PL EN


2018 | 16 | 205-316
Article title

PREPARATION OF TEACHERS FOR TEACHING PHYSICAL EDUCATION AT FIRST EDUCATIONAL STAGE

Content
Title variants
PL
PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO PROWADZENIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The way PE in early education is regarded seems concerning. Many of those examining the phenomenon have raised the questions: are integrated education teachers sufficiently prepared for teaching PE? Or perhaps PE at this particular stage ought to be handled by PE teachers only? Analysis of the research of many authors (including own research) indicates that physical education graduates are very well prepared specialists, but too demanding for students at this stage of education. However, school principals very rarely entrust them with conducting physical education classes in grades 1-3 of primary school, because in their opinion, teachers of early school education perform them well.
PL
Sposób, w jaki postrzegane jest szkolne wychowanie fizyczne na etapie edukacji wczesnoszkolnej, wzbudza zaniepokojenie. Wiele osób podejmujących tę problematykę zadawało sobie pytanie: czy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej są wystarczająco przygotowani do realizacji procesu wychowania fizycznego? A może lekcje wychowania fizycznego na tym etapie edukacji powinni prowadzić nauczyciele wychowania fizycznego? Analiza badań wielu autorów (w tym również badań własnych) wskazuje, iż absolwenci wychowania fizycznego to osoby bardzo dobrze przygotowane specjalistycznie, lecz zbyt wymagające dla uczniów na tym etapie edukacji. Jednak dyrektorzy szkół bardzo rzadko powierzają im prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego w klasach I-III szkoły podstawowej, gdyż ich zdaniem dobrze je realizują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Year
Issue
16
Pages
205-316
Physical description
Contributors
References
 • Gutkowska-Wyrzykowska, E. (2017). Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wychowania fizycznego. (PhD Thesis). Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
 • Instytut Badań Edukacyjnych [IBE] (2013). Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Warszawa.
 • Kurzak, M. (2009). Przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 7.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli z dnia 7 września 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 207, poz. 2110).
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie (Dz.U. 2011 Nr 44, poz. 233).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2011 Nr 243, poz. 1445).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa wyższego, Załącznik nr 6 (Dz.U. 2011 Nr 253, poz. 1520).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz.U. 2011 Nr 253, poz. 1521).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
 • Skrzydlewski S. (2002). Przygotowanie nauczycieli i studentów nauczania początkowego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Roczniki Naukowe, 41.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012, poz. 572).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 Nr 127, poz. 857).
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2011 Nr 84, poz. 445).
 • Żegnałek, K. ( 2008). Kompetencje nauczyciela edukacji początkowej. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-12d328da-f2b8-44e1-964c-7249c8d57557
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.