PL EN


Journal
2018 | 3 | 318-334
Article title

Weryfikacja środowiskowej krzywej Kuznetsa dla krajów Unii Europejskiej

Title variants
EN
Testing Environmental Kuznets Curve in European Union Countries
RU
Верификация экологической кривой Кузнеца для стран Евросоюза
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Unii Europejskiej przy wykorzystaniu koncepcji środowiskowej krzywej Kuznetsa. Analizę ekonometryczną przeprowadzono przy użyciu próby obejmującej kraje wchodzące obecnie w skład UE-28 (z wyłączeniem Luksemburga) w latach 1990–2013. Wyniki badania empirycznego wskazują na występowanie w tej grupie krajów zależności o kształcie odwróconej litery „U” pomiędzy emisją CO2 per capita a PKB per capita. Oznacza to, że uzyskano potwierdzenie hipotezy środowiskowej krzywej Kuznetsa dla krajów Unii Europejskiej w okresie objętym analizą. Stwierdzono także, że zwiększenie konsumpcji energii powoduje stosunkowo duży wzrost emisji CO2, co może stanowić podstawę do sformułowania zaleceń dotyczących polityki energetycznej w zakresie dotyczącym jej oddziaływania na środowisko. W odniesieniu do zmiennej reprezentującej otwartość gospodarki stwierdzono, że jej wzrost prowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w krajach UE – dzięki zastępowaniu importem krajowej produkcji zanieczyszczającej środowisko. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych nie wpływał w przeprowadzonym badaniu w sposób statystycznie istotny na emisję CO2.
EN
The aim of this article is to analyze the impact of energy consumption, trade openness, foreign direct investment and GDP on CO2 emissions in European Union countries within the environmental Kuznets curve (EKC) framework. The econometric study was conducted using a sample covering the UE-28 countries (excluding Luxembourg) in years 1990–2013. The empirical results of the analysis support (for the sampled countries) the environmental Kuznets curve hypothesis which assumes an inverted U-shaped relationship between CO2 per capita emissions and GDP per capita. The results also indicate that an increase in energy consumption per capita leads to a relatively large increase in CO2 emissions per capita, which can provide the basis for recommendations on energy policy in terms of its impact on the environment. Moreover, greater trade openness decreases environmental degradation in European Union countries. Foreign direct investment inflows are not identified in the analysis as statistically significant.
RU
Целью статьи является изучение влияния потребления энергии, открытости экономики, прямых иностранных инвестиций и ВВП на эмиссию СО2 в странах Евросоюза с использованием концепции экологической кривой Кузнеца. Эконометрический анализ был проведен с использованием выборки, в которой оказались страны, входящие в состав ЕС-28 (за исключением Люксембурга) в 1990–2013 гг. Результаты эмпирического исследования указывают на наличие в этой группе стран зависимости между эмиссией СО2 на душу населения и ВВП на душу населения в форме перевернутой буквы «U”. Это означает, что получила подтверждение гипотеза об экологической кривой Кузнеца для стран Евросоюза в этот период. Было также обнаружено, что увеличение потребления энергии сопровождается значительным ростом эмиссии СО2, что может стать основой для формулировки рекомендаций относительно энергетической политики в области, касающейся ее воздействия на окружающую среду. Что касается степени открытости экономики, то было отмечено, что рост открытости ведет к улучшению экологии в странах ЕС, т.к. отечественная продукция, загрязняющая окружающую среду, заменяется импортом. Приток прямых иностранных инвестиций в проведенном исследовании не влиял на эмиссию СО2 статистически существенным образом.
Publisher

Journal
Year
Issue
3
Pages
318-334
Physical description
Contributors
 • Dr Dorota Wawrzyniak − Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Funkcjonowania Gospodarki, dorotawawrzyniak@10g.pl
References
 • Acaravci A., Ozturk I., On the Relationship between Energy Consumption, CO2 Emissions and Economic Growth in Europe, „Energy” 2010, nr 35.
 • Al-Mulali A., Solarin S.A., Ozturk I., Investigating the Presence of the Environmental Kuznets Curve (EKC) Hypothesis in Kenya: An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach, „Natural Hazards” 2016, nr 80(3).
 • Ambec S., Cohen M.A., Elgie S., Lanoie P., The Porter Hypothesis at 20: Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness?, „Review of Environmental Economics and Policy” 2013, nr 7(1).
 • Ang J.B., CO2 Emissions, Energy Consumption, and Output in France, „Energy Policy” 2007, nr 35.
 • Antonakis J. et al., On Making Causal Claims: A Review and Recommendations, „The Leadership Quarterly” 2010, nr 21.
 • Apergis N., Payne J.E., CO2 Emissions, Energy Usage, and Output in Central America, „Energy Policy” 2009, nr 37.
 • Apergis N., Payne J.E., The Emissions, Energy Consumption, and Growth Nexus: Evidence from the Commonwealth of Independent States, „Energy Policy” 2010, nr 38.
 • Arouri M.H. et al., Energy Consumption, Economic Growth and CO2 Emissions in Middle East and North African Countries, „Energy Policy” 2012, nr 45.
 • Asghari M., Does FDI Promote MENA Region’s Environment Quality? Pollution Halo or Pollution Haven Hypothesis, „International Journal of Scientific Research in Environmental Sciences” 2013, nr 1(6).
 • Atici C., Carbon Emissions in Central and Eastern Europe: Environmental Kuznets Curve and Implications for Sustainable Development, „Sustainable Development” 2009, nr 17.
 • Begum R.A. et al., CO2 Emissions, Energy Consumption, Economic and Population Growth in Malaysia, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2015, nr 41.
 • Bernaciak A., The Environmental Kuznetz Curve in Transition Countries on the Example of Poland, „Economic and Environmental Studies” 2013, nr 13(3).
 • Boutabba M.A., The Impact of Financial Development, Income, Energy and Trade on Carbon Emissions: Evidence from the Indian Economy, „Economic Modelling” 2014, nr 40.
 • Cameron A.C., Miller D.L., A Practitioner’s Guide to Cluster-robust Inference, „The Journal of Human Resources” 2015, nr 50 (2).
 • Cole M.A., Trade, the Pollution Haven Hypothesis and the Environmental Kuznets Curve: Examining the Linkages, „Ecological Economics” 2004, nr 48.
 • Copeland B.R., Taylor M.S., Trade, Growth, and the Environment, „Journal of Economic Literature” 2004, nr 42(1).
 • Dasgupta S. et al., Confronting the Environmental Kuznets Curve, „Journal of Economic Perspect” 2002, nr 16(1).
 • Dinda S., Environment Kuznets Curve Hypothesis: A Survey, „Ecological Economics” 2004, nr 49.
 • Grossman G.M., Krueger A.B., Environmental Impacts of the North American Free Trade Agreement, NBER Working Paper 1991, nr 3914.
 • Grossman G.M., Krueger A.B., Environmental Impacts of the North American Free Trade Agreement, w: The Mexico-U.S. Free Trade Agreement, red. P. Garber, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1993.
 • Halicioglu F., An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and Foreign Trade in Turkey, „Energy Policy” 2009, nr 37.
 • International Monetary Fund, World Economic Outlook. Legacies, Clouds, Uncertainties, Washington 2014 (October).
 • Jalil A., Mahmud S.F., Environment Kuznets Curve for CO2 Emissions: A Cointegration Analysis for China, „Energy Policy” 2009, nr 37.
 • Jayanthakumaran K., Verma R., Liu Y., CO2 Emissions, Energy Consumption, Trade and Income: A Comparative Analysis of China and India, „Energy Policy” 2012, nr 42.
 • Kasman A., Duman Y.S., CO2 Emissions, Economic Growth, Energy Consumption, Trade and Urbanization in New EU Member and Candidate Countries: A Panel Data Analysis, „Economic Modelling” 2015, nr 44.
 • Kivyiro P., Arminen H., Carbon Dioxide Emissions, Energy Consumption, Economic Growth, and Foreign Direct Investment: Causality Analysis for Sub-Saharan Africa, „Energy” 2014, nr 74.
 • Kohler M., CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and Foreign Trade: A South African Perspective, „Energy Policy” 2013, nr 63.
 • Kukla-Gryz A., Weryfikacja hipotezy o „środowiskowej krzywej Kuznetsa” na przykładzie emisji dwutlenku węgla w krajach OECD, „Ekonomia” 2004, nr 13.
 • Kulawik J., Regulacje środowiskowe i innowacje a konkurencyjność, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2016, nr 1(346).
 • Kuznets S., Economic Growth and Income Inequality, „The American Economic Review” 1955, nr 45(1).
 • Lau L.-S., Choong C.-K., Eng Y.-K., Investigation of the Environmental Kuznets Curve for Carbon Emissions in Malaysia: Do Foreign Direct Investment and Trade Matter?, „Energy Policy” 2014, nr 68.
 • Lean H.H., Smyth R., CO2 Emissions, Electricity Consumption and Output in ASEAN, „Applied Energy” 2010, nr 87.
 • Mert M., Bölük G., Do Foreign Direct Investment and Renewable Energy Consumption Affect the CO2 Emissions? New Evidence from a Panel ARDL Approach to Kyoto Annex Countries, „Environmental Science and Pollution Research” 2016, nr 23(21).
 • Ministerstwo Środowiska, Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020, Warszawa 2003.
 • Ozturk I., Acaravci A., The Long-run and Causal Analysis of Energy, Growth, Openness and Financial Development on Carbon Emissions in Turkey, „Energy Economics” 2013, nr 36.
 • Ozturk I., Al-Mulali U., Investigating the Validity of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis in Cambodia, „Ecological Indicators” 2015, nr 57.
 • Öztürk Z., Öz D., The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey, „Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi” 2016, nr 6(2).
 • Pao H.-T., Tsai C.-M., CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in BRIC Countries, „Energy Policy” 2010, nr 38.
 • Pao H.-T., Tsai C.-M., Multivariate Granger Causality between CO2 Emissions, Energy Consumption, FDI (Foreign Direct Investment) and GDP (Gross Domestic Product): Evidence from a Panel of BRIC (Brazil, Russian Federation, India, and China) Countries, „Energy” 2011, nr 36.
 • Piłatowska M., Włodarczyk A., Zawada M., The Environmental Kuznets Curve in Poland – Evidence from Threshold Cointegration Analysis, „Dynamic Econometric Models” 2014, nr 14.
 • Saboori B., Sulaiman J.B., Mohd S., An Empirical Analysis of the Environmental Kuznets Curve for CO2 Emissions in Indonesia: The Role of Energy Consumption and Foreign Trade, „International Journal of Economics and Finance” 2012, nr 4(2).
 • Schaffer M., Stillman S., XTOVERID: Stata Module to Calculate Tests of Overidentifying Restrictions after xtreg, xtivreg, xtivreg2, xthtaylor, 2016; http://EconPapers.repec.org/RePEc:boc:bocode:s456779
 • Seker F., Ertugrul H.M., Cetin M., The Impact of Foreign Direct Investment on Environmental Quality: A Bounds Testing and Causality Analysis for Turkey, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2015, nr 52.
 • Shahbaz M., Nasreen S., Abbas F., Anis O., Does Foreign Direct Investment Impede Environmental Quality in High-, Middle-, and Low-income Countries?, „Energy Economics” 2015, nr 51.
 • Stern D.I., The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve, „World Development” 2004, nr 32(8).
 • Sulaiman J., Azman A., Saboori B., Evidence of the Environmental Kuznets Curve: Implications of Industrial Trade Data, „American Journal of Environmental Science” 2013, nr 9(2).
 • Tang C.F., Tan B.W., The Impact of Energy Consumption, Income and Foreign Direct Investment on Carbon Dioxide Emissions in Vietnam, „Energy” 2015, nr 79.
 • Wawrzyniak D., Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Zarsky L., Havens, Halos and Spaghetti: Untangling the Evidence about Foreign Direct Investment and the Environment, OECD Conference on Foreign Direct Investment and the Environment, OECD, Paris 1999.
 • Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-12d5e8ef-8c8d-487f-9764-6ad0382ecd0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.