PL EN


2014 | 6 Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym | 119-132
Article title

Czynniki wpływające na jakość pracy nauczyciela

Content
Title variants
EN
Factors influencing the quality of a teacher’s work
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ciągła troska o poprawę jakości i skuteczności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych powoduje potrzebę analizy uwarunkowań tego procesu. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych czynników wpływających na efektywność pracy wychowawców, w szczególności próba określenia wpływu osobowości oraz stylu prowadzenia zajęć na poziom jakości kształcenia uczniów. Rozważania zawarte w przygotowanym artykule opierają się na założeniu, że na poziom efektywności pracy pedagogów mają wpływ czynniki osobowościowe, uwarunkowania środowiskowe oraz jakość relacji interpersonalnych uczeń–nauczyciel.
EN
The constant concern for the improvement of the quality and the effectiveness of teaching and upbringing interactions causes the need for the analysis of the conditions of such process. The purpose of the author was to present some factors influencing the effectiveness of teachers’ work, and in particular to make an attempt to identify the impact of the personality and teaching style on the quality of education process. The ideas included in the prepared paper are based on the assumption that the effectiveness of teachers’ work is influenced by personality factors, environmental conditions, and the quality of interpersonal relations between pupils and teachers.
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii, Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii
References
 • Banach, Cz. (1995). Cechy osobowościowe nauczycieli. Nowa Szkoła, 3, 10.
 • Dejnaka, A. (2003). Zasoby ludzkie. Planowanie i zarządzanie. Gliwice: Wyd. Helion, 133–134.
 • Delors, J. (1998). Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Warszawa: Wyd. UNESCO.
 • Dzierzgowska, I. (2000). Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej. Warszawa: Wyd. CODN.
 • Dzierzgowska, I., Wlazło, S. (1996). Mierzenie jakości pracy szkoły. Radom: Program TERM.
 • Gaś, Z.B. (2001). Doskonalący się nauczyciel: Psychologiczna analiza rozwoju profesjonalnego nauczycieli. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 33–34.
 • Kościelniak, M. (2004). Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Kujawiński, J. (1998). Współdziałanie partnerskie w szkole uczniów z nauczycielami i uczniów ze sobą. Poznań: Wyd. Eruditus.
 • Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Toruń: Wyd. Edytor.
 • Łaguna, M., Gałkowska. A. (1994). Umiejętności społeczne i ich znaczenie w pracy nauczyciela. W: A. Gała (red.), Wybrane zagadnienie z psychologii wychowawczej. Wrocław: Wydawnictwo św. Antoniego.
 • Pawlak, R. (2005). Dylematy polityki edukacyjnej wobec nauczycieli. Polityka Społeczna, 10.
 • Pines, A.M. (2000). Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: PWN.
 • Prucha, J. (2006). Pedeutologia. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. T. 2: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańsk: Wyd. GWP.
 • Pyżalski, J. (2010). Jakie działania można podejmować, by ograniczyć stres zawodowy nauczycieli? W: J. Pyżalski, D. Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Radwan, Z. (1997). Rozwój organizacyjny szkoły. Antologia 3. Warszawa–Radom: Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji.
 • Tucholska, S. (2003). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Lublin: Wyd. KUL.
 • Wawak, T. (2001). Zarządzanie a jakość pracy i życia. W: T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4. Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej.
 • Włodarski, Z. (1994). Pożądane cechy nauczyciela i związane z nimi interakcje. W: M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski (red.), Psychologia wychowawcza. T. 1. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5456
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11a96a44-c41c-4ca2-9176-56552e0183f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.