PL EN


2019 | 3 | 101-125
Article title

SPRAWA NIEMIECKICH ODSZKODOWAŃ ZA II WOJNĘ ŚWIATOWĄW STOSUNKACH MIĘDZY POLSKĄ A RFN DO 1991 R.

Content
Title variants
EN
THE CASE OF GERMAN REPARATIONS AFTER THE SECOND WORLD WAR IN RELATIONS BETWEEN POLAND AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY UNTIL 1991
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rząd PRL pod naciskiem ZSRR w deklaracji z 23 sierpnia 1953 r. zrzekł się repa-racji od Niemiec. Od tego czasu RFN konsekwentnie stoi na stanowisku, że na drodze prawnej sprawa świadczeń dla polskich ofiar okupacji niemieckiej jest dawno zamknięta. Mimo to dwukrotnie (w 1970 i 1990 r.) RFN usiłowała uzyskać od Polski potwierdzenie ważności deklaracji z 1953 r. Wszystkie świadczenia wypłacane na mocy zawartych w omawianym okresie układów polsko-niemieckich (1972 i 1991 r.) były przedstawiane przez RFN jako pomoc humanitarna, na zasadzie „ex gratia”.
EN
The government of the Polish People's Republic, under pressure from the USSR, renounced reparations from Germany in a declaration dated August 23rd, 1953. Since that time the Federal Republic of Germany consistently holds the position, that the case of repa-rations for Polish victims of German occupation has long been closed legally. Nonetheless, the Federal Republic of Germany was trying twice (in 1970 and 1990) to obtain from Poland a confirmation of the validity of the declaration from the year 1953. All the benefits paid out in accordance with the Polish-German agreements concluded in the period in question (1972 and 1991) were presented by the Federal Republic of Germany as humanitarian aid, on the principle of "ex gratia".
Contributors
References
 • Akten zur Auswärtigen Politk der Bundesrepublik Deutschland, 1969, t. 2, München 2000.
 • Akten zur Auswärtigen Politk der Bundesrepublik Deutschland, 1970, t. 1, München 2001.
 • Akten zur Auswärtigen Politk der Bundesrepublik Deutschland, 1970, t. 3, München 2001.
 • Akten zur Auswärtigen Politk der Bundesrepublik Deutschland, 1972, t. 2, München 2003.
 • Barcz J., M. Tomala (red.) (1992), Polska – Niemcy. Dobre sąsiedztwo i przyjazna współpraca, Warszawa: PISM.
 • Borodziej W. (red.), (2006), Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989-1991. Dokumenty dyplomatyczne,, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Küsters H. J., Hofmann D. (hrsg) (1998), Dokumente zur Deu-tschlandpolitik. Deutsche Einheit. Sonderedition aus den Akten des Bundeskanzleramtes, bearb. von, München: Oldenbourg Verlag.
 • Möller H. (hrsg.) (2015), Die Einheit. Das Auswärtige Amt, das DDR-Auβenministerium und der Zwei-plus-Vier-Prozess), Vandenhoeck & Ruprecht 2015.
 • Jabłonowski M., Janowski W., Sołtysiak G. (oprac.) (2018), Konferen-cja dwa plus cztery 1990. Aspekty polskie, Warszawa: Wydział Dzien-nikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1957, red. K. Ruchniewicz, T. Szumowski, współpraca P. Długołęcki, Warszawa 2006.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1958, red. D. Jarosz, M. Pasztor, Warszawa 2011.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1959, red. P. Długołęcki, Warszawa 2011.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1972, red. W. Borodziej, współpra-ca P. Długołęcki, Warszawa 2005.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1973, red. P. M. Majewski, War-szawa 2006.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1974, red. A. Kochański, M Mo-krzycki-Markowski, Warszawa 2007.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1975, red. P. Machcewicz, współ-praca P. Długołęcki, Warszawa 2010.
 • Tajne dokumenty Biura Politycznego. PRL – ZSRR 1956-1970, wstęp A. Paczkowski, Londyn 1998.
 • Verhandlungen des Deutschen Bundestages (1990) 11 Wahlperiode, Stenographische Berichte, Bd. 152, Plenarprotokolle, 200. Sitzung, den 8. März 1990, Bonn: Deutscher Bundestag.
 • http://www.msz.gov.pl/resource/3679701b-b91f-4789-91de-be82b89 c3bd8:JCR
 • Brandt W. (1976), Begegnungen und Einsichten. Die Jahre 1960–1975, Hamburg: Knaur.
 • Kohl H. (2007), Erinnerungen 1990-1994, Muenchen: Droemer Knaur Verlag.
 • Kohl H. (1999), Pragnąłem jedności Niemiec. Kai Diekmann Ralf Georg Reuth relacjonują rozmowy z Kanclerzem, Warszawa: Politeja.
 • Teltschik H. (1992), 329 dni. Zjednoczenie Niemiec w zapiskach do-radcy kanclerza, Warszawa: Oficyna Panda.
 • Bainczyk M. (oprac. i komentarz) (2018), Raporty Sluzb Naukowych Bundestagu w sprawie reparacji wojennych dla Polski i odszkodowań dla polskich obywateli, Poznań: Instytut Zachodni.
 • Barcz J. (2017), Odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski po upływie 70 lat od zakończenia II wojny światowej w świetle prawa międzynarodowego, „Państwo i Prawo” 11/2017.
 • Barcz J. (1994), Udział Polski w konferencji 2+4. Aspekty prawne i proceduralne, Warszawa: PISM.
 • Barcz J., Kranz J. (2019), Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego. Aspekty prawa i prak-tyki, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Bingen D. (1997), Polityka Republiki Bońskiej wobec Polski. Od Ade-nauera do Kohla 1949-1991, Kraków: Kwadrat.
 • Dębski S., Góralski W. M. (red.) (2004), Problem reparacji, odszko-dowań wojennych i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, t. I-II, red. S. Dębski, W. M. Góralski, Warszawa: PISM.
 • Jarząbek W. (2011), Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1966-1976. Wy-miar dwustronny i międzynarodowy, Warszawa: Wydawnictwo ISP PAN.
 • Jarząbek W. (2003), Rozmowy ministra Stefana Olszowskiego w czasie wizyty 13-14 września 1972 roku w Bonn, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2003, nr 11.
 • Jarząbek W. (2005), Władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec problemu reparacji i odszkodowań od Republiki Federalnej Niemiec 1953-1989, „Dzieje Najnowsze” nr 2/2005.
 • Ludwig M., 1990, Polen und die deutsche Frage. Mit einer Dokumen-tation, Bonn: Europa Union Verlag.
 • Malinowski K. (1997), Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982-1991, Poznań: Instytut Zachodni.
 • Mazur Z. (2012), Polska w procesie jednoczenia Niemiec, w: B. Ko-szel, K. Malinowski, Z. Mazur, Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010, Poznań: Instytut Zachodni.
 • Miszczak K. (1993) Deklarationen und Realitaeten. Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der (Volks-)Republik Polen von der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages bis zum Ab-kommen ueber gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusam-menarbeit (1970-91), Muenchen: Utz Verlag.
 • Ruchniewicz K. (2007), Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45 – 1975, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sandorski J. (2004), Nieważność zrzeczenia się przez Polskę reparacji wojennych a niemieckie roszczenia odszkodowawcze, „Ruch Prawni-czy, Ekonomiczny i Socjologiczny” R. LXVI, z. 3, 2004.
 • Tomala M. (1997), Patrząc na Niemcy. Od wrogości do porozumienia, Warszawa: Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych.
 • Weidenfeld W. (1998) (mit P. M. Wegner und E. Bruck), Aussenpoli-tik fuer die deutsche Einheit. Die Entscheidungsjahre 1989/90, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
 • Żerko S. (2017), Reparacje i odszkodowania w stosunkach między Polską a RFN (zarys historyczny), Poznań: Instytut Zachodni.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-128abfd8-f405-4db4-b163-65e29be8f2dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.