PL EN


2019 | 11(47) | 1 | 21-32
Article title

Integralne aspekty samowychowania chrześcijańskiego

Authors
Title variants
EN
Integral Aspects of Christian Self-Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każdy człowiek jest zaproszony do podjęcia odpowiedzialności za kształt własnego człowieczeństwa poprzez samowychowanie (ascezę). Celem niniejszego artykułu jest ukazanie w zarysie zasadniczych aspektów samowychowania chrześcijańskiego. Obejmuje on zarówno aspekty: antropologiczny i teologiczny, jak i psychologiczny, etyczno-moralny, społeczno-kulturowy i religijno-ascetyczny.
EN
Every human being is invited to assume responsibility for the shape of his or her own humanity through self-education. The aim of this article is to outline the essential aspects of christian self-education. It covers both anthropological and theological aspects, as well as psychological, ethical-moral, socio-cultural and religious-ascetic aspects.
Contributors
author
References
 • Balcer, E. (2015). Potrzeba samowychowania w budowaniu cywilizacji miłości. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(21), 33-40.
 • Balcer, E. (2017). Samowychowanie w ujęciu wybranych autorów XX wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • Celińska-Miszczuk, A. (2008). Williama Sterna personalistyczna perspektywa typologiczna. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL (s. 11-26). Lublin: Wyd. KUL.
 • Chudy, W. (2009). Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Chudy, W. (1996). Prawda człowieka i prawda o człowieku. W: K. Popielski (red.), Człowiek – wartości – sens: studia z psychologii egzystencji: logoteoria i nooteoria, logoterapia i nooterapia (s.139-140). Lublin: RW KUL.
 • Derber, Ch. (2002). Zaistnieć w społeczeństwie. O potrzebie zwracania na siebie uwagi. Gdańsk: GWP.
 • Dziewiecki, M. (2016). Dorastanie do świętości. Częstochowa: Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa Pomoc.
 • Dziewiecki, M. (2000). Psychologiczne interpretacje tożsamości człowieka. Studia Diecezji Radomskiej, 3, 291-308.
 • Dziewiecki, M. (2002). Wychowanie w dobie ponowoczesności. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Filipiak, M. (1979). Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Galarowicz, J. (1993). Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny. Kraków: Oficyna Naukowa i Literacka TiC.
 • Gogacz, M. (1994). Filozoficzna identyfikacja godności osoby. W: J. Czerkawski (red.), Zagadnienie godności człowieka (s. 122-123). Lublin: RW KUL.
 • Hiszpańska, B. (2010). Prawa u podstaw samowychowania. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Jan Paweł II (1994). List do Rodzin Gratissimam sane. Rzym: Drukarnia Watykańska.
 • Jan Paweł II (1997). Spotkanie z młodzieżą. Poznań – Plac Adama Mickiewicza, 3 czerwca 1997. W: Pielgrzymka Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, 31.05.1997-10.06.1997. Przemówienia, dokumentacja. Poznań: Pallottinum.
 • Jan Paweł II (1986). W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO. Paryż, 2 czerwca 1980. W: Tenże. Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie. Rzym: Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej.
 • Krąpiec, M.A. (1992). Człowiek–kultura–uniwersytet. Lublin: RW KUL.
 • Marek, Z. (2005). Podstawy wychowania moralnego. Kraków: Wyd. Apostolstwa Modlitwy.
 • Mastalski, J. (2007). Samotność globalnego nastolatka. Kraków: WN PAT.
 • Matulka, Z. (1992). Samowychowanie. W: T. Wujek (red.), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych. Warszawa: PWN.
 • Nowak, M. (2000). Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: RW KUL.
 • Pietrasiński, Z. (1977). Kierowanie własnym rozwojem. Warszawa: Iskry.
 • Rodziński, A. (1998). Na orbitach wartości. Lublin: RW KUL.
 • Rodziński, A. (1980). U podstaw kultury moralnej. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.
 • Smołka, E. (2007). E-pokolenie jako wyzwanie dla personalistycznej pedagogiki. Cywilizacja, 22, 92-100.
 • Szewczyk, W. (2000). O tożsamości osobowej, czyli jak być sobą wśród ruchomych piasków. W: J. Makselon (red.), Człowiek przełomu tysiącleci (s. 39-47). Kraków: WN PAT.
 • Tischner, J. (2000). Jak żyć? Wrocław: Wyd. TUM.
 • Witek, S. (1982). Chrześcijańska wizja moralności. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
 • Wojtyła, K. (2000). Elementarz etyczny. Wrocław: Wyd. TUM.
 • Wojtyła, K. (2001). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Wojtyła, K. (2000). Osoba i czyn. W: Tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne (s. 51-338). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Wojtyła, K. (1980). Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976. Paryż: Editions du Dialogue.
 • Wysocka, E. (2008). Życie człowieka. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII (s. 1022-1043). Warszawa: Żak.
 • Zellma, A. (2007). Samowychowanie. W: C. Rogowski (red.), Leksykon pedagogiki religii (s. 699-701). Warszawa: Verbinum.
 • Zięba, S. red. (2004). Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy. Lublin: KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1228104a-f395-40d9-8e73-0100c4021e7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.