PL EN


2015 | 1 | 241-263
Article title

Jakość polityki wynagradzania kadry kierowniczej banków w Polsce – analiza jakościowa

Content
Title variants
EN
The quality of executive’s remuneration policy in banks in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena jakości polityki wynagradzania członków kadry zarządzającej banków w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone dla okresu 2005–2013 na próbie 16 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniu została podjęta próba identyfikacji czynników determinujących jakość polityki. W tym celu został skonstruowany indeks jakości polityki w oparciu o informacje odnoszące się do: wysokości i struktury uposażenia członka zarządu banku, polityki zmiennych składników wynagrodzenia, funkcjonowania komitetu radu nadzorczej ds. wynagradzania oraz długoterminowych programów motywacyjnych opartych na własności. Wyniki badań pokazują, że banki stopniowo poprawiają jakość polityki wynagradzania kadry zarządzającej. Największe zmiany miały miejsce od roku 2012, co wynika z nowych regulacji prawnych. Zgodnie z przewidywaniami pozytywny wpływ na jakość polityki wynagradzania kadry zarządzającej mają takie standardy nadzoru korporacyjnego, jak aktywność komitetu ds. wynagrodzeń oraz udział w akcjonariacie banku inwestorów instytucjonalnych. Najwyższej jakości polityka wynagradzania występuje w bankach kontrolowanych przez inwestorów z krajów anglosaskich, które charakteryzują się największą dywersyfikacją własności. Większy od przeciętnego poziom ujawnień polityki wynagradzania został zaobserwowany w dużych bankach oraz w tych bankach, w których prezesi zarządu otrzymują relatywnie wyższe wynagrodzenia
Year
Volume
1
Pages
241-263
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, aslomka@sgh.waw.pl
author
  • Dr hab. prof. U£, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź,, piotrur@uni.lodz.pl
References
  • Adamska A., Urbanek P. (2014), Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych, „Gospodarka Narodowa”, nr 2. Anderson R., Mansi S., Reeb D. (2004) Board characteristics, accounting report integrity, and the cost of debt, „Journal of Accounting and Economics”, No. 37 (3). Bebchuk L., Fried J. (2004), „Pay Without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation”. Harvard University Press. Ben-Amar W., Zeghal D. (2011), Board of directors’ independence and executive compensation disclosure transparency, „Journal of Applied Accounting Research, No. 12 (1). Clarkson P., Ami Lammerts B., Walker J. (2005), CEO Remuneration Disclosure Quality: An Australian Perspective, University of Qeensland Business School. Coles J., Daniel N., Naveen L. (2005), Boards: Does one size fit all?, Arizona State University Working Paper. Conyon M., Peck S. (1998), Board control, remuneration committees, and top management compensation, „Academy of Management Journal”, No. 41(2). Dalton D., Daily C., Johnson J., Ellstrand A. (1998), Meta-analytic reviews of board composition, leadership structure, and financial performance, „Strategic Management Journal”, No. 19 (3). Eng L., Mak Y. (2003), Corporate governance and voluntary disclosure, „Journal of Accounting and Public Policy”, No. 22 (4). Gelb D., Strawser J. (2001), Corporate social responsibility and financial disclosures: An alternative explanation for increased disclosure, „Journal of Business Ethics”, No. 33 (1). Guest P. (2009), The Impact of Board Size on Firm Performance: Evidence from the UK, „The European Journal of Finance”, Vol. 15, Issue 4. Hartzel J., Starks L. (2003), Institutional investors and executive compensation, „The Journal of Finance”, No. 58 (6). Healy P. M., Palepu K. G. (2001), Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature, „Journal of Accounting and Economics”, No. 3. Huyghebaert N., Wang L. (2012), Expropriation of Minority Investors in Chinese Listed Firms: The Role of Internal and External Corporate Governance Mechanisms, „Corporate Governance: An International Review”, No. 20 (3). 15. Jensen M. (1993), The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems, „Journal of Finance”, No. 48. Klein A. (2002), Economic determinants of audit committee independence, „The Accounting Review”, No. 77 (2). Laksamana I. (2008), Corporate board governance and voluntary disclosure of executive compensation practice, „Contemporary Accounting Research”, No. 25. Muslu V. (2007), The effect of insiders on compensation disclosure and incentive compensation: evidence from Europe, „University of Texas Working Paper”. Tosi H., Gomez-Mejia L. (1994), CEO compensation monitoring and firm performance, „Academy of Managment Journal”, No. 37(4). Uchwała nr 259/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatno adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu. Vafeas N. (1999), Board meeting frequency and firm performance, „Journal of Financial Economics”, No. 53 (1). Yermack D. (1996), Higher market valuation of companies with a small board of directors, „Journal of Financial Economics”, No. 40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-121f254f-842b-4cdf-a1f0-06d5d2c51bb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.