PL EN


2015 | 14 | 2 | 143-164
Article title

Wacław Komarnicki o Konstytucji marcowej

Authors
Content
Title variants
EN
Wacław Komarnicki about the March Constitution
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Wacław Komarnicki (1891–1954) was an outstanding Polish lawyer and academic. He was a constitutionalist and served in government in the II and III terms of the Second Polish Republic (1918–1939). Educated in Lyviv and at Dopat, Komarnicki taught law at the University of Stefan Batory in Vilnius, where he became a professor, and at the School of Political Science in Warsaw. He was also a member ofthe Polish Academy of Sciences, a political activist and Minister of Justice in the Polish Government in Exile in London, where he later died. His academic research and personal contribution in rela- tion to the March Constitution of 1921 and its amendment in August 1926, is deserving of particular attention.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
143-164
Physical description
Contributors
References
 • Ajnenkiel A.,Koncepcje zmiany konstytucji marcowej przed przewrotem majowym, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1967, t. XIX, z. 1.
 • Ajnenkiel A.,Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918–1926, Warszawa 1978.
 • Ajnenkiel A.,Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972.
 • Ancewicz F.,Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Wilno 1939.
 • Ankieta o Konstytucji z 17 marca 1921 r., „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”1924, R. XXII, nr 1–12.
 • Ankieta w sprawie rewizji konstytucji polskiej i ordynacjiwyborczej, Opinia Dra Wacława Komarnickiego, prof. Uniwersytetu Wileńskiego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1925, R. V
 • Bardach J., Leśniodorski B., Pietrzak M.,Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993.
 • Bień-Kacała A., Tarnowska A., Wacław Komarnicki, [w:] Konstytucjonaliści Polscy 1918–2011. Sylwetki uczonych, red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, Warszawa 2012.
 • Bożyk S.,Etapy rozwoju współczesnego polskiego konstytucjonalizmu, [w:] Prawo konstytucyjne, red. M. Grzybowski, Białystok 2009.
 • Bożyk S.,Wacław Komarnicki, Polskie prawo polityczne (geneza i system), „Miscellanea Historico-Iuridica” 2009, t. VIII.
 • Chojnowski A.,Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem,Wrocław 1986.
 • Cieszyński A.,Dorobek nauki prawa konstytucyjnego w okresie II Rzeczypospolitej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, [w:] Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje, red. P. Sarnecki, Kraków 2006.
 • Czajkowski J.,Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922–1927, Warszawa 1999.
 • Friszke A.,Z dziejów Stronnictwa Narodowego, „Zeszyty Historyczne” 1990, z. 92.
 • Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, J. Pajewski, Poznań 1991.
 • Garlicki A.,Od maja do Brześcia, Warszawa 1985.
 • Jankiewicz A., W poszukiwaniu idei państwa prawa, Warszawa 1992.
 • Jaworski W. L., Indywidualizm i uniwersalia w Konstytucji marcowej, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1925, R. V.
 • Kallas M.,Historia ustroju Polski, Warszawa 2006.
 • Kilian S., wstęp, wybór i opracowanie,Wacław Komarnicki o ustroju państwa i konstytucji, Warszawa 2000.
 • Komarnicki W.„Numerus clausus” w szkołach akademickich, [w:] Wacław Komarnicki o ustroju państwa i konstytucji, S. Kilian, Warszawa 2000.
 • Komarnicki W.,Idea państwa w naszym ustroju Konstytucyjnym, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1924, R. VI.
 • Komarnicki W.,O praworządność i zdrowy ustrój państwowy, Wilno 1928.
 • Komarnicki W.,O zmianie Konstytucji polskiej, Wilno 1927.
 • Komarnicki W.,Polskie prawo polityczne. Geneza i system, Warszawa 1922, reprint Warszawa 2008.
 • Komarnicki W.,Przewodnia idea konstytucji marcowej, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1924, z. 12.
 • Komarnicki W.,Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno 1937, reprint Kraków 2006.
 • Komarnicki W.,Ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1934.
 • Komarnicki W.,Uwagi prawnicze o projekcie nowej Konstytucji polskiej, „Rocznik Prawniczy Wileński” 1935, R. VIII, t. VII.
 • Konstytucje Polski, red. M. Kallas, t. II, Warszawa 1990.
 • Kornat M.,Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939, Kraków 2003.
 • Kornat M.,Bolszewizm. Totalitaryzm. Rewolucja. Rosja, Kraków 2004.
 • Krasowski K., Krzymkowski M., Sikorska-Dzięgielewska K.,Walachowicz J.,Historia ustroju państwa, Poznań 1993.
 • Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, red. E. Kundera, M. Maciejewki, Warszawa 2009.
 • Maciejewski T.,Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008.
 • Majewski P.,Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik Biograficzny, t. III, Warszawa 2005.
 • Milewski S., Redzik A.,Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Warszawa 2011.
 • Mohyluk M.,O konstytucji stalinowskiej w piśmiennictwie prawniczym II Rzeczypospolitej, [w:] Konstytucja, ustrój polityczny, system organów, red. S. Bożyk, A. Jamróz, Białystok 2010.
 • Mycielski A.,Polskie prawo polityczne, Kraków 1947.
 • Mycielski A.,Chwile czasu mininego, Wrocław 1992.
 • Nasza Konstytucja, cykl odczytów przy udziale: W. Abrahama, T. Dwernickiego, S. Estreichera, W.L. Jaworskiego, S. Kutrzeby. M. Rostworowskiego,S. Wróblewskiego i F. Zolla, Kraków 1922.
 • Pajewski J.,Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1926, Kraków 1994.
 • Pietrzak M.,Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919–1926, Warszawa 1969.
 • Pluta P.,Autorytety prawnicze z Uniwersytetu Stefana Batorego po zakończeniu II wojny światowej. Zarys życiowych losów, [w:] Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, red. M. Marszał, J. Przygodzki, Wrocław 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-124fdd9e-50d4-48d3-9208-d731243c1ae8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.