Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 5-6(518-519) | 27–31

Article title

NAUKI O POLITYCE PUBLICZNEJ – SZANSA NA ROZWÓJ CZY ŚLEPA ULICZKA DLA BADAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ?

Selected contents from this journal

Title variants

EN
PUBLIC POLICY SCIENCES – AN OPPORTUNITY FOR NEW DEVELOPMENT OR DEAD END FOR RESEARCH ON SOCIAL POLICY?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Urzędowe wprowadzenie dyscypliny nauk o polityce publicznej w 2011 r. wywołało interesującą dyskusję o wpływie tego wydarzenia na sytuację dotychczas nieuznanych nauk o polityce społecznej. Zagadnienie to ma dwa wymiary organizacyjno-finansowy oraz merytoryczny. W artykule skoncentrowano się na tym drugim, czyli na odpowiedzi na pytanie o możliwy wpływ dorobku teorii nauk o polityce publicznej na badania polityki społecznej. Teorie te sprowadzono do koncepcji stadialnej procesu polityki publicznej oraz listy ośmiu teorii naukowych nastawionych na wyjaśnianie przyczynowo-skutkowe. Dodatkowo uwzględniono również dynamikę w innych obszarach nauk społecznych, w szczególności związaną z rozwojem ekonomii behawioralnej. Zaproponowano dwie odpowiedzi na główne pytanie artykułu. Pierwsza wskazuje na już obecne pozytywne oddziaływania nauk o polityce publicznej na rozwój badań polityki społecznej w Polsce. Druga bierze pod uwagę tezę o kryzysie standardowego modelu nauk społecznych i ostrzega przed ślepą uliczką, w której są zachodnie nauki o polityce publicznej.
EN
The official introduction of a discipline of public policy sciences in 2011 provoked an interesting discussion about the impact of this event on the situation of still officially unrecognized social policy sciences. The issue has two dimensions: more for­mal (organizational and financial) and substantive. The article focuses on the second one and tries to answer question about the possible impact of the achievements of the theory of public policy on research on social policy. To do that theory of public policy was divided on policy stages concept and eight scientific causeandeffect theories of public policy. Additionally, it takes into account also the dynamics in other areas of social sciences, in particular concerning the development of behavioral economics. Two answers were proposed to the main question of the article. The first points to already identifiable positive impact of theories of public policy on research on social policy in Poland. The second takes into account the thesis about the crisis of the standard social sciences model and warns of the dead end where western approach to public policy may stuck.

Year

Volume

44

Issue

Pages

27–31

Physical description

Contributors

 • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

References

 • Afełtowicz Ł., Pietrowicz K. (2013), Maszyny społeczne, PWN, Warszawa.
 • Bakalarczyk R. (2017), Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych. Na podstawie zmian prawnych w latach 2003–2015, rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Nauk Politycznych i Studiow Międzynarodowych.
 • Birkland T.A. (2016), An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, Routledge.
 • Błędowski P. (2014), Polityka społeczna jako specjalność nauk o polityce publicznej – próba charakterystyki, „Studia z Polityki Publicznej”, nr 3(3), s. 9–23.
 • Brus W. (1975), Uspołecznienie a ustrój polityczny, Aneks, Uppsala, Paryż.
 • Daniłowska S. (2016), Duńskie państwo dobrobytu a koncepcja flexicurity, ASPRA-JR, Warszawa.
 • Dye T.R. (2014), Understanding public policy, 14 wyd., Pearson Education Limited, Harlow, Essex.
 • Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, Princeton.
 • Garson G.D. (1980), From Policy Science to Policy Analysis: A Quarter Century of Progress?, „Policy Studies Journal”, Vol. 9, No 4, p. 535–544.
 • Godlewska-Szyrkowa J. (2013), Czy nauka o polityce społecznej potrzebuje krytyki feministycznej? „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 22.
 • Hughes O.E. (2003), Public Management and Administration: An Introduction, 3 wydanie, Palgrave, London.
 • Jolls C., Sunstein C. R., Thaler R. H. (2000), Behavioral Approach to Law and Economics, w: C. Sunstein (ed.), Behavioral Law and Economics, Cambridge University Press.
 • Knill C., Tosun J. (2012), Public Policy: A New Introduction, Palgrave Macmillan, New York.
 • Kolek A. (2017), Reformy systemów emerytalnych w wybranych państwach OECD w kontekście ekonomicznej teorii demokracji, rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Nauk Politycznych i Studiow Międzynarodowych.
 • Kulczycki L. (1933), W poszukiwaniu nowego ustroju społecznego, Nakładem Księgarni M. Fruchtmana, Warszawa.
 • Kulesza M., Sześciło D. (2013), Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kurowska A., Pieliński B., Szarfenberg R., Wojtewicz A. (2016), Perspektywa gender w polityce społecznej, UMK, Toruń.
 • Lindblom C.E. (1959/2013), Nauka o „przezwyciężaniu trudności”, „Zoon Politikon”, nr 4, s. 145–164.
 • Mazur S., red. (2015), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Netting F.E., O’Connor M.K. (2011), Analysing Social Policy: Multiple Perspectives for Critically Understanding and Evaluating Policy, Wiley, Hoboken.
 • Olejniczak K., Śliwowski P. (2014), Nadchodzi rewolucja? Analizy behawioralne w interwencjach publicznych, w: Haber, A., Olejniczak K. (red.), ®ewaluacja 2. Wiedza w działaniu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Pieliński B. (2013a), Instytucjonalizm historyczny w kontekście polityki społecznej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 22.
 • Pieliński B. (2013b), Instytucjonalizmy a polityka społeczna, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 22.
 • Pieliński B. (2014), From polycentricity analysis to poverty analysis. Using IAD in social policy, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 25(2).
 • Pierson P. (1992), “Policy Feedbacks” and Political Change: Contrasting Reagan and Thatcher’s Pension-Reform Initiatives, „Studies in American Political Development”, nr 6, p. 359–390.
 • Pierson P. (1993), When Effect Becomes Cause: Policy Feedback and Political Change, „World Politics”, Vol. 45, No. 4, p. 595–628.
 • Polakowski M. (2010), The Institutional Transformation of Social Policy in East Central Europe. Poland and Hungary in Comparative and Institutional Perspective, Boekenplan MGSOG Dissertation Series, nr 14.
 • Sabatier P.A., ed. (2007), Theories of the Policy Process, 2 wyd., Westview Press, Boulder.
 • Sabatier P.A., Weible C.M., red. (2014), Theories of the Policy Process, 3 wyd., Westview Press, Boulder.
 • Sent E.-M. (2004), Behavioural economics: how psychology made its (limited) way back into economics, “History of Political Economy”, Vol. 36, p. 735–760.
 • Shafir E., red. (2013), The Behavioral Foundations of Public Policy, Princeton University Press, Princeton.
 • Simon H.A. (1987), Behavioural Econom­ics, w: J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (red.), The New Palgrave A Dictionary of Economics, Vol. 1, Macmillan Press.
 • Skocpol T. (1992), Protecting Soldiers and Mothers, The Political Origins of Social Policy in United States, Harvard.
 • Smith K.B., Larimer C.W. (2009), Public Policy Theory Primer, Westview Press, Boulder.
 • Somit A., Peterson S. A. (2003), Human Nature and Public Policy: An Evolutionary Approach, Palgrave, London.
 • Sunstein C. (2016), The Ethics of Influence: Government in the Age of Behavioral Science, Cambridge University Press.
 • Sunstein C.R., Thaler R.H. (2003), Libertarian Paternalism, „American Economic Review”, Vol. 93(2), p. 175–179.
 • Sunstein C.R., Thaler R.H. (2008), Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press.
 • Supińska J. (2014), Dylematy polityki społecznej, 2 wyd., ASPRA-JR, Warszawa.
 • Szarfenberg R. (2002), Podstawy i granice racjonalizacji polityki społecznej, praca doktorska napisana pod kierunkiem J. Supińskiej, obroniona na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
 • Szarfenberg R. (2007), Mity w krytyce polityki społecznej, w: A. Rączaszek i W. Koczur (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Szarfenberg R. (2012), Analiza polityki publicznej – perspektywa racjonalnej dyskusji, w: A. Wojciuk, (red.), Analiza polityki publicznej. Podejścia teoretyczno-metodologiczne, IBE, Warszawa.
 • Szarfenberg R. (2013a), O bliskim związku i wzajemnych inspiracjach między polityką publiczną i polityką społeczną, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 22, s. 149–166.
 • Szarfenberg R. (2013b), Perspektywy badawcze polityki społecznej – wprowadzenie, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 22.
 • Szarfenberg R. (2016a), Polityka publiczna, w: B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej, WUW, Warszawa.
 • Szarfenberg R. (2016b), Polityka publiczna – zagadnienia i nurty teoretyczne, „Studia z Polityki Publicznej”, nr 1(9), s. 45–75.
 • Szatur-Jaworska B. (2015), Polityka senioralna w Polsce – analiza agendy, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 30(3).
 • Szatur-Jaworska B. (2016), Polityka socjalna, w: B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej, WUW, Warszawa.
 • Szelewa D. (2014), The second wave of antifeminism? Postcrisis maternalist policies and the attack on gender studies in Poland, „Gender, rovne přiležitosti, vyzkum”, Vol. 15, No. 2, p. 33–47.
 • Szelewa D. (2016), Killing ‘Unborn Children’? The Catholic Church and Abortion Law in Poland Since 1989, „Social and Legal Studies”, Vol. 25, No. 6, p. 741–764.
 • Theiss M. (2013), Perspektywa sieci społecznych w badaniach lokalnej polityki społecznej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 22.
 • Tooby J., Cosmides L. (1992), The psychological foundations of culture, w: J. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby (red.), The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture, Oxford University Press, New York.
 • Uścińska G., Samoraj-Charitonow B., Kolek A. (2016), Metodologia badań nauk o polityce publicznej w obszarze zabezpieczenia społecznego, Wydział Nauk Politycznych i Studiow Międzynarodowych, Warszawa.
 • Woźnicki J. (2012), Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, „Nauka”, 1, s. 133–151.
 • Woźnicki J. (2015), Nauki o polityce publicznej – cztery lata rozwoju w symbiozie z politologią, „Politeja”, 4(36), s. 9–25.
 • Zawicki M. (2011), Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-12ddac58-6a0f-4566-b70d-c07412c23a82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.