PL EN


2014 | Tom 21 | 215-226
Article title

Aktywność edukacyjna kobiet bezrobotnych: wybrane uwarunkowania

Authors
Content
Title variants
EN
Educational activity of unemployed women: selected conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezrobocie jest zjawiskiem ocenianym negatywnie zarówno z punktu widzenia jakości życia jednostek, jak i funkcjonowania społeczeństwa. W systemie przewidziane są sposoby niwelowania negatywnych konsekwencji bezrobocia. Jednak nie wszyscy, którzy mają trudności w znalezieniu pracy, podejmują decyzję o skorzystaniu z tych możliwości. Celem badań było poznanie roli samooceny kobiet i stosowanych przez nie stylów radzenia sobie w sytuacjach stresowych w podejmowaniu decyzji o doskonaleniu zawodowym. W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) i Skalę Samooceny M. Rosenberga (SES). Badaniami objęto 60 bezrobotnych kobiet. Rezultaty badań wskazują, że poziom samooceny kobiet bezrobotnych aktywnie zaangażowanych w powiększane swych zasobów przez doskonalenie zawodowe jest wyższy niż u kobiet bezrobotnych, które nie podjęły podobnej decyzji. Kobiety bezrobotne zaangażowane w doskonalenie zawodowe przejawiają zadaniowy styl radzenia sobie ze stresem w odróżnieniu od kobiet, które nie podjęły takiej decyzji.
EN
Unemployment is valued negatively especially from the point of view of the quality of individuals’ life and the functioning of the society. The system foresees methods to reduce negative consequences of unemployment. However, there are some who, despite a number of difficulties in finding job, do not decide to make use of these possibilities. The main objective of the research was to investigate the role of women’s self-assessment and styles used by them to cope with stressful situations while making decisions about professional improvement. For the purpose of the study, the author used Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) questionnaire and Rosenberg’s Self-Esteem Scale (SES). In the study participated 60 unemployed women. The results of the research indicate that the level of self-assessment of unemployed women who are actively engaged in enlarging their resources through improving professional skills is higher than among women who have not taken similar actions. Unemployed women engaged in improving and developing professional skills display stress-coping style unlike women who have not decided to engage themselves in similar actions.
Year
Volume
Pages
215-226
Physical description
Contributors
References
 • Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M. (1997), Psychologia społeczna: serce i umysł,tłum. A. Bezwińska et al., Zysk i S-ka. Wydaw., cop., Poznań.
 • Bandura A. (2007), Teoria społecznego uczenia się, tłum. J. Kowalczewska, J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M. (2008), Samoocena i jej pomiar. Skala samooceny SES M. Rosenberga, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Gurba E. (2011), Wczesna dorosłość, [w:] J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 287–311.
 • Hobfoll S. E. (2006), Stres, kultura i społeczność, tłum. M. Kacmajor, GWP, Gdańsk. Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2008), Osobowość, stres a zdrowie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Kulas H. (1986), Samoocena młodzieży, WSiP, Warszawa. Liberska H. (1994), Efektywność strategii rozwiązywania problemów intelektualnych – rozwój w okresie dorastania, „Człowiek i Społeczeństwo”, XI, s. 167–182.
 • Liberska H. (2004), Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Liberska H. (2007), Współczesny obraz moratorium, [w:] B. Harwas-Napierała, H. Liberska (red.), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 25–52.
 • Liberska H. (2011), Teorie rozwoju psychicznego, [w:] J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 71–126.
 • Obuchowska I. (1996), Drogi dorastania, WSiP, Warszawa.
 • Oleszkowicz A., Senejko A. (2011), Dorastanie, [w:] J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 259–286.
 • Rosenberg M. (1965), Society and the adolescent self-image, Princeton University Press, Princeton.
 • Ratajczak Z. (2000), Stres – radzenie sobie – koszty psychologiczne, [w:] I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, (red.), Człowiek w sytuacji stresu, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Strelau J. (red.) (2000), Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Tyszkowa M. (1990), Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa.
 • Tyszkowa M., Przetacznik-Gierowska M. (1996), Psychologia rozwoju człowieka, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/f_kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy_2012.pdf (dostęp: 20.03.2015).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1230fad6-063c-4df3-b177-00653dda14ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.