Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 17/zeszyt specjalny | 337-352

Article title

Dyskryminacja jako przykład nierównego traktowania pracownika

Authors

Content

Title variants

EN
Discrimination as an example of employee unequal treatment

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W powszechnym rozumieniu pojęcie „dyskryminacja” oznacza rozróżnienie. W słownikach i encyklopediach za dyskryminację uważa się „upośledzenie lub prześladowanie jednostek lub grup społecznych ze względu na ich pochodzenie, przynależność rasową, etniczną, wyznaniową, narodową czy klasową”. Dyskryminacja w tym ujęciu polega na gorszym w stosunku do ogółu traktowaniu jednostek bądź grup ze względu na ich „inność”. Równość każdego obywatela jest kluczową zasadą współczesnych społeczeństw demokratycznych. Zakaz dyskryminacji to fundament ujęty w ramy prawa międzynarodowego oraz prawa UE, a w Polsce to zasada konstytucyjna i zasada prawa pracy. Zakaz dyskryminacji to przede wszystkim podkreślenie oraz wzmocnienie reguły, iż wszyscy są równi wobec prawa oraz powinni być traktowani tak samo w takich samych sytuacjach.
EN
In common understanding the word “discrimination” means distinction. Dictionaries as well as encyclopaedia consider discrimination to be “impairment or persecution of individuals or social groups due to their origin, racial, ethnic, denominational, national or class affiliation”. Discrimination in this aspect consists in treating individuals or groups worse than the commonalty due to their “alterity”. Equality of every citizen is the key rule of modern democratic societies. A ban on discrimination is the foundation included within the framework of international law and EU law and in Poland it is the constitutional rule and the rule of labour law. The ban on discrimination is mainly emphasizing and strengthening the rule that everybody is equal before the law and should be treated the same in the same situations. The Constitution of the Republic of Poland says in article 32 that everybody shall be equal before the law. Everybody has the right to equal treatment by public authorities. Nobody should be discriminated in political, social or economic life for any reason.

Year

Pages

337-352

Physical description

References

 • Ambramowicz M. (red.), Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006, Warszawa 2007.
 • Baran K. W, Prawo pracy, Warszawa 2009.
 • Boruta I., Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowe pojęcia, „Monitor Prawa Pracy” 2004, nr 2.
 • Boruta I., Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowa regulacja prawna, PiZS 2004, z. 2.
 • Cajsel W, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Ciupa S. W, Naruszenie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu w praktyce korzystania z ogłoszeń rekrutacyjnych, M.P.P. 2006r., nr 11.
 • Ciupa S. W, Naruszenie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu w praktyce korzystania z ogłoszeń rekrutacyjnych, M.P.Pr. 2006, nr 11.
 • Domańska M., Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w orzecznictwie TS, EPS 2011, nr 4.
 • Ellis E, EU Anti-Discrimination Law, Oxford 2005.
 • Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., Salwa Z. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2007.
 • Horała Ł., Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2005, nr 1.
 • Jedynasta A., Glosa do wyroku SN z 18 października 2005r., w sprawie nieważności umowy o pracę zawartej z kobietą w ciąży z powodu sprzeczności umowy z zasadami współżycia społecznego, PiZS 2007, z. 5.
 • Król J., Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu na tle regulacji wspólnotowych, „Radca Prawny” 2004, z. 4.
 • Lankamer A., Potocka-Szroń P., Dyskryminacja w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy i pracownika, Gdańsk 2006.
 • Maliszewska-Nienartowicz J., Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej, Toruń 2011.
 • Maliszewska-Nienartowicz J., Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej: rozwój i istota koncepcji, Gdańskie Studia Prawnicze 2011 r., t. XXV.
 • Maliszewska-Nienartowicz J., Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w świetle wyroków TS w sprawach Coleman i Chacón, Navas, EPS 2011, Nr 8.
 • Maliszewska-Nienartowicz J., Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i jego skutki – glosa do wyroku TS z 10.05.2011 r. w sprawie C-147/08 Jürgen Römer przeciwko Freie und Hansestadt. Hamburg, EPS 2012, Nr 5.
 • Maniewska E., Dyskryminacja ze względu na wiek, PiZS 2006, z. 2.
 • Mitrus L., Rozwój prawa wspólnotowego w dziedzinie równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu, PiZS 2007, z. 1.
 • Motyka K., Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł, Lublin 2004.
 • Naumann E., Dyskryminacja w prawie pracy, M.Pr.P. 2007, z. 6.
 • Otto M., Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnieniu, PiZS 2010, nr 6.
 • Rahman Q, Wilson G., Born gay? The psychology of human sexual orientation, Personality and Indyvidual Differences, 2003, z. 34.
 • Romer T., Zakaz dyskryminacji pracowników ze względu na orientację seksualną, [w:] K. Śmiszek (red.), Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w świetle prawa polskiego oraz standardów europejskich, Warszawa 2006.
 • Skoczyński J., Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za lata 2004 i 2005 – cz. 1, PiZS 2006, z.10.
 • Skoczyński J., Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2006 (zasada równego traktowania pracowników), PiZS 2007, z. 3.
 • Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1962.
 • Śledzińska A., Homo-niepewni?Analiza prawnych aspektów równości transseksualistów i homoseksualistów w Unii Europejskiej, [w:] W. Bokajło, A. Pacześniak (red.), Równość w Unii Europejskiej – teoria i praktyka, Wrocław 2008.
 • Wacławska P.K., Rekrutacja w sprawie ogłoszeń – charakterystyka prawna, PiZS 2004, z. 4.
 • Wandzel M., Równe traktowanie mężczyzn i kobiet. Prawo socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy, Kraków 2003.
 • Wojciechowski B., Między relatywizmem a uniwersalizmem praw człowieka we współczesnej filozofii prawa, [w:] J. Jaskiernia (red.), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Toruń 2012.
 • Wojteczek J., Praca kobiet w Unii Europejskiej, GP z 13 września 2007 r.
 • Zalewski T., Badania trzeba wykonać, nawet gdy religia zabrania, „Rzeczpospolita” z 15 października 2007 r.
 • Zielińska E., Polityka równego traktowania kobiet i mężczyzn – podstawy prawne. Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Warszawa 2007.
 • Zwolińska A., Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, „Serwis Prawno-Pracowniczy” 2010, nr 15.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1284ef3e-6aa6-442b-8e9b-001677c17c00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.