PL EN


2014 | 61 | 1: Praca Socjalna | 5-25
Article title

Praca socjalna w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Historia, paradygmat, innowacje

Title variants
EN
Social Work in the Institute of Family Science and Social Work at the John Paul II Catholic University of Lublin. History, Paradigm, Innovations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Identity of ideas, phenomena and things are made up of history, paradigm and innovativeness. This is a profound methodological truth which should also be employed in so­cial work related issues. It is then followed by definition coining process which culminates in the attempt for social work's elementum constitutivum. This involves hermeneutics as a pheno­me­non (knowledge and science) as well as comprehension, explanation and interpretation pro­cess of all the symbols which lead to a discovery of meaningful sense. Thus defined herme­neutics is truth-associated and eventually it is a person-creating factor, since it finds its fulfilment only in a person. Mysterium personae – the person's world delineates methodolo­gical examination in the field of social work; this is where a person is understood the ultimate good in the homo homini relation. This publication, for obvious reasons contains draft and synthetic sketches only.
PL
Historia, paradygmat i innowacyjność budują tożsamość idei, zjawiska czy rzeczy. Tę głęboką prawdę metodologiczną należałoby zastosować także odnośnie do zagadnienia pracy socjalnej. Kolejny krok to tworzenie definicji. Musi ono mieć swoje zwieńczenie w dążeniu do ustalenia elementum constitutivum pracy socjalnej. Służy temu cała hermeneutyka jako zjawisko (wiedza, nauka) i proces rozumienia, tłumaczenia i interpretacji wszelkich systemów znaków, które prowadzą do odkrycia ich sensu. Tak rozumiana hermeneutyka jest oparta na prawdzie i w ostatecznym efekcie jest osobotwórcza, bo sens spełnia się tylko w osobie. To świat osoby – mysterium personae – wyznacza metodologiczne poszukiwania w obszarze pracy socjalnej, gdzie człowiek stanowi najwyższe dobro w relacji homo homini. Ze zrozumiałych względów tutaj został zamieszczony jedynie wstępny szkic, niepełny i syntetyczny.
Contributors
 • Katedra Życia Społecznego Rodziny, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, jjeczen@kul.pl
References
 • Bartnik Cz. S., Hermeneutyka personalistyczna, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 1994.
 • Bartnik Cz. S., Personalizm, Lublin 2000.
 • Chmielecka E. (red.), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż¬szego 2010.
 • Galarowicz J., Imię własne człowieka. Klucz do myśli i nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teo¬logicznej 1996.
 • Jęczeń J., Gry komputerowe jako świadome działanie człowieka, w: J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak(red.), Hazard i uzależnienia wirtualne, San¬domierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 75-91.
 • Jęczeń J., Mass media – nowy obszar pracy socjalnej, w: K. Jęczeń, Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej, Sandomierz: Wydawnictwo Diece¬zjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2011, s. 195-206.
 • Jęczeń J., Nowe technologie w pracy socjalnej, w: J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta (red.), Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną, San¬domierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 77-95.
 • Jęczeń J., Praca socjalna – nowy kierunek studiów Instytutu Nauk o Rodzinie KUL, „Roczniki Nauk o Rodzinie” 3(58): 2011, s. 343-346.
 • Jęczeń J., Streetworking online?, w: J. Jęczeń, B. Lelonek-Ku¬leta (red.), Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 149-161.
 • Jęczeń J., Streetworking – uczestnictwo czy alienacja?, w: J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta (red.), Granice streetworkingu, Lublin: Polihymnia 2013, s. 15-36.
 • Jęczeń J., Wspólnototwórcza rola środków społecznego przekazu w rodzinie, w: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako kościół domowy, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 613-624.
 • Kantowicz E., Praca socjalna w Europie, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2008.
 • Nagórny J., Posłannictwo chrześcijan w świecie, Lublin: RW KUL 1997.
 • Szatur-Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, w: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa: Wydawnictwo „Żak” 1995.
 • Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin: Towa¬rzystwo Naukowe KUL 1996.
 • Wojtyła K., Segno di contraddizione. Esercizi nel Vaticano, Roma-Vaticano, Sede Apostolica 5-12 III 1976, Milano: Vita e Pensiero 1977.
 • Wojtyła K., Znak sprzeciwu, Paryż: Éditions du Dialoque 1980, Znaki Czasu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1247ce71-c9e4-4797-bdfd-6d687c1c6c53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.