PL EN


2016 | 3(22) | 115-127
Article title

Bibliografia Chorzowa i Bibliografia Bytomia jako sposób na zachowanie w pamięci piśmienniczego dziedzictwa lokalnej społeczności

Authors
Content
Title variants
EN
Bibliografia Chorzowa and Bibliografia Bytomia as a Means to Preserve the Memory of the Literary Heritage of a Regional Community
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie dziedzictwa kulturowego i piśmiennictwa regionalnego. Przedstawiono potrzebę i cele ochrony piśmiennictwa regionalnego, czyli piśmienniczego dziedzictwa lokalnej społeczności, oraz sposób na zachowanie w pamięci wspomnianego dziedzictwa, czyli stworzenie bibliografii. Stosując metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, opisano przykłady dwóch bibliografii – Chorzowa i Bytomia. Podano, do jakiego typu bibliografii należą opisane dokumenty, a także przytoczono definicję tego typu bibliografii. Wyszczególniono cele powstania niniejszych bibliografii, a także ich zakres, zasięg i układ. Wykazano, jakie typy dokumentów rejestrują obie bibliografie, publikacje z jakiego okresu zostały w nich ujęte. Przybliżono także formy, w jakich obie bibliografie są publikowane – wydawnictwo zwarte, dokument elektroniczny oraz baza danych. Wymieniono miejsca, w których można się zapoznać z tymi bibliografiami.
EN
The article provides an explanation of the notion of cultural heritage and regional literature. It presents the need and the purposes of the protection of regional literature i.e. the literary heritage of a local community and it demonstrates the means to preserve the memory of the aforementioned heritage i.e. the establishment of a bibliography. With the use of the method of analysis and criticism of literature two examples of bibliographies were described – Bibliografia Chorzowa and Bibliografia Bytomia. The article discusses the classification of the type of bibliography which these works represent and adduces a definition of such a type of bibliography. The purpose of the establishment of these bibliographies, their scope and arrangement were also described. There is information about the type of documents which both bibliographies register and the period which the publications mentioned therein represent. Also the forms in which both bibliographies are published – a non-serial publication, an electronic document, a database. The places in which these bibliographies may be consulted were indicated.
Year
Issue
Pages
115-127
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach, edytka444@gmail.com
References
 • [1] Bibliografia Bytomia. W: Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu [online]. [Data dostępu: 31.12.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteka.bytom.pl/index.php/78-strona-glowna/494-bibliografia.
 • [2] Bibliografia Bytomia 1989–1993. Oprac. M. Droń, K. Henne. [online]. [Data dostępu: 2.12.2015]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.biblioteka.bytom.pl/images/stories/BibliografiaBytomia/01/1przedmowa.pdf.
 • [3] Bibliografia Bytomia 1994–1996. Red. T. Galińska. [online]. [Data dostępu: 2.12.2015]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.biblioteka.bytom.pl/images/stories/BibliografiaBytomia/04/4_przedmowa.pdf.
 • [4] Bibliografia Bytomia 1997–1998. Red. T. Galińska. [online]. [Data dostępu: 2.12.2015]. Dostępny w Word Wide Web: http://biblioteka.bytom.pl/images/stories/BibliografiaBytomia/03/3przedmowa.pdf.
 • [5] Bibliografia Bytomia 1999–2000. Red. T. Galińska. [online]. [Data dostępu: 2.12.2015]. Dostępny w World Wide Web: ww.biblioteka.bytom.pl/images/stories/Bibliografia Bytomia/04/4_1.pdf.
 • [6] Bibliografia Chorzowa (w wyborze). Red. J. Pokorska. Chorzów 2007.
 • [7] Ćwiklak K.: Literatura miejsca i tożsamość regionalna. W: Regionalne dziedzictwo kulturowe jako baza kształtowania tożsamości regionalnej. Red. S. Kowalska. Poznań, Kalisz 2009, s. 88–92.
 • [8] Encyklopedia wiedzy o książce. Red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski. Wrocław 1971, s. 175.
 • [9] Gładkowski K.: Dziedzictwo kulturowe jako część osobowości i jego instrumentalizacja w życiu społeczno-politycznym. W: Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności? Red. H. Rusek, K. Czerwińska, K. Marcol. Katowice 2012, s. 14–16.
 • [10] Makles K.: Bibliografia Chorzowa [recenzja]. „Zeszyty Chorzowskie”, 2009 (10), s. 226–229.
 • [11] Między nostalgią i nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym. Red. A. Czerner, E. Nieroba, M.S. Szczepański. Opole 2009.
 • [12] Murzyn-Kupisz A.: Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny. Kraków 2014.
 • [13] Starnowski J.: Teoria bibliografii w zarysie. W: J. Starnowski: Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. Warszawa 2012, s. 26.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-12a65ea6-9276-435e-aeaf-ad14588dc0b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.