Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 (60) | 127-144

Article title

Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem w świetle nowelizacji k.p.c. z dnia 16 września 2011 roku

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Legal Nature of the Mediation Settlement under the Amendment to the Code of Civil Procedure of 16 September 2011
RU
Правовая природа соглашения, заключенного с посредником в свете нового Гражданского процессуального кодекса от 16 сентября 2011 г.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest ocena nowelizacji przepisów k.p.c. w aspekcie zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. W pierwszej części przedstawione zostaną podstawowe problemy dotyczące ugody mediacyjnej na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów. Następnie ocena skupi się na nowelizacji przepisów w zakresie kwalifikacji przedmiotowej ugody jako tytułu egzekucyjnego. W ostatniej części rozważań opisane zostanie postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Powyższe wywody umożliwią ocenę przyjętych rozwiązań prawnych.
EN
The subject of the article is the evaluation of the amendment to the Code of Civil Procedure in the context of the confirmation of the mediation settlement. The first part will present the basic problems concerning the mediation settlement under the previous legislation. After that, the assessment will focus on the provisions amendment, which concern the settlement as a writ of execution. In the last part of the paper there will be described the procedure for confirmation of the mediation settlement. The above arguments allow the evaluation of the adopted legal solutions.
RU
Статья оценивает изменения, связанные с Гражданским процессуальным кодексом с точки зрения заключения соглашения с посредником. Первая часть представит основные проблемы соглашений посредничества в соответствии с предыдущим законодательством. Дальше оценка будет сосредотачиваться на внесении поправок в правила, касающиеся допуска этого соглашения в исполнительный документ. В последней части соображений описан порядок одобрения соглашения с посредником. Эти аргументы позволяют оценить принятые правовые решения.

Publisher

Year

Issue

Pages

127-144

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-11fd3411-1536-4cd7-abf8-11013c971d25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.