PL EN


2014 (R. XIII) | 3(53) | 137 - 158
Article title

Książka w życiu dwóch pokoleń

Title variants
EN
A book in lives of two generations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej zawarte są odniesienia do dwóch okresów życia człowieka: funkcjonowania młodych dorosłych i seniorów oraz ich wzajemnych relacji, a także informacje na temat kondycji współczesnego czytelnictwa. W części badawczej znajduje się omówienie wyników badań, dotyczące roli, jaką może odgrywać książka we wspólnych doświadczeniach międzypokoleniowych, jako temat potencjalnych rozmów i pretekst do spotkań.
EN
The content of this article is both theoretical and empirical. The theoretical part contains references to two periods of human life: the functioning of young adults and seniors; and their mutual relations. The condition of book readership is discussed. The intergenerational relations are analyzed around present-day readership. The scientific element contains a discussion about the research results regarding the role that a book may play in present intergenerational experiences – as a subject of potential conversations and a pretext for meetings.
Issue
Pages
137 - 158
Physical description
Dates
published
2014-10-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Aleksandrowicz R. (2010), Senior w wielkim mieście. Kontakt z książką i biblioteką słuchaczy UniwersytetuTrzeciego Wieku, (w:) B. Bieńkowska i in. (kom. red.), Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Chymkowski R. we współpracy z I. Koryś i O. Dawidowicz-Chymkowską (2012), Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r., Biblioteka Narodowa, http://www.bn.org.pl/ download/document/1362741578.pdf (data pobrania: 15.03.2014)
 • Czerniawska O. (2000), Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • Borecka I. (2005), Elementy pedagogiki kulturalno-oświatowej w opiece nad osobami starszymi,[w:] J. Zwierko (red., opracowanie materiałów), Profesjonalna opieka nad seniorami. Materiały szkoleniowe, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych.
 • Domínguez C.M. (2005), Dom z papieru, Świat Książki, Warszawa.
 • Dyczewski L., (1994) Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Boguszewski R., Feliksiak M., Gwiazda M., Kalka J., Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, grupy odniesienia, [w:] M. Grabowska, J. Kalka (red.), Młodzież 2013. Opinie i diagnozy nr 28, Warszawa 2014.
 • Guzy-Steinke H. (2013), Relacja wzajemności w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,Bydgoszcz.
 • Dzięgielewska M. (2006), Książka i czytanie w życiu ludzi starszych, Gerontologia Społeczna, nr 1(1).
 • Reanney D. (1993), Śmierć wieczności, przyszłość ludzkiego umysłu, PWN, Warszawa
 • Kazubowska U. (2007), Komunikacja międzypokoleniowa w rodzinie drogą przygotowania do starości,[w:] B. Bugajska (red.), Życie w starości, ZAPOL, Szczecin.
 • Konieczna-Woźniak R. (2008), Wartość rozmowy z człowiekiem starszym, [w:] A. Tokaj (red.), Starość w perspektywie studiów pedagogicznych, WSH, Leszno
 • Koźmińska I., Olszewska E. (2014), Wychowanie przez czytanie, Świat Książki, Warszawa.
 • Kurzępa J. (2010), Raport Fanty Pokolenie nadziei czyli współczesny nastolatek, sprawy, które są dla niego ważne i świat, w którym się obraca, SWPS i Coca Cola Poland, Wrocław.
 • Łobocki M. (2000), Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Łukaszewski W. (2010), Udręka życia. Jak ludzie radzą siebie z lękiem przed śmiercią, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.
 • Miszczak E. (2006), Stereotypowy obraz człowieka starszego w Polsce, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, UŁ, Łódź.
 • Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Słupska K., Tokaj A. (2013), Bliżej siebie… – młodzi dorośli i seniorzy o relacjach międzypokoleniowych (komunikat z badań), [w:] W. Danielewicz, W. Sobecki, T. Sosnowski (red.), Środowisko – Zasoby – Profesjonalizacja. Pedagogika Społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Słupska-Kwiatkowska K. (2008), Młodsi – starsi. Wzajemne relacje między pokoleniami, [w:] A. Tokaj (red.), Starość w perspektywie studiów pedagogicznych, WSH, Leszno.
 • Sochocka L, Gajda M., Wojtal M., Niechwiadowicz-Czapka T., Żurakowska J., Nowainska U., Bryzek M. (2010), Postawy młodzieży wobec starości i problemów z nią związanych. Analiza wyników badań, [w:] K. Wieczorkowska-Tobis, D. Talarska (red.), Pozytywna starość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań.
 • Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Sztumski J. (1995), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.
 • Świderkówna A., Nowicka M. (1970), Książka się rozwija, Ossolineum, Wrocław.
 • Timoszyk-Tomczak C., Bugajska B. (2012), Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Tokaj A. (2008), Starość – czas spotkań, czas wspomnień (refleksje teoretyczne i przykłady empiryczne), [w:] A. Tokaj (red.), Starość w perspektywie studiów pedagogicznych, WSH, Leszno.
 • Wawrzyniak J. (2011), Doświadczenia wojenne w narracjach mieszkańców Sieradza, [w:] O. Czerniawska (red.), Andragogiczny wymiar wydarzeń osobistych i globalnych w badaniach biograficznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • Woszczyk P. (2009), Style życia ludzi starych, czyli co robić z czasem wolnym na emeryturze, [w:] W. Muszyński (red.), „Małe tęsknoty?” Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • CBOS, Czytamy dzieciom?, nr komunikatu: 3789, data wydania: 23.08.2007, opracowanie: J. Szczepańska, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_132_07.PD CBOS.
 • Obrazy typowego Polaka w starszym wieku, nr komunikatu: 4241, data wydania: 2010.01.08, opracowanie: K. Wądołowska, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_002_10.PDF
 • CBOS, O różnych aspektach czytania książek, komunikat nr: 3794, data wydania: 2007.09.03, opracowanie: M. Feliksiak, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_137_07.PDF
 • CBOS, Polacy i książki, komunikat nr: 4479, data wydania: 2011.06.08, opracowanie: B. Badora, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_067_11.PDF
 • CBOS, Sposoby spędzania czasu na emeryturze, komunikat nr: 4686, data wydania: 2012.08.06, opracowanie: M. Omyła-Rudzka, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_106_12.PDF
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1236af20-43c4-451f-a3d0-8343197f6615
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.