Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | rb.ujw.pl/local

Article title

Career plans of non-traditional students in the University of Seville

Content

Title variants

PL
Plany zawodowe nietradycyjnych studentów Uniwersytetu w Sevilli

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Graduates’ employability has become a key objective in the Bologna process. There is little research, however, on the process of transition to the labor market of non-traditional groups. The aim of this paper is to study in more depth the career plans of nontraditional students, identifying what they will do when they finish their studies and how they plan to gain access to the labor market. The paper is placed within the context of the Erasmus+ European project EMPLOY (Enhancing the employability of non-traditional students in higher education, Erasmus Plus Program 2015-2017), qualitative, interdisciplinary and biographical research focusing on non-traditional university students and graduates from six European countries (Sweden, Poland, United Kingdom, Ireland, Portugal and Spain). The main project aims are to understand the employability from the perspective of students and graduates, increase knowledge and understanding of the factors that promote or hinder employability, and to explore the impact of age, gender, social class, ethnicity and disability in students’ employment prospects. Six biographical in-depth interviews have been carried out with students of the University of Seville (3 females, 3 males), all of them in the last year of their undergraduate program. They were selected on the basis of their degrees to represent different areas of knowledge (from Arts and Humanities to Science and Engineering), as well as on their specific characteristics of non-traditional students: adult and mature students (1), with a disability (2), immigrant (1), first generation (6), and learners with low economic and cultural capital (3). The interviews started with the whole picture of the personal and educational background of the participants, and then focused on their employability and career plans. The results show that for all participants the next step to take once they finish their current degree is to go on studying. Instead of searching for a job in the short-term, they plan to continue their university education, mostly through a masters degree, but also by improving their level of English. The strategies and action they plan to implement are surprisingly vague and imprecise, as they prioritise education instead of searching for and finding a job. In addition, they have neither information about nor previous experience with, the existing career services, which again means that they are not in active search of employment. Discussion focuses on the idea that these findings are related to the obstacles they perceive they will encounter in the near future. Hence, the general perception is that there are no opportunities in the labor market for them. It is not a problem of being more “employable” or having better competences when searching for employment, but the simple matter of opportunities in the current Spanish market. Additionally, they mention another barrier: employers usually search for people with previous work experience and they lack it, so they will have to pass through an uncertain process of acquiring this experience before having real opportunities. A special mention must be made for students with disabilities because they highlighted the personal barriers deriving from their own disability that could hinder their professional development.
PL
Zatrudnialność (employability) studentów i absolwentów stała się kluczowym celem w procesie bolońskim i polityce europejskiej w obszarze szkolnictwa wyższego. Mimo to badania dotyczące procesu wejścia absolwentów studiów wyższych na rynek pracy są niepełne. Szczególnie dotyczy to grupy nietradycyjnych studentów i absolwentów. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących planów zawodowych nietradycyjnych studentów i społeczno-kulturowo-ekonomicznych uwarunkowań konstruowania ich ścieżki kariery po ukończeniu studiów wyższych. Artykuł opiera się na danych empirycznych zgromadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego „EMPLOY. Enhancing the employability of non-traditional students in higher education”, finansowanego z programu Erasmus+, a także w ramach Szkolnictwa Wyższego, Partnerstwa Strategicznego 14-1-UK01-KA203-001842. W artykule wykorzystano wyniki interdyscyplinarnych badań jakościowych przeprowadzonych wśród nietradycyjnych studentów i absolwentów w Szwecji, Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii. Celem badań projektu EMPLOY prowadzonych metodą biograficzną było: zrozumienie zatrudnialności (emploability) z perspektywy studentów/ absolwentów, pogłębienie wiedzy i zrozumienie czynników, które promują lub blokują zatrudnialność absolwentów (szczególnie nietradycyjnych) oraz zbadanie znaczenia czynników socjologicznych, jak wiek, płeć, klasa społeczna, etniczność, niepełnosprawność na perspektywę ich zatrudnienia (strona projektu: www.employ.dsw.edu.pl). Materiał badawczy prezentowany przez Autorów artykułu został zgromadzony na podstawie sześciu pogłębionych wywiadów biograficznych ze studentami (kobietami i mężczyznami) ostatniego roku studiów licencjackich na Uniwersytecie w Sevilli. Osoby badane reprezentowały różne kierunki studiów (sztuka, nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze i techniczne) oraz posiadały jedną lub kilka cech charakterystycznych dla nietradycyjnego studenta. Badacze na podstawie analizy dostępnej literatury i badań wskazali na następujące kryteria nietradycyjności grupy badanej: wszyscy studenci należeli do pokolenia, które w swoich rodzinach było pierwszym uczestniczącym w kształceniu wyższym, połowa posiadała trudną sytuację ekonomiczną i ograniczone możliwości w budowaniu kapitału społeczno-kulturowego, dwoje badanych to osoby z niepełnosprawnością, jedna w wieku dojrzałym (adult student) i jedna z doświadczeniem migracji. Główne pytanie, wokół którego budowane były wypowiedzi biograficzne studentów, dotyczyło zatrudnialności oraz ich planów życiowych i zawodowych. Wyniki badań wskazują, że hiszpańscy studenci swoje plany zawodowe odkładają na później, tj. decydują się na kontynuowanie edukacji na studiach II stopnia (magisterskich). Wskazują na to nie tylko ich wypowiedzi, ale także prezentowany brak zainteresowania i zaangażowania w poszukiwanie pracy. Ich plany zawodowe są nieprecyzyjne, przepełnione wątpliwościami głównie z powodu niejasnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju unijnym o najwyższym wskaźniku bezrobocia wśród młodych. Wyniki badań dowodzą, że studenci posiadają wiedzę (spoza uniwersytetu i jego jednostek) o możliwościach zatrudnienia i doskonale zaadaptowali się do sytuacji zewnętrznej, próbując w ten sposób opóźnić wejście na niepewny rynek pracy. Wszyscy natomiast planują także doskonalenie kompetencji językowych (szczególnie z języka angielskiego). Być może tę praktykę można wskazać jako strategię wzmacniania własnej zatrudnialności, aby zdobyć pracę poza granicami Hiszpanii lub w przedsiębiorstwach/ korporacjach/firmach, w których warunkiem przyjęcia do pracy jest posługiwanie się językiem obcym (szczególnie w sektorze turystycznym). Badani wskazują zewnętrzne i wewnętrzne bariery związane z zatrudnieniem. Do pierwszej grupy barier należą: brak pracy dla absolwentów na hiszpańskim rynku pracy oraz oczekiwania pracodawców poszukujących pracowników już z doświadczeniem zawodowym. Druga grupa barier związana jest z nietradycyjnymi cechami osób badanych, tj. niepełnosprawnością, innością, obcością kulturową.

Year

Issue

1

Pages

rb.ujw.pl/local

Physical description

Contributors

  • University of Seville (Spain)
  • University of Seville (Spain)
  • University of Seville (Spain)
  • University of Seville (Spain)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1230010b-6beb-4bc9-a2b0-4fbdd1a80a13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.