрова), Ленинград (Санкт-Петербург) 1984–.
 • SRNG – Словарь русских народных говоров, составил (с 2 тома гл. ред.) Ф. П. Филин (Ф. П. Сороколетов), Москва : (Ленинград) : Санкт-Петербург 1965–.
 • SSA – Sorbischer Sprachatlas, Bd. 1–10, bearb. von H. Faßke, H. Jentsch und S. Michalk, Bd. 11–15 von H. Faßke, Bautzen 1965–1996.
 • SSJ – Slovník slovenského jazyka, red. Š. Peciar, t. 1–6, Bratislava 1959–1968.
 • SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého, red. B. Havránek, t. 1–4, Praha 1960–1971.
 • SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika, knj.1–5, Ljubljana 1970–1991.
 • SSN – Slovník slovenských nárečí, red. I. Ripka, Bratislava 1994–.
 • SSRLJ – Словарь современного русского литературного языка, ред. Ф. П. Филин, т. 1–17, Москва : Ленинград 1950–1965.
 • SStp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–11, Warszawa : Kraków 1953–2004.
 • STAROSTA – Starosta M., Dolnoserbsko-nimski słownik. Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch, Budyšyn/Bautzen 1999.
 • SUM – Словник української мови, ред. І. К. Білодід, т. 1–11, Київ 1970–11980.
 • SUM XVI–XVII – Словник української мови XVI – першої половини XVII ст., ред. Д. Гринчишин, Львiв 1994–.
 • ŠKALJIĆ – Škaljić A., Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Šesto izdanje, Sarajevo 1989.
 • TRMJ – Толковен речник на македонскuот jазик, гл. ред. К. Конески, Скопjе 2003–.
 • TSBM – Тлумачальны слоўнік беларускай мовы, пад рэд. К. К. Атраховіча (Кандрата Крапівы), т. 1–5, Мінск 1977–1984.
 • VASMER– Фасмер М., Этимологический словарь русского языка. Перевод с нем. и дополнения О. Н. Трубачева, т. 1–4, Москва 1964–1973.
 • ZARĘBA – A. Zaręba, Atlas językowy Śląska, t. 1–7, Kraków 1969–1989; t. 8, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11a6ca95-e5ef-47fb-843d-4a535a3d9ef2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.