PL EN


2019 | 5(154) | 192–205
Article title

Straż Marszałkowska jako służba zmilitaryzowana. Geneza formacji i wybrane aspekty prawne

Content
Title variants
EN
Marshal’s Guard as a militarized service. Origins of the formation and selected legal aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article the issue of the Marshal’s Guard is discussed. Despite a long tradition, the Guard only gained the attribute of a militarized service based on the provisions of the Act of 26 January 2018 on the Marshal’s Guard. The legal character of the formations performing the functions of today’s Marshal’s Guard varied over the years. Initially, they were units formed from military troops, which is why they had rather been military than militarized. Until 2001, the regulations regarding this formation were of non-statutory nature and were contained in the Sejm’s regulations, the statute of the Senate, and above all in the Organizational Regulations and decrees of the Marshal of the Sejm and the Chief of the Chancellery. After 2001 — although the provisions regarding the Marshal’s Guard were included in the official pragmatics (the act on the Government Protection Bureau, the act on the State Protection Service), the guards did not have the status of an officer, but remained employees of the Sejm Chancellery, to whom provisions of the Act of 16 September 1982 on employees of state offices applied.
Year
Issue
Pages
192–205
Physical description
Contributors
 • Dr, Uniwersytet Wrocławski, malgorzata.grzeskow@uwr.edu.pl, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8449-898X
 • Dr, Uniwersytet Wrocławski, mateusz.szymura@uwr.edu.pl, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7146-8477
References
 • Czechowski M., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (K 39/13) dotyczącego zabezpieczenia społecznego funkcjonariuszy Służby Celnej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2016, nr 1.
 • Czołgoszewski J., Powstanie i działalności pierwszego nowoczesnego więzienia w I Rzeczypospolitej, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2016, t. XXV, z. 2.
 • Filipczak T., Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz Archiwum w latach [1944]1952–1989, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2015, <https://www.archiwa.gov.pl>.
 • Galicki Z., Propozycja ustawowego umocowania Straży Marszałkowskiej, „Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz” Kancelaria Sejmu, 1995, nr 6.
 • Górnicz-Mulcahy A., Status zawodowy szefów służb specjalnych. Wybrane elementy, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2015, t. C/1.
 • Kaczmarek Z., Wojciech Trąmpczyński, Lega, Poznań 1993.
 • Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, 2018.
 • Kromer M., Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et re publica regni Polonici libri duo, [b.o.w.] Kolonia 1577.
 • Kuczyński T., Mazurczak-Jasińska E., Stelina J., System Prawa Administracyjnego, t. 11, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Kuczyński T., Kubot Z., Masternak Z., Szurgacz H., Prawo pracy. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2017.
 • Lipski J., Niewiadomska U., Zeidler K., Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Liwo M., Służby mundurowe jako kategoria języka prawniczego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 2.
 • Maciejko W., Rojewski M., Suławko-Karetko A., Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, red. W. Maciejko, P. Szustakiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Malec J., Marszałkowie koronni w świetle konstytucji sejmowych z lat 1504–1699. Z badań nad urzędami centralnymi Rzeczypospolitej szlacheckiej, [w:] Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-187-7.14.
 • Mazurczak-Jasińska E., Wkraczanie prawa pracy w sferę stosunków służbowych służb mundurowych — wybrane zagadnienia, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2015, t. C, cz. 1 i 2.
 • Misiuk A., Historia Policji w Polsce od X wieku do współczesności, WAIP, Warszawa 2008.
 • Sokołowski J.K., Poznański P., Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997–2007, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
 • Szustakiewicz P., Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Difin, Warszaw 2012.
 • Uruszczak W., Najstarszy Sejm Walny Koronny „Dwuizbowy” w Piotrkowie w 1468 roku, [w:] Narodziny Rzeczpospolitej: studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 2, red. W. Bukowski, T. Jurek, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Młodych Historyków Societas Vistulana, Kraków 2012.
 • Wieczorek M., Podstawy zatrudniania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, <https://zjazd2017.prawopracy.umk.pl>.
 • Wojtunik P., Pojęcie, źródła i przedmiot prawa stosunków służbowych, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-12be1e1b-ef72-4851-bbaf-84604325f1dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.