PL EN


2017 | 8 | 4 | 245-253
Article title

Firmowe strony internetowe w budowaniu wizerunku pracodawcy

Authors
Content
Title variants
EN
Corporate Websites in Building the Employer’s Brand
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Internet jest obecnie jednym z podstawowych kanałów informacyjnych wykorzystywanych do budowania wizerunku pracodawcy. Posiadanie firmowej strony WWW jest warunkiem istnienia firmy w globalnej sieci internetowej i jednocześnie dostępu do kluczowego zasobu firmy, jakim są jej pracownicy. Celem artykułu jest wykazanie istotnej roli firmowych stron internetowych w tworzeniu po-zytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Na wstępie omówiono istotę i wskazano na znacze-nie wizerunku dla przedsiębiorstwa. Następnie zaprezentowano potencjalne korzyści dla firmy z punktu widzenia klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Główną część rozważań poświęcono analizie zawartości firmowych stron WWW oraz zakładki kariera, a także możliwości ich wyko-rzystania w budowaniu relacji z pracownikami i kandydatami.
EN
The Internet is now one of the basic information channels used to build an employer's brand. Having a corporate website is a necessary condition of a company's existence in the global web and accessing the company's key resource, i.e. employees. The purpose of this paper is to demonstrate the crucial role of corporate websites in creating a positive corporate image as an employer. At the outset its essence has been discussed as well as its role and importance for the enterprise have been pointed out. Then the potential benefits for the company from external and internal customers point of view have been presented. The main part of the paper has been devoted to analyzing the content of corporate web pages and career tabs and the possibility to utilize them to build relationships with employees and candidates for employment.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
245-253
Physical description
Contributors
author
 • Doktor inżynier, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Insty-tut Ekonomii i Zarządzania, Polska
References
 • Baruk, A. (2006). Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy. Warszawa: Difin.
 • Berthon, P., Ewing, M., Hah, L.L. (2005). Captivating Company: Dimensions of Attractiveness in Employer Branding. International Journal of Advertising, 24 (2), 151–172.
 • Bondarouk, T., Ruel, H., Weekhout, W. (2012). Employer Branding and Its Effect on Organiza-tional Attractiveness via the World Wide Web. 4th International e-HRM conference „Innova-tion, creativity and e-HRM”, 28–29 March, Nottingham Trent University.
 • Deloitte (2017). W świecie nowych technologii firmy muszą traktować pracownika jak klienta. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/w-swiecie-nowych- -technologii-firmy-musza-traktowac-pracownika-jak-klienta.html (10.05.2017).
 • Gibbons, J. (2006). Employee Engagement: A Review of Current Research and Its Implications. New York: The Conference Board, Inc.
 • Kozłowski, M. (2016). Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kucherov, D., Zavyalova, E. (2012). HRD Practices and Talent Management in the Companies with the Employer Brand. European Journal of Training and Development, 36 (1), 6–104.
 • Lloyd, S. (2008). Branding from the Inside Out, Business Strategy Review, 19 (2).
 • Piyachat, B., Chanongkorn, K., Panisa, M. (2014). The Mediate Effect of Employee Engagement on the Relationship between Perceived Employer Branding and Discretionary Effort. Busi-ness & Economics Review, 24, 37–60.
 • Raczyńska, M., Stachowska, S. (2012). Wykorzystanie narzędzi komunikacji społecznej w budo-waniu zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru. Edukacja Ekonomistów i Menedże-rów, Problemy, Innowacje, Projekty, 3 (25), 59–72.
 • Rana, R., Kapoor, S. (2016). Exploring the Contribution of Employer Branding in Corporate Image Building. International Journal of Business and General Management (IJBGM), Special Edi-tion Nov 2016, 37–42.
 • Randstad (2017). Randstad Employer Brand Research 2017 – Country Report Poland. Pobrane z: REBR 2017 Poland Country Report – def top 150.pdf (10.05.2017).
 • Siniakowicz, E. (2009). Internet jako narzędzie budowania atrakcyjnego wizerunku pracodawcy. W: U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB. Employer branding & Corporate Social Re-sponsibility (s. 76–85). Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Stachowska, S., Zielińska, A. (2013). Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy. Zarządzanie i Finanse, 11 (1) 1, 593–605.
 • Szyfler, J. (2005). Public relations w internecie. Gliwice: Helion.
 • Vistaprint Digital Service (2017). Raport – Jak strona internetowa wpływa na opinie o firmie? Pobrane z: https://www.emarketing.pl/raporty/raport-jak-strona-internetowa-wplywa-na- -opinie-o-firmie/ (10.05.2017).
 • Wawer, M., Budzyński, K. (2011). Internet Portals as a Recruitment Tool in the Process of Em-ployee Acquisition. Lublin: Varia Informatica, Polish Information Processing Society.
 • Wawer, M. (2011). Proces rekrutacji kandydatów. W: Wawer M. (red.), Realizacja strategii za-rządzania zasobami ludzkimi w obszarze pozyskiwania pracowników (s. 119–127). Lublin: Wyd. WSPA.
 • Wilden, R., Gudergan, S., Lings, I. (2010). Employer Branding: Strategic Implications for Staff Recruitment. Journal of Marketing Management, 26 (1–2), 56–73.
 • Wojtaszczyk, K. (2010). Employer branding – przesłanki i cele budowania marki pracodawcy. Przegląd Organizacji, 1, 19–22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11c24879-26df-490d-a02f-08cb55b5699f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.