PL EN


2016 | 47 | 193-204
Article title

Polityka społeczna jako instrument spójności Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Social Policy as an Instrument of European Union Cohesion
RU
Социальная политика как инструмент сплочения Европейского Союза
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza procesu integracji europejskiej w sferze polityki społecznej oraz ocena znaczenia tej polityki w tworzeniu europejskiej przestrzeni społecznej. Wskaźniki spójności społeczno-ekonomicznej wskazują na duże zróżnicowanie krajów członkowskich pod względem poziomu ochrony socjalnej i pogłębienie ich dywergencji po 2008 roku. Z analizy wynika, że ostatni kryzys finansowo-gospodarczy i zadłużeniowy zasadniczo przyczynił się do obniżenia spójności społecznej i gospodarczej UE i jest to jeden z najważniejszych czynników utrudniających rozwój europejskiego modelu społecznego na obecnym etapie integracji. Kraje UE dzielą się na trzy grupy: 1) północno-zachodnie (9), 2) południowe z Irlandią (6), 3) Europy Środ-kowo-Wschodniej (11). Kraje grupy I (skandynawskie, Belgia i Holandia, a także Francja, Austria i Niemcy) utrzymały swoją przewagę w stosunku do średniej UE w podnoszeniu standardów ekonomicznych i społecznych (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii). W grupie II (krajów południo-wych) wskaźniki dywergencji wzrosły przede wszystkim w Portugalii, Hiszpanii i Grecji, niemniej procesy dywergencyjne objęły również Włochy i Cypr. Najbardziej zróżnicowaną grupę stanowią kraje Europy Środkowo-Wschodniej, ale w pięciu z nich wskaźniki dywergencji obniżyły się i nastąpiła poprawa ich pozycji na tle krajów południowych. Wskazane zostały również inne czynniki opóźniające ujednolicanie polityki społecznej na niższych stadiach integracji: 1) duży wpływ neoliberalistów na koncepcje i plany integracji na różnych etapach jej rozwoju oraz koncentracja uwagi na korzyściach ekonomii skali, 2) zróżnicowanie modeli państwa dobrobytu w krajach członkowskich i poziomu finansowania potrzeb spe-łecznych, 3) brak strategii rozwoju polityki społecznej, 4) kryzys polityki państwa dobrobytu, 5) integracja walutowa i potrzeba spełnienia traktatowych kryteriów unii walutowej, wymagająca poprawy równowagi budżetowej i obniżenia długu publicznego.
EN
The subject of the paper is an analysis of the European integration process in the field of so-cial policy and an assessment of the significance of that policy in the European social dimension creation. The socio-economic cohesion indicators show a wide diversity among the Member States in terms of social protection level and their divergence has deepened since 2008. The analysis suggests that the recent financial-economic and debt crisis has substantially contributed to the decrease in economic and social cohesion of the EU which is one of the major factors hindering the development of the European social model at the current stage of integration. The EU countries can be divided into three groups: 1) the Northwest countries (9), 2) the Southern countries and Ireland (6), 3) Central and Eastern European countries (11). Countries from the 1st group (Scandi-navian countries, Belgium and the Netherlands, as well as France, Austria and Germany) have maintained their advantage in raising economic and social standards in comparison to the EU average (with the exception of the UK). In the 2nd group (the Southern countries) divergence indicators have increased, particularly in Portugal, Spain and Greece, however, divergent processes have also occurred in Italy and Cyprus. Central and Eastern European countries have been ex-tremely varied, but divergence indicators had been lowering in five of them and their position against the Southern countries has been improving. The subject of the paper is an analysis of the European integration process in the field of so-cial policy and an assessment of the significance of that policy in the European social dimension creation. The socio-economic cohesion indicators show a wide diversity among the Member States in terms of social protection level and their divergence has deepened since 2008. The analysis suggests that the recent financial-economic and debt crisis has substantially contributed to the decrease in economic and social cohesion of the EU which is one of the major factors hindering the development of the European social model at the current stage of integration. The EU countries can be divided into three groups: 1) the Northwest countries (9), 2) the Southern countries and Ireland (6), 3) Central and Eastern European countries (11). Countries from the 1st group (Scandinavian countries, Belgium and the Netherlands, as well as France, Austria and Germany) have maintained their advantage in raising economic and social standards in comparison to the EU average (with the exception of the UK). In the 2nd group (the Southern countries) divergence indicators have increased, particularly in Portugal, Spain and Greece, however, divergent processes have also occurred in Italy and Cyprus. Central and Eastern European countries have been extremely varied, but divergence indicators had been lowering in five of them and their position against the Southern countries has been improving.
Year
Volume
47
Pages
193-204
Physical description
Contributors
 • Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, mucha@hektor.umcs.lublin.pl
References
 • Armstrong K.A., 2012, EU social policy and the governance architecture of Europe 2020, “Journal of European Social Policy”, http://dx.doi.org/10.1177/1024258912448600.
 • European Commission, 2010, Public Finances in EMU 2010, “European Economy”, nr 4.
 • Eurostat Database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 • Geyer R.R., 2000, Exploring European Social Policy, Polity Press.
 • Haas E., 1958, The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950–1957, Stanford University Press, Stanford.
 • Haas E., 1964, Beyond the Nation State: Functionalism and International Organisation, Stanford University Press, Stanford.
 • Hantrais L., 1995, Social Policy in the European Union, Macmillan Press LTD, London, http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-24102-6.
 • Harrison R.J., 1974, Europe in Question, London: George Allen &Unwin.
 • Kąkol M., Osińska A., 1998, Wspólna polityka społeczna [w:] Polityka społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej, „Biuletyn Europejski”, red. B. Mucha-Leszko, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Kohl H., 2015, Convergence and divergence – 10 years since EU enlargement, “Journal of European Social Policy”, Vol. 21(3), http://dx.doi.org/10.1177/1024258915585939.
 • Mitrany D., 2006, A working peace system: an argument for the functional development of international organization [w:] Debates on European Integration. A Reader, red. M. Eilstrup-Sangiovanni, Palgrave Macmillan, http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-14817-2_13.
 • Ross G., 1995, Jacques Delors and European Integration, Polity Press, Cambridge.
 • Sapir A., Aghion P., Bertola G., Hellwig M., Pisani-Ferry J., Rosati D, Viñals J., Wal-lace H., Buti M., Nava M., Smith P.M., 2004, An Agenda for a Growing Europe. The Sapir Report, Oxford University Press, http://dx.doi.org/10.1093/019927 1488.001.0001.
 • Szarfenberg R., Polityka społeczna Unii Europejskiej – przewodnik, www.eapn.org.pl.
 • Theborn G., 1998, Drogi do nowoczesnej Europy – społeczeństwa europejskie w latach 1945–2000, PWN, Warszawa–Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11aaa554-ba61-4d53-9c77-4137a819534b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.