PL EN


2017 | 10 (813) | 124-139
Article title

Kształtowanie strategicznego planu rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego- studium przypadku

Title variants
EN
Creating of Building Company Strategic Development Plan – Case Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój przedsiębiorstw budowlanych i ich konkurencyjność sprzyjają doskonaleniu branży budowlanej oraz krajowej gospodarki. Sektor usług budowlanych w Polsce generuje bowiem blisko 8% PKB i przyczynia się do powstania 6% miejsc pracy. Czynnikiem decydującym o rozwoju i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw budowlanych jest umiejętność wykreowania oryginalnej koncepcji na funkcjonowanie organizacji i przekształcenie jej w sprecyzowane plany i programy działań a następnie skuteczne ich wdrożenie. Takie podejście nawiązuje bezpośrednio do zagadnień zarządzania strategicznego. Celem badań jest ocena konkurencyjności wybranych dużych przedsiębiorstw budowlanych, dla których określono zbiór kluczowych czynników sukcesu. Dla przedsiębiorstwa o najniższej ocenie, na bazie analizy SWOT/TOWS, zaproponowano najlepszy w istniejących warunkach typ strategii oraz cele - główny i szczegółowe - umożlwiające przedsiębiorstwu osiągnięcie zdolności konkurowania. W ramach strategicznego planu rozwoju rozważano sposoby osiągnięcia zamierzonych rezultatów i działania niezbędne dla realizacji celów.
EN
Development of construction companies and their competitiveness contribute to the improvement of the whole construction industry and the national economy. The building services sector generates directly almost 8% of GDP and contributes to the creation of 6% of worksites. The decisive factor for the development and competitiveness of construction companies is the ability to create original concept for the functioning of the organization and transform it into specific plans and action programs. This approach refers directly to the issues of strategic management. The aim of this article is to prepare a strategic development plan for the large construction company. Study focuses on the key success factors as a basis for comparison of companies, choose to analyze the weakest organization, for which the proposed development plan achieves maximum efficiency, and identifying its strengths and weaknesses. Using the method of SWOT/TOWS the optimal type of strategy in the relevant conditions and goals - main and detailed - enabling the company to achieve the ability to compete, were determined. As part of the strategic development plan ways to achieve the intended results and the needed expenditures to realise the objectives were considered.
Contributors
  • mgr inż. Magdalena Gicala, AGH w Krakowie
author
  • mgr inż. Joanna Sagan, AGH w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-121aa158-d09d-4c1f-8c81-16539faee8c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.