PL EN


2016 (R. XV) | 3(61) | 9-36
Article title

Pomiędzy społecznym a publicznym – nowa przestrzeń edukacji i refleksji

Content
Title variants
EN
Between the social and the public – a new space of education and reflection
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zwraca uwagę na pojawienie się nowej przestrzeni edukacyjnej związanej z realizowaniem przez państwo i samorząd polityk publicznych. Powoduje to potrzebę refleksji nad stykiem społecznego i publicznego wymiaru funkcjonowania człowieka, grup i społeczności. Obraz wyłaniający się w wyniku takiej optyki daje – zdaniem autora – podstawy do sformułowania odrębnego subparadygmatu pedagogicznego, który nazwany został pedagogiką publiczną. W artykule przeanalizowano podstawowe jego źródła oraz rysujące się pola dalszej refleksji i zastosowania. W centrum uwagi znajduje się pedagogiczna koncepcja wspólnoty publicznej jako społecznościowo ukształtowanej pedagogicznej formy rekonstrukcji sfery i polityki publicznej.
EN
Article focuses on the new educational space associated with the implementation of state and local government public policies. Formulates the need to reflect on the boundary between the public and the social dimension of human functioning, groups and communities. Emerging as a result of the analysis of the image – according to the author – gives the basis for the formulation of a separate pedagogical sub-paradigm which was called the public pedagogy. The article analyzes the variety of sources and the field of scientific reflection and practical application. The focus is on the pedagogical concept of the community as a form of public sphere (public togetherness) as a way of reconstruction public policy.
Issue
Pages
9-36
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Adler R., Goggin J. (2005), What Do We Mean By „Civic Engagement?. „Journal of Transformative Education”, t. 3, nr 3
 • Antoszewski A. (2000), Społeczeństwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji, [w:] Studia z teorii polityki, t. 3, Czajowski A., Sobkowiak L. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław
 • Arendt H. (2000), Kondycja ludzka, tłum. Anna Łagodzka, Aletheia, Warszawa
 • Barber B. (1999), Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London
 • Barbier J.M. (2006), Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice
 • Bauman Z. (2006), Prywatne zgryzoty na miejskim rynku, [w:] Sfera publiczna. Kondycja – przejawy – przemiany, Hudzik J.P., Woźniak W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Biesta G. (2014), Making Pedagogy Public. For the Public or in the Interest of Publicness, [w:] Problematizing of Public Pedagogy, Burdick J., Sandlin A., Malley M. (red.), Routledge–New York–London
 • Burszta W. (2008), Ksenogamiczność studiów kulturowych: zamiast wprowadzenia do „Manifestu nowych studiów kulturowych”, „Kultura Popularna”, 19(1)
 • Chimiak G., K. Iwińska (red.), (2015), Krajobraz społecznościowy. Polska 2014, CAL/Collegium Civitas, Warszawa
 • Czerepaniak-Walczak M. (2011), „Świat życia” jako kategoria pedagogiczna, „Przegląd Pedagogiczny”,nr 1
 • Dembiński P., (2006), Korupcja jako symptom schorzenia systemu, [w:] Korupcja: oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Dylus A., Rudowski A., Zaborski M. (red.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
 • Dziubka K. (2001), Teoria demokratycznej obywatelskości – zarys problemu, [w:] Społeczeństwo obywatelskie, Bokajło W., Dziubka K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • Ellsworth E. (1997), Teaching Positions. Difference, Pedagogy, and the Power of Address, Teachers College, Columbia University, New York–London
 • Fals Borda O. (2010), Uczestniczące badania (w działaniu) w teorii społecznej: pochodzenie i wyzwania, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, Červinkowa H., Gołębniak B.D. (red.), Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław
 • Fiske J. (2010), Understanding Popular Culture, Routledge, Abingdon–New York
 • Freire P. (2003), Pedagogy of the Opressed, Cnntinuum, New York–London
 • Giroux H. (2005), Cultural Studies in Dark Times: Public Pedagogy and the Challenge of Neoliberalism, „Fast Capitalism” 1.2, www.fastcapitalism.com.Web. 4 Apr. 2
 • Giroux H. (1998), Schooling and the Struggle for Public Life. Critical Pedagogy in the Modern Age, Minneapolis
 • Giroux H., Witkowski L. (2010), Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
 • Giroux H.A. (2006), Public Pedagogy and Rodent Politics. Cultural Studies and the Challenge of Disney, „Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies”, 2 (1999): 253-66. Rptd. In The Giroux Reader. Ed. Christopher G. Robbins. Boulder, CO: Paradigm Publishers. 219-30
 • Habermas J. (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Habermas J. (2002), Teoria działania komunikacyjnego, t. 2: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Heywood A. (2006), Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Kamiński A. (1982), Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Kellner D. (2006), Marksizm kulturowy i cultural studies. Teoretyczne fundamenty brytyjskich badań kulturowych, „Kultura Popularna”, 15(1)
 • Kraft M.E, Furlog S.R. (2007), Public Policy. Politics, Analysis and Alternatives, CQ Press, Washinghton
 • Krenz R., Mocek S., Skrzypczak B. (red.) (2015), Efekt motyla. Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego, CAL/Collegium Civitas, Warszawa
 • Lasswell H.D. (1951), The Policy Orientation, [w:] Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method, Lasswell H., Lerner D. (red.), Stanford University Press, Stanford
 • Lejano R.P. (2012), Postpositivism and the Policy Process, [w:] The Routledge Handbook of Public Policy, Araral E. Jr., Fritzen S., Howlett M., Ramesh M., Wu X. (red.), Routledge, New York
 • Magala S. (1991), Jurgena Habermasa koncepcja procesu kolonizacji Lebensweltu, „Studia Metodologiczne”, (25)
 • Marquand D. (2004), Decline of the Public. The Hollowing out of Citizenship, Cambidge, Polity Press
 • Milerski B., Śliwerski B. (red.) (2000), Leksykon PWN. Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Modernising Goverment, White Paper CM 4310 (1999), Cabinet Office, London
 • Musiał M. (2014), Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury, rozprawa doktorska przygotowana w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UAM pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Pałubickiej, Poznań
 • Nowak J. (2011), Aktywność obywateli online. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin
 • Nyzio A. (2014), Brytyjskie studia kulturowe a polski strach przed polityką, „Kultura Popularna”, nr 1(39)
 • Peters B.G. (2004), American Public Policy. Promise and Performace, CQ Press, www.instituteforgoverment.org.uk/images/files/MINDSPACE- full.pdf> (data pobrania: 10.05.2014)
 • Podgórecki A. (red.) (1974), Socjotechnika. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji, Książka i Wiedza, Warszawa
 • Portman-Daley J. (2013), Subtle Democracy: Public Pedagogy and Social Media, http://currents.cwrl.utexas.edu/2013/subtle-democracy-public-pedagogy-and-social-media
 • Poster M. (1996), Cyberdemocracy. Internet and the Public Sphere, [w:] Internet Culture, Porter D. (red.), Routledge, New York–London
 • Professional Policy Making for the Twenty First Century. Report by Strategic Policy Making Team (1999), Cabinet Office, London
 • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków
 • Radziewicz-Winnicki A. (2014), Magia myśli o rewitalizacji społecznej w dobie przemian w twórczości współczesnych polskich pedagogów społecznych (pożytki czy też pozytywistyczne utopie), [w:] Pedagogika społeczna. Wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości, t. 2, Danilewicz W., Theiss W. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa
 • Sandlin J.A., Schultz B., Burdick J. (2010), Handbook of Public Pedagogy: Education and Learning Beyond Schooling, Routledge, New York
 • Sandlin J.A., O’Malley M., Burdick J. (2012), Mapping the Complexity of Public Pedagogy Scholarship 1894–2010, Routledge, New York
 • Schuler D. (2004), Reports of the Close Relationship between Democracy and the Internet May Have Been Exaggerated, [w:] Democracy and New Media, Jenkins H., Thorburn D. (red.), The MIT Press, Cambridge–London
 • Somers M. (1993), Citizenship and the Place of the Public Sphere: Law, Community, and the Political Culture in the Transition to Democracy, „American Sociological Review”, 58(5)
 • Szarfenberg R. (2013), O bliskim związku i wzajemnych inspiracjach między polityką publiczną i polityką społeczną, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 22(3)
 • Szkudlarek T. (2003), Pedagogika krytyczna, [w:] Pedagogika, t. 1, Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Śliwerski B. (2010), Pedagogika krytyczna widziana liberalnie. Glossa do książki H.A. Giroux i L. Witkowskiego, [w:] Edukacja i sfera publiczna, idee doświadczania pedagogiki radykalnej, Giroux H.A., Witkowski L. (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Wnuk-Lipiński E. (2005), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa
 • Zybała A. (2012), Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i innych krajach, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1255bc79-ed88-41f1-b33b-e51f76331abd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.