PL EN


2018 | 41(2) | 91-106
Article title

Przydatność koncepcji resiliencew reformowaniu pomocy społecznej w Polsce — przypadek stowarzyszenia „Mateusz”

Content
Title variants
EN
The usefulness of the concept of resilience in the social Welfare reform in Poland — the case of the „Mateusz” association
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Resilience to: 1) elastyczność, prężność, odporność, zdolność do regeneracji sił; 2) zespół umiejętności, które pozwalają radzić sobie z dużym stresem; 3) dobre funkcjonowanie mimo niekorzystnych warunków życia; 4) zdolność jednostki do „odbijania się od dna”; 5) konfrontacja ze zdarzeniami, uzyskanie niezbędnych zasobów odporności. Na przykła-dzie Waldemara Dąbrowskiego w sposób modelowy można analizować następujące etapy resilience: 1) wystąpienie czynników ryzyka: niespecyficznych (utrata rodziców) i specyficz-nych (sukces sportowy i finansowy); 2) życiowe trudności w postaci choroby alkoholowej, która zagraża podstawowym wartościom, takim jak zdrowie i życie; 3) cierpienie konfron-towane z tym ryzykiem i podjęcie działań naprawczych (terapia, remont baraku, prowadze-nie ośrodka „Mateusz” itd.); 4) kształtowanie w sobie niezbędnych zasobów odporności w postaci oderwania się od negatywnych doświadczeń i wzbudzenia w sobie pozytywnych emocji; 5) umiejętność nowego spojrzenia na własne doświadczenia i zachowanie nadziei, która nakręca spiralę pozytywnych procesów. „Mateusz” to miejsce, w których można uzy-skać pierwszą pomoc postpenitencjarną oraz odbyć pozytywną adaptację (proste zasady, indywidualne podejście, kilkunastu mieszkańców, aktywizacja mieszkańców). To także narzędzie służące do koordynowania działań między instytucjami pomocowymi.
EN
Resilience it is: 1) flexibility, resilience, agility, an ability to regenerate forces; 2) a group of skills that allow you to handle a lot of stress; 3) a proper functioning despite the unfavorable conditions of life; 4) an individual’s ability to ‘bounce off the bottom’; 5) a confrontation with events, obtaining the necessary immunity resources.Based on the Waldemar Dabrowski’s example you can analyze resilience in the form of the following stages: 1) the occurrence of risk factors: non-specific (poor communication within the family concerning alcohol) and specific (sport and financial success); 2) life problems as alcoholism, which threatens the fundamental values, such as health and life; 3) suffering confronted with that risk and taking corrective action (therapy, barracks renovation, running the „Mateusz” centre etc.); 4) forming in oneself the necessary resistance resources in the form of detachment from negative experiences and awakening positive emotions within; 5) an ability to take a fresh look at your experience and preserve hope that fuels positive processes. „Mateusz” is a place, where — first of all — you can getfirst post-penitentiary aid and pass a positive adaptation (simple rules,individual approach,a dozen or so residents,residents activation). It is also a tool for coordinating activities between aid institutions.
Contributors
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Barczykowska, A. (2004). Niedomagania pomocy postpenitencjarnej wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości. W: Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. (315-323). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Błaszkiewicz, P. (2015). Takie inicjatywy jak „Mateusz” są bezcenne. Nowości. Dziennik toruński, 13 listopada.
 • Borucka, A., Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego, nr 12, s. 587-597.
 • Frysztacki, K., Piątek, K. (2017). Problematyka pracy socjalnej w perspektywie socjologii i polityki społecznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Kumpfer, K.L., Summerhays, J.F. (2006). Prevention Approaches to Enhance Resil- ience among High-Risk Youth: Comments on the Papers of Dishion & Connell and Greenberg. Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 1094, iss. 1, s. 151-163. DOI: 10.1196/annals.1376.014.
 • Luthar, S.S., Cicchetti, D., Becker, B. (2000). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work. Child Development, vol. 71, s. 543-562.
 • Malec, J. (1994), Stan i problemy pomocy postpenitencjarnej dla dorosłych w Polsce. War¬szawa: wewnętrzne nieopublikowane opracowanie Biura Rzecznika Praw Obywatel¬skich.
 • Napadło, A. (2007). Analiza oczekiwań osób skazanych wobec oferowanej pomocy oraz efektywność oddziaływania instytucjonalnych form pomocy. Komunikat z badań. W: A. Rejzner (red.), Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski.
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (2005). Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom. Wybrane zagadnienia. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 • Rutter, M. (1987). Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms. The American Journal of Orthopsychiatry, vol. 57, iss. 3, s. 316-331. DOI: 10.1111/j.1939-0025.1987. tb03541.x.
 • Rutter, M. (2006). Implications of Resilience Concepts for Scientific Understanding.
 • Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 1094, iss. 1, s. 1-12. DOI: 10.1196/ annals.1376.002.
 • Werner, E.E. (1994). Overcoming the Odds. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, vol. 15, no. 2, s. 131-136.
 • Werner, E.E. (2000). Protective Factors and Individual Resilience. W: J.P. Shonkoff,
 • S.J. Meisels (red.), Handbook of Early Childhood Intervention. (115-132). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Więcławski, T. (2015). Powrót z piekła. ABC, nr 36 (36), s. 44-45.
 • Witkowski, L. (2014). Memoriał w sprawie wspierania oddolnych inicjatyw społecznych w rewitalizacji systemowej polityki postpenitencjarnej RP (dziesięć tez). Transdyscy- plinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji. Rocznik naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, iss. 9, s. 13-19.
 • Zielińska, E. Działalność Stowarzyszenia „Mateusz” odpowiedzią na skutki izolacji więziennej i wynikających z niej trudności w readaptacji (maszynopis).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11ead552-bb74-4a5a-9c49-ad9932dc9c76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.