PL EN


2012 | 1 | 1 | 16-32
Article title

Porozumienia zakazane ze względu na cel lub skutek w aktualnej polskiej praktyce orzeczniczej

Authors
Content
Title variants
EN
Restrictions of competition by object or by effect in recent Polish case law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest zbadanie aktualnej praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK dotyczącej porozumień zakazanych ze względu na cel lub skutek. W artykule wyszczególniono trzy obszary badawcze: a) dotyczący sposobu pojmowania i wykorzystywania przez Prezesa UOKiK instytucji antykonkurencyjnego skutku porozumienia; b) dotyczący zakresu uwzględniania przez Prezesa UOKiK szeroko pojętego otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonuje kwestionowane przez niego porozumienie; c) dotyczący stosowania przez Prezesa UOKiK metod mających na celu racjonalizację zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję (ancillary restraints; obiektywne uzasadnienie dla ograniczeń konkurencji). Przeprowadzona analiza orzecznictwa doprowadziła do następujących wniosków: a) organ antymonopolowy wykazuje tendencję do dowodzenia zaistnienia antykonkurencyjnych skutków, mimo że z uwagi na dostateczne wykazanie antykonkurencyjnego celu nie jest to formalnie wymagane. Antykonkurencyjny skutek postrzegany jest przez Prezesa UOKiK często w sposób uproszczony; bardziej zbliżony do punktowego zdeformowania wąskiego wycinka działalności gospodarczej, niż do realnego ograniczenia mechanizmów konkurencji; b) szeroko pojęte otoczenie gospodarcze, w którym funkcjonują badane przez Prezesa UOKiK porozumienia, jest uwzględniane tylko w części spraw, dominuje raczej podejście formalistyczne; c) nie widać prób poszukiwania nowych sposobów racjonalizacji oceny porozumień na wzór ancillary restraints, czy obiektywnego uzasadnienia dla ograniczeń konkurencji.
EN
The article analyses recent decisions of the Polish competition authority which concern prohibitions on the grounds of an anticompetitive object or effect on an agreement. Three areas are taken into account in this context: (a) the authority’s understanding and use of the concept of “effect of anticompetitive agreement”; (b) the extent to which the authority considers the overall economic environment of the scrutinised agreements and; (c) the use by the authority of methods rationalising the prohibition of competition restricting agreements (i.e. ancillary restraints and objective justifi cations of a competition restriction). The following conclusions are drawn from this analysis: (a) the Polish competition authority endeavours to prove the occurrence of anticompetitive effects even though this is not formally required if an anticompetitive object is suffi ciently proven. The authority tends to apply a simplifi ed view of anticompetitive effects – it sees them more as a spot deformation of a narrow section of business activities rather than an actual restriction of competition mechanisms; (b) the authority takes into account the overall economic context of the scrutinised agreements only in some cases – it most often follows a formalistic approach; (c) there is no evidence of the authority trying to fi nd new methods of rationalising its assessment by considering, for example, ancillary restraints or an objective justifi cation of competition restrictions.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
16-32
Physical description
Dates
published
2012-04-21
Contributors
References
 • Andrews P., Self-regulation by Professions – The Approach Under EU and US Competition Rules, European Competition Law Review 2002, nr 23(6)
 • Bychowską M., Zakaz praktyk ograniczających konkurencję. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej od 1 maja 2004 r., Warszawa, 2004
 • Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
 • Jansen R., Budd A., NMA’s Baptism of Fire: Bid-Rigging in the Dutch Construction Sector [w:] Changes in Competition Policy over the Last Two Decades, UOKiK, Warszawa 2010
 • Jones A., Left Behind by modernisation? Restrictions by object under art. 101 (1), European Competition Journal, December 2010
 • Jurkowska A., Doktryna niezbędnych ograniczeń we wspólnotowym orzecznictwie antymonopolowym w sprawach porozumień ograniczających konkurencję, Problemy Zarządzania 2004, nr 3 (5)
 • Jurkowska-Gomułka A. (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004-2009, Warszawa 2010
 • Jurkowska A., Skoczny T. (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004, Warszawa 2007
 • Loozen E., Proffessional Ethics nad Restraints of Competition, European Law Review 2006 nr 31(1)
 • Loozen E., The application of a more economic approach to restrictions by object: no revolution after all T-Mobile Netherlands C-8/08, European Competition Law Review 2010, 31(4)
 • Miąsik D., Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym. Studium Prawnoporównawcze, Kraków 2004
 • Modzelewska de Raad M., More economic approach to exclusivity agreements: how does it work in practice? Case comment to the judgment of the Court of Appeals in Warsaw of 25 February 2010 – Lesaffre Polska (Ref. No. VI Aca 61/09), Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2011, vol. 4(5)
 • Poździk R., Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i w Unii Europejskiej, Lublin 2006
 • Róziewicz-Ładoń K., Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, Warszawa 2011
 • Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
 • Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2011
 • Van Bael & Bellis, Competition Law of The European Community. Fifth Edition, 2010
 • Whish R., Competition Law, Fifth Edition
 • Zawłocka-Turno A., Turno B., Ustalanie sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży jako porozumienie ograniczające konkurencję ze względu na cel (przedmiot) w prawie unijnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXIII – zeszyt 4 – 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-12c1e18d-788c-439a-be53-f1668c4c2542
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.