PL EN


2014 | 1 |
Article title

Zróżnicowanie produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej w latach 2007-2011

Authors
Content
Title variants
EN
The diversity of milk production in the regions of the European Union in the year 2009
RU
Дифференциация производства молока в регионах Европейского Союза в 2007-2011 годах
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań było określenie podobieństw i różnic między gospodarstwami mlecznymi z poszczególnych regionów Unii Europejskiej w latach 2007-2011. Zróżnicowanie gospodarstw mlecznych w regionach określono za pomocą aglomeracyjnej analizy skupień metodą Warda, na podstawie danych FADN. Analizie poddano siłę ekonomiczną gospodarstw ESU, powierzchnię wykorzystywanych gruntów ornych, ilość krów mlecznych oraz średnią roczną mleczność krów. Na tej podstawie dokonano typologii regionów UE. W wyniku przeprowadzonego grupowania uzyskano pięć jednorodnych skupień regionów. Porównano wskaźniki produkcyjne i ekonomiczne w poszczególnych grupach regionów w celu określenia podobieństw i różnic między skupieniami.
EN
The purpose of the considerations was to identify similarities and differences between dairy farms from different regions of the European Union in 2009. The diversity of dairy farms in the regions of theEuropean Union was determined by agglomerated cluster analysis using Ward's method. The research was based on FADN data. It analyzed the economic size of farms (ESU classification), total utilised agricultural area, the number of dairy cows and the average annual milk yield. On this basis the typology of EU regions has been made. As a result of clustering five homogeneous cluster regions have been obtained. A comparison of production and economic indicators in each group of regions has been made to determine the similarities and differences between the clusters.
RU
Целью рассуждений в этой статье было определение сходств и различий между молочными хозяйствами в отдельных регионах Европейского Союза в 2007-2011 годах. Дифференциация молочных хозяйств в регионах определялась с помощью агломерационного анализа концентрации производства методом Варда на основании данных FADN. Был проведен анализ экономической мощи хозяйств ЕС, площадь использованных пахотных почв, количество молочных коров, а также среднюю годовую молочность коров. На этом основании была проведена типология регионов ЕС. В результате проведенной группировки было получено пять однородных регионов аграрного состояния продукции. Было проведено сравнение производственных и экономических показателей в отдельных группах регионов для определения сходств и разниц между аграрным состоянием продукции.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014-09-01
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Agriculture and rural development, Farm Accounting Data Network, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index.cfm (dostęp: 30.08.2013)
 • Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2010. Niskotowarowa gospodarka rolna w Europie: definicje i najważniejsze zagadnienia, Opracowanie przygotowane na potrzeby seminarium „Niskotowarowa gospodarka rolna w UE: sytuacja dzisiaj i perspektywy na przyszłość” Sybin (Sibiu), Rumunia, 13–15 października 2010 r., https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/app_templates/filedownload.cfm?id=8BBEF67D-016E-FF14-E8F0-CADD176AE3F1 (dostęp: 21.11.2013)
 • Gazda R. 2013, FADN, http://w-modr.pl/index.php?id=345 (dostęp: 27.08.2013)
 • Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z, 2004.Rachunkowość rolnicza, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Grontkowska A., 2012. Zmiany w wynikach produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw mlecznych najsilniejszych ekonomicznie w latach 2004-2009 w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 99, z. 1. Warszawa.
 • Matuszczak A., 2012.Podobieństwa i różnice w rozwoju regionów rolnych UE-25 – próba określenia czynników prowzrostowych, w:Determinanty rozwoju regionów w Europie; Społeczeństwo, gospodarka, turystyka, K. Pająk, T. Różanski (red.),Wyd. Poli Druk Poznań, Piła.
 • Ostasiewicz W. (red.),1999.Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Parzonko A., 2010. Rozwój czy zaniechanie produkcji mleka w przeciętnych polskich gospodarstwach mlecznych? - rozważania modelowe, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, t. 97, z. 4, Warszawa.
 • Poczta W., Sadowski A., Średzińska J., 2008.Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, t. 95, z. 1, Warszawa.
 • Sass R.,2007. Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, Roczniki nauk rolniczych, Seria G, T. 93, z.2, Warszawa.
 • Śmigla M., 2013. Zróżnicowanie gospodarstw mlecznych FADN w regionach Unii Europejskiej w 2009 roku, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej nr 6(2013)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1298aa79-387d-4d2b-94d7-14788066f66f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.