PL EN


2015 | 44 cz. 2 | 308-320
Article title

Znaczenie systemów klasy Enterprise Content Management (ECM) dla przedsiębiorstw oraz ich perspektywy technologiczne i rynkowe

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of Enterprise Content Management (ECM) Class Systems in Enterprises and Their Technological and Market Perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Systemy klasy Enterprise Content Management (ECM) to obecnie jedno z kluczowych narzędzi IT wdrażanych w przedsiębiorstwach. Świadczy o tym ogromna dynamika rynku, jego stale rosnące wartości i główni gracze, opisywane przez analityków firm badawczo-analitycznych Gartner Inc. (Magic Quadrant for ECM 2013) czy Radicati (Enterprise Content Management Market, 2013–2017). Celem artykułu stało się zaktualizowanie pojęcia content oraz zdefiniowanie pojęcia platformy ECM. Następnie platformy ECM zostały przedstawione w perspektywie technologicznej oraz rynkowej. Samo pojęcie zarządzania treścią i jego składowe technologie ewoluowały przez ostatnie dwadzieścia lat. Ewolucję pojęcia oraz aktualne miejsce zarządzania treścią w przedsiębiorstwie zaprezentowano w pierwszych dwóch częściach pracy. Główne komponenty oraz technologie wy-korzystywane do tworzenia platform ECM omówiono w części trzeciej, na przykładzie jednego z dynamiczniej rozwijających się, według rankingu Gartnera, produktów tej klasy – platformy Alfresco. Analiza dynamiki światowego rynku ECM oraz wskazanie trendów jego rozwoju stanowić będzie podsumowanie artykułu. Niniejsza praca będzie wstępem do rozważania problemu stworzenia dedykowanych narzędzi analityczno-projektowych służących w projektach wdrożeniowych systemów klasy ECM.
EN
Enterprise Content Management (ECM) class systems are nowadays one of the key IT tools implemented in enterprises. This fact is easily witnessed by the growth of the Enterprise Content Management market and its most important players as described by analysts from such research and analytical companies as Gartner Inc. (Magic Quadrant for ECM 2013) or Radicati (Enterprise Con-tent Management Market, 2013-2017). The aim of this paper is to update the notion of “content” and to define the concept of ECM platform. ECM platforms will be presented in the technological as well as market perspective. The concept of content management and its component technologies have evolved over the last twenty years. The evolution of that concept and the present place of content management in enterprises are presented in the first two parts of the paper. The main components and technologies employed to create ECM platforms are discussed in the third part of the paper using the example of the Alfresco platform which is quoted as the most dynamically developing one in the Gartner ranking. The concluding part of this paper features the analysis of the dynamics of the ECM market as well as presents its development trends. This paper serves only as an introduction to the deliberations on the problem of creating dedicated analytical and design tools to be used in the implementation projects of ECM class systems.
Year
Volume
Pages
308-320
Physical description
Contributors
author
References
 • Adamczewski T., 2007, Systemy zarządzania treścią [w:] Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C. Olszak, E. Ziemba, PWN, Warszawa.
 • AIIM: What is Enterprise Content Management (ECM)?, 2014, AIIM, http://www.aiim. org/what-is-ecm-enterprise-content-management (dostęp: 05.05.2014).
 • Alfresco Software, Inc.: About Alfresco, 2014, www.alfresco.com (dostęp: 15.05.2014).
 • Ćwiklicki M., 2003, Koncepcja zarządzania elektronicznymi zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Krakowie, nr 616, Kraków.
 • Gilbert M., Shegda K., Chin K., Tay G., Koehler-Kruener H., 2012, Gartner Analysts: Magic Quadrant for Enterprise Content Management, Gartner Inc., http://www.project-consult.de/files/Oracle_Gartner-Magic-Quadrant-ECM_20121018.pdf (dostęp: 05.05.2014).
 • Kampffmeyer U., 2013, EIM Enterprise Information Management, PROJECT CON-SULT Unternehmensberatung GmbH, http://www.project-consult.de/files/EIM-KAM PFFMEYER-EN.pdf, Hamburg (dostęp: 05.05.2014).
 • Kaplan M., Haenlein M., 2010, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, „Business Horizons” 53 (1), http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor. 2009.09.003.
 • Moller C., 2005, ERP II a conceptual framework for next-generation enterprise systems?, „Journal of Enterprise Information Management”, 18 (4).
 • Nonaka I., Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, POLTEXT, Warszawa.
 • Radicati S., Yamasaki T., Enterprise Content Management Market, 2013–2017, http:// www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/ Enterprise-Content-Management-Market-2013-2017-Executive-Summary.pdf (dostęp: 09.05.2014).
 • Rockley A., Kostur P., Manning S., 2003, Managing Enterprise Content: A Unified Content Strategy, New Riders Publishing.
 • Shariff M., Choudhary V., Bhandari A., Majmudar P., 2009, Alfresco 3 Enterprise Con-tent Management Implementation, Packt Publishing, Birmingham.
 • Trąbka J., 2013, Specific analytical perspectives In the model ling of workflow systems, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 153, Katowice.
 • Wikipedia, Enterprise content management, http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_content_management (dostęp: 10.05.2014).
 • Ziemba E., 2007a, Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą niejawną [w:] Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C. Olszak, E. Ziemba, PWN, Warszawa.
 • Ziemba E., 2007b, Portale korporacyjne [w:] Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C. Olszak, E. Ziemba, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11ebcd64-e251-4389-91f7-c59595c894a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.