PL EN


2018 | 538 | 347-358
Article title

Działalność badawczo-rozwojowa determinantą innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

Content
Title variants
EN
Research and development activities as a determinant of innovativeness of industrial companies in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany zachodzące we współczesnym świecie silnie wpływają na zachowania instytucji wszelkiego rodzaju, w szczególności na przedsiębiorstwa. Ich sukces rynkowy w dużym stopniu uzależniony jest od poziomu innowacyjności. Tymczasem innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest stosunkowo niska w porównaniu z przedsiębiorstwami Unii Europejskiej. Mimo że w ostatnim okresie wdrożono wiele programów wsparcia działań innowacyjnych przedsiębiorstw, wciąż aktualne jest wyzwanie wzrostu innowacyjności gospodarki polskiej i jej podstawowych podmiotów. Biorąc to pod uwagę, w artykule przedstawiono wybrane wskaźniki charakteryzujące innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych, wskazano znaczenie działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu innowacyjności, a następnie omówiono wyniki badań dotyczących czynników determinujących innowacyjność w działalności badawczo-rozwojowej. Zarówno w grupie czynników hamujących, jak i sprzyjających działalności innowacyjnej szczególnie wysoko została oceniona współpraca przedsiębiorstw z podmiotami naukowymi.
EN
The paper makes an attempt of the role of research and development as the main factor of increasing of innovativeness. It shows the empirical research on factors of increasing of innovativeness in Polish enterprises and some barriers of cooperation of enterprises with scientific subjects. The empirical research carried out on the sample 100 industrial polish entities. Conclusion are based on surveys conducted by telephone interviews CATI (Computer Assisted Telephone Interview) with managers of industrial company. Research confirmed that cooperation is a very important factor, which stimulated as well brake the research and development activity of enterprises. Moreover the are many barriers of cooperation of enterprises with scientific subjects. The most important barriers are lack of information
References
 • Brojak-Trzaskowska M., 2012, Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych rodzajów usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce w 2016, 2017, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, 2013, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2014, 2015, Informacja sygnalna, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014-2016, 2017, Informacja sygnalna, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015-2017, 2018, Informacja sygnalna, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.
 • Jasiński A.H., 2014, Innowacyjność polskiego przemysłu?, [w:] Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania, red. Kamińska A., Placet, Warszawa.
 • Kulawczuk E., Kulawczuk, P., 2009, Oczekiwania pracowników nauki wobec przedsiębiorstw w zakresie współpracy badawczo-rozwojowej, [w:] Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, IBnDiPP, KFKP, Warszawa. Nauka i technika w roku 2012, 2013, GUS, Warszawa.
 • Pichlak M., 2012, Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.
 • Plawgo B., Kornecki J., 2010, Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 • Poznańska K., 2015, Współpraca MSP w zakresie innowacyjności, KNOP SGH, Warszawa.
 • Poznańska K., Zarzecki M., Matuszewski M., Rudawski P., 2012, Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Poznańska K., Kraj K.M., 2015, Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja. Umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Romer P., Endogenous Technological Changes, Journal of Political Economy, no 98 (5).
 • Rychtowski S., 2004, Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 1045.
 • Schultka S., 2008, Badanie barier i stymulatorów dotyczących transferu technologii ze środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw, PARP, Gdańsk.
 • Tidd J., Bessant J., 2011, Zarządzanie innowacjami, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., 2009, Determinanty rozwoju innowacyjnych firm w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, Ekspertyza CASE na zlecenie PARP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11e0f073-59a4-4168-9bd4-ae00bc4278a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.