PL EN


2018 | 3 (374) | 94-105
Article title

Częstotliwość zmian w asortymencie przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością

Authors
Content
Title variants
EN
Frequency of Changes in Assortment of Food Retailers
RU
Частотность изменений ассортимента предприятий розничной торговли продуктами питания
Languages of publication
Abstracts
PL
Handel detaliczny żywnością należy do dziedzin działalności gospodarczej charakteryzujących się najwyższą rotacją towarów i częstymi zmianami asortymentowymi. Specyfika ta nie przesądza jednak o innowacyjności oferty handlowej. Wprowadzanie nowych rodzajowo produktów do sprzedaży detalicznej jest bowiem zadaniem wymagającym działań przygotowawczych i reorganizacyjnych, a przede wszystkim wiąże się z ryzykiem niepowodzenia rynkowego. W artykule dokonano diagnozy innowacyjności oferty asortymentowej przedsiębiorstw handlu detalicznego w województwie podkarpackim, która wyrażona jest charakterem sprzedawanych artykułów i częstotliwością wprowadzania nowych produktów. Zestawiane są zachowania podmiotów handlu detalicznego o różnych cechach klasyfikacyjnych, określonych w oparciu o kryterium miejsca funkcjonowania, wielkości przedsiębiorstwa, rentowności obrotu, zasięgu działania czy pozycji rynkowej i sytuacji rozwojowej. Pozwala to na identyfikację wzorców zachowań i ich determinant. Weryfikacji poddaje się przy tym hipotezę, że najbardziej innowacyjne są podmioty, które charakteryzują się również najkorzystniejszymi wynikami ekonomicznymi i sytuacją rynkową. Wnioskowanie w opracowaniu oparte jest na wynikach badań własnych przeprowadzonych w 2016 roku na grupie 321 podmiotów handlu detalicznego funkcjonujących w województwie podkarpackim, realizowanych metodą wywiadu bezpośredniego wspomaganego kwestionariuszem.
EN
Retail trade in food products is a kind of economic activity specified by a high rotation of commodities and frequent changes in assortment. However, the fact doesn’t decide about innovativeness of a trade offer as an implementation of new kinds of products to retail sale is a task that requires some preparations and reorganizational activities, and is specified by the risk of market rejection. The study presents a diagnosis of innovativeness of an assortment offer of retailers in Subcarpathian Province, that is specified by a character of commodities and a frequency of new products’ implementation. Behaviour of retailers with different classifying features is compared. The criteria of the place of business activity, the size of company, sale profitability, the range of actions or the market position and developmental perspectives are adopted. It allows identifying some patterns in behaviour and determinants thereof. There is verified the thesis that the most innovative entities are those with the most favourable economic results and market condition. The conclusions are drawn basing on results of the author’s research conducted in 2016 year concerning 321 retailers with businesses in Subcarpathian Province. The research was conducted basing on face-to-face interviews with the use of a questionnaire.
RU
Розничная торговля продуктами питания относится к областям экономической деятельности, для которых характерны самая высокая ротация товаров и частые изменения в ассортименте. Однако эта специфика не решает вопрос инновационности торгового предложения, ибо ввод новых видов продуктов в розничную продажу – задача, требующая подготовительных и реорганизационных действий, прежде же всего она связана с риском рыночной неудачи. В статье провели диагноз инновационности ассортиментного предложения предприятий розничной торговли в Подкарпатском воеводстве, которая выражена характером продаваемых товаров и частотностью ввода новых про- дуктов. Сопоставляют поведение субъектов розничной торговли с разными классификационными свойствами, определенными на основе критерия места функционирования, величины предприятия, рентабельности товарооборота, радиуса действия или рыночной позиции и ситуации с точки зрения развития. Это позволяет выявить образцы поведения и его детерминанты. При этом верифицируется гипотеза, что наиболее инновационны субъекты, которым свойственны также самые благоприятные экономические результаты и рыночное положение. Выводы в работе основаны на результатах собственного изучения, проведенного в 2016 г. в группе 321 субъекта розничной торговли, функционирующего в Подкарпатском воеводстве; изучение провели по методу прямого интервью с помощью опросника.
Year
Issue
Pages
94-105
Physical description
Contributors
author
References
 • Grzesiuk A. (2000), Trafić z asortymentem, „Marketing w Praktyce”, nr 3(31).
 • Kłosiewicz-Górecka U. (2014), Zmiany w handlu w okresie spowolnienia gospodarczego, „Marketing i Rynek”, nr 7.
 • Kobyłt A. (2006), Kategoria produktów w jednostkach handlowych, „Logistyka i Transport”, nr 1(2).
 • Kucharska B. (2014), Przedsiębiorstwa handlu detalicznego wobec zmian w zachowaniach konsumentów, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Mruk H., Rutkowski I.P. (1999), Strategia produktu, PWE, Warszawa.
 • Olejniczak T. (2008), Badanie postrzegania innowacji produktowych na rynku żywności, (w:) Kaczmarczyk S., Schulz M. (red.), Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy), Dom Organizatora, Toruń.
 • Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H. (2001), Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa.
 • Sławińska M. (2015), Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia”, Vol. XLIX, 1, sectio H.
 • Śmigielska G., Wiśniewska S. (2016), Innowacje marketingowe w handlu detalicznym, „Problemy Zarządzania”, Vol. 14, nr 1(57), t. 1, DOI: 10.7172/1644-9584.57.3.
 • Tul-Krzyszczuk A., Krajewski K. (2014), Innowacje w procesach dystrybucji i sprzedaży produktów żywnościowych, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Waniowski P., Sobotkiewicz D., Daszkiewicz M. (2010), Marketing. Teoria i przykłady, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-129f998b-3e66-48c3-97a5-366d86bf3366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.