Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2 | 1 | 235-250

Article title

Wielokulturowość w przekładzie "Opowieści galicyjskich" Andrzeja Stasiuka

Authors

Content

Title variants

SK
Medzikultúrny dialóg v slovenskom preklade diela Andrzeja Stasiuka "Haličské poviedky"
EN
Intercultural dialogue in Slovak translation of Andrzej Stasiuk book "Opowieści galicyjskie"

Languages of publication

PL

Abstracts

SK
Prispievok sa týka problémov medzikultúrneho dialógu v slovenskom preklade zbierky poviedok Andrzeja Stasiuka pod titulom "Haličské poviedky". Autorka dáva pozor na translatologické problémy vyplyvajúce zo špecifiky originálu, v ktorom dialóg kultúr funguje vnútorne v texte. Prispevok uvažuje o translatologických problémoch, sústreduje pozornosť na kľúčových textových signáloch, významných elementoch štruktúry textu, ktoré definujú hranice sémantiky originálu. Autorka určuje spôsob interpretácie a transferu sémantiky originálu v preklade. Zaujima ju, akým spôsobom sa prekladateľovi Haličských poviedok podarilo preložiť aspekt zmiešania kultúr.
EN
The article deals with the question of intercultural dialogue in Slovak translation of Andrzej Stasiuk book under the title "Opowieści galicyjskie". The author draws attention to translation problems resulting from the peculiarity of origin, in which a dialog of many cultures decides about the inner structure of a text. The author discusses translation problems focuses on text signals, significant structure elements which state the limits of semantic area of the origin. It defines the way of reading and transfering the sense of origin implied in translation. The author considers what extent the translator of Opowieści galicyjskie managed to transfer in translation the aspects of cultures mix up and coexistence.

Year

Volume

2

Issue

1

Pages

235-250

Physical description

Dates

published
2011-01-01

Contributors

author
 • Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski

References

 • Czapliński, Przemysław. Ruchome marginesy, szkice o literaturze lat 90. Kraków: Znak, 2002.
 • Czapliński, Przemysław. Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001.
 • Fiut, Aleksander. „Powrót do Europy Środkowej?” (Nieobecność) pominięcia i przemilczenia. Red. Hanna Gosk, Bożena Karwowska. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2008.
 • Gadamer, Hans-Georg. Prawda i metoda. Tłum. Bogdan Baran. Kraków: Inter Esse, 1993.
 • Hejwowski, Krzysztof. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN, 2007.
 • Kaźmierczak, Marta. „Obcość w oryginale, obcość w przekładzie — „Bela” Michaiła Lermontowa.” Odmienność kulturowa w przekładzie. Red. Piotr Fast, Przemysław Janikowski, Agata Olszta. Katowice—Częstochowa: Śląsk 2008. 190—199.
 • Kołodziejczyk, Dorota. „Odzyskiwanie miejsca: realizm magiczny w powieści postkolonialnej i polskiej powieści lat 90-tych XX wieku.” (Nieobecność) pominięcia i przemilczenia. Red. Hanna Gosk, Bożena Karwowska. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2008.
 • Lewicki, Roman. Obcość w odbiorze przekładu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Libura, Agnieszka. „Amalgamaty kognitywne. Powstanie i rozwój koncepcji integracji pojęciowej.” Amalgamaty kognitywne w sztuce. Red. Agnieszka Libura. Kraków: Universitas, 2007.
 • Michalski, Krzysztof. „Gadamer.” Gadamer Hans-Georg. Rozum, słowo, dzieje. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Krzysztof Michalski. Warszawa: PIW, 2000.
 • Millati, Piotr. „Inna Europa. Nowa mitologia Europy Środkowej.” (Nieobecność) pominięcia i przemilczenia. Red. Hanna Gosk, Bożena Karwowska. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2008.
 • Orski, Mieczysław. Autokreacje i mitologie (zwięzły opis spraw literatury lat 90.). Wrocław: Wydawnictwo Okis 1997.
 • Ricoeur, Paul. O tłumaczeniu. Tłum. Tomasz Swoboda, Stanisław Ulaszek. Ricoeur, Paul, Peeter Torop. O tłumaczeniu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.
 • Rokicki, Jarosław. „Zakorzenianie kosmopolity: czy jednostka może być wielokulturowa?” Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji. Red. Jarosław Rokicki, Monika Banaś. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. 261—270.
 • Senczyszyn, Diana. „O eksplicytacji w przekładzie.” Współczesne kierunki analiz przekładowych. Język a komunikacja. 18. Red. Maria Piotrowska. Kraków: Tertium, 2007. 177—178.
 • Tabakowska, Elżbieta. Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Tłum. Agnieszka Pokojska. Kraków: Universitas, 2001.
 • Tokarz Bożena: Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. Katowice: Śląsk, 1998.
 • Tokarz, Bożena. „Przekład w dialogu międzykulturowym.” Dialog czy nieporozumienie? Z zagadnień krytyki przekładu. Red. Piotr Fast, Przemysław Janikowski. Katowice: Śląsk, 2006.
 • Torop, Peeter. „Przekład całkowity.” Tłum. Tomasz Swoboda, Stanisław Ulaszek. Ricoeur, Paul, Peeter Torop. O tłumaczeniu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.
 • Wiegandt, Ewa. „Literackie formy świadomości kresowej.” Swoi i obcy w literaturze i kulturze. Red. Elżbieta Rzewuska. Lublin: Wyd. UMCS, 1997.
 • Wiegandt, Ewa. „Podróż z Kresów do Europy Środkowej.” Kresy — dekonstrukcja. Red. Krzysztof Trybuś, Jerzy Kałążny, Radosław Okulicz-Kozaryn. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9417

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-11c8c7c8-cb49-4d23-bf9d-985f45d144ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.