Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 17 | 165-175

Article title

Modernizacyjny charakter filozofii politycznej Augusta Cieszkowskiego

Authors

Content

Title variants

RU
Модернизационный характер политической философии Августа Цешковского
EN
Modernizing Character of August Cieszkowski’s Political Philosophy

Languages of publication

PL

Abstracts

RU
В статье предпринята попытка показать, что политическая философия Августа Цешковс-кого носит характер существенно современный. Цешковский двигается в пределах современной умственной парадигмы на уровне глубокой структуры современности, и в более подробных пространствах своей теории. Как пример можно здесь указать сравнение стиля мышления польского мессианиста и создателя теории модернизации из двадцатого века. В более широком контексте, цель статьи – обратить внимания на то, что отношение к польскому мессианизму, как реликту времён до модерна, является необоснованным.
EN
The article is an attempt to demonstrate that the August Cieszkowski’s political philosophy is essentially modern. Cieszkowski moves within the modern paradigm both at the level of the deep structure of modernity and in more detailed areas of his theory. As an example author compares the style of thinking of the Polish messianist and the twentieth century creator of the modernization theory. In a wider context the aim of the article is to point out that the treatment of Polish messianism as a relic of pre-modern times is not justified.

Year

Volume

17

Pages

165-175

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Bartula Piotr. 2006. Jako w niebie tak i na ziemi: August Cieszkowski redivivus. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Berger Peter L. 2009. „Refleksje o dzisiejszej socjologii religii”, tłumaczenie Kinga Maru-lewska. Teologia Polityczna 5: 89–100.
 • Berlin Isaiah. 2015. Idee polityczne w epoce romantyzmu. Ich rozwój i wpływ na myśl współ-czesną, tłumaczenie Jakub Czernik. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Casanova José. 2009. „Sekularyzacja przemyślana na nowo: globalna perspektywa porów-nawcza”, tłumaczenie Marcin Polakowski. Teologia Polityczna 5: 101–114.
 • Cieszkowski August. 1922–1923. „Ojcze-Nasz”, tomy I–III, Poznań: Fiszer i Majewski.
 • Cieszkowski August. 1972. „Prolegomena do historiozofii”. W August Cieszkowski, Prole-gomena do historiozofii, Bóg i palingeneza oraz Mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838–1842, 1–107. Warszawa: PWN.
 • Cieszkowski August. 1979. „O skojarzeniu prac i dążeń umysłowych w Wielkim Księstwie Poznańskim”. W Jan Hellwig, Cieszkowski, 187–199. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Cieszkowski August. 2016. „O izbie wyższej i arystokracji w naszych czasach”. W August Cieszkowski, O drogach ducha. Wybór pism, 462–546. Kraków: Ośrodek Myśli Poli-tycznej.
 • Hegel Georg Wilhelm Friedrich. 1967. Nauka logiki, tom I, tłumaczenie Adam Landman. Warszawa: PWN.
 • Hellwig Jan. 1979. Cieszkowski. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Jakubowski Marek N. 1989. Czyn, przyszłość, naród. Poglądy filozoficzne Augusta Ciesz-kowskiego. Warszawa – Poznań: PWN.
 • Jakubowski Marek N. 2004. Ciągłość historii i historia ciągłości: polska filozofia dziejów. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Krasnowolski Antoni, Niedźwiedzki Władysław. 1920. Słownik Staropolski. Warszawa: M. Arcta.
 • Łuczewski Michał. 2016. „O drogach ducha Augusta Cieszkowskiego”. W August Cieszkow-ski, O drogach ducha. Wybór pism, VII–LXXIII. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Nowicki Światosław F. 1982. „Sylogizm Heglowski”. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 27: 27–48.
 • Rojek Paweł. 2011. „Mesjanizm integralny”. Pressje 28: 20–49.
 • Sztompka Piotr. 2007. Socjologia zmian społecznych, tłumaczenie Jacek Konieczny. Kraków: Znak.
 • Tichy Rafał. 2015. „Transgresje Augusta Cieszkowskiego”. Kronos: metafizyka, kultura, religia 1.
 • Voegelin Eric. 1992. Nowa nauka polityki, tłumaczenie Paweł Śpiewak. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Walicki Andrzej. 1967. „Cieszkowski – filozoficzna systematyzacja mesjanizmu”. W Halina Krehelska (red.), Filozofia polska, 289–312. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Walicki Andrzej. 1970. „Dwa mesjanizmy: Adam Mickiewicz i August Cieszkowski”. W Andrzej Walicki, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, 9–88. Warszawa: PIW.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-12b77e2a-3446-40ad-98bf-813a1ec5c7da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.