PL EN


2014 | 3 | 82-103
Article title

Znaczenie usługi powszechnej w kontekście rozważań nad prawem dostępu do Internetu

Title variants
EN
Importance of the Universal Service in the Context of the Debate over the Right to Access to the Internet
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiona i omówiona została realizacja pozytywnego aspektu prawa dostępu do Internetu w ramach przepisów o usłudze powszechnej. Artykuł przybliża rozwój przedmiotowej regulacji, sposób jej implementacji w wybranych systemach prawnych oraz omawia rolę jaką przypisuje się jej w ramach przyszłego potencjalnego systemu prawnych gwarancji dostępu do Internetu.
EN
The paper presents universal service regulation seen as an expression of positive aspect of the right to the Internet access. It describes how the relevant regulation developed and discusses its implementation in a chosen national legal systems and talks about the role it is being assigned to play in the future as a part of potential complex system of the Internet access regulation.
Year
Issue
3
Pages
82-103
Physical description
Dates
published
2014-08-10
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Dyrektywa 98/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania zasady otwartej sieci (ONP) w telefonii głosowej oraz w sprawie usług powszechnych w telekomunikacji w konkurencyjnym środowisku, Dz.U. 101 z 1.4.1998, str. 24.
 • Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, Dz.U. UE L 108, 24.04.2002, s. 33
 • Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r., Dz.U. UE L 108, 24.04.2002, s. 51.
 • Dyrektywa 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r., Dz.U. UE L 337, 18.12.2009, s. 37.
 • Estońska Ustawa o Telekomunikacji (Telekommunikatsiooniseadus) 09.02.2000r., Dz.U. RT I 2000.18.116.
 • Fińska Ustawa o komunikacji elektronicznej (Elektroonilisesideseadus) 08.12.2004 r., Dz.U. RTI 2004.87.593
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r., Dz.U. Nr 68, poz. 592, z późn. zm.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, Dz.Urz. UE C 83 z 30 marca 2010 r.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U.2014.243 j.t.
 • Calvo A. G., Universal Service Policies in the context of national broadband plans, OECD Digital Economy Papers No. 203, OECD Publishing 2012.
 • De Hert, P., Kloza, D., Internet (access) as a new fundamental right. Inflating the current rights framework?, European Journal of Law and Technology, Vol. 3. No. 3, 2012.
 • Dworzecki J., Systém záchranného oboznamovania a systém 112 v Poľsku, [w:] Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2014, (Red.) J. Matis, E. Révayová, wyd. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 2014.
 • Dworzecki J., Crisis management system in Poland, „The science for population protection”, Lázně Bohdaneč nr 2/2012.
 • Garstka K., The amended Digital Economy Act 2010 as an unsuccessful attempt to solve the stand-alone complex of on-line piracy, International Review of Intellectual Property and Competition Law 2012.
 • Green paper on services of general interest, COM (2003) 270 final.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 13 marca 1996 r., COM/96/0073 FINAL.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie drugiego przeglądu okresowego zakresu usługi powszechnej w sieci i usługach łączności elektronicznej, COM 2008).
 • Królikowski J., Preambuła nie tak bez znaczenia, Rzeczpospolita z 28 marca 2008 r.
 • La Rue, F. (2011). Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. New York: United Nations. Retrieved July 11, 2011, dostępny pod adresem http://www2.ohchr.org/english/bodies/ hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf.
 • Lucchi N., Access to network service and protection of constitutional rights: recognizing the essential role of the internet access for the freedom of expression, Cardozo Journal of International and Comparative Law, Vol. 19, No. 3, 2011.
 • Nowicka I., Hazard w Internecie. Odpowiedzialność administracyjna. Odpowiedzialność karna, [w:] Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwość przeciwdziałania, (Red.) W. Pływaczewski, P. Chlebowicz, Olsztyn 2012, wyd. UWM.
 • Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012r. na interpelację nr 2758, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5DC82790.
 • Opinia Komitetu Regionów Usługa powszechna w łączności elektronicznej oraz Przyszłość sieci i Internetu, OJ C 120, 28.5.2009, CELEX:52008AR0304.
 • Piątek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Wyd. 3 BECK, Warszawa 2013.
 • Piątek S., Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Raport Komitetu Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów Zgromadzenia Parlamentarnego – The right to Internet access, March 2014, Doc. 13434.
 • Raport Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z zapewnienia przez rynek poszczególnych usług wchodzących w skład usługi powszechnej, Warszawa 2012.
 • Rekomendacja CM/Rec(2014)6 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich, dostępna pod adresem: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2184807.
 • Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 1987 z dnia 9 kwietnia 2014r. The right to Internet access, Final version, Parliamentary Assembly, dostępna pod adresem: http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=20870&Language=EN
 • Rogalski M., Kawałek K., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Rzucidło J., Prawo dostępu do internetu jako podstawowe prawo człowieka, Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych 2/2010.
 • Sauter W., Service of General Economic Interest and Universal Service in EU Law, TILEC Discussion Paper No. 2008-017, 2008.
 • Tully S., A Human Right to Access the Internet? Problems and Prospects, Human Rights Law Review, May 2014.
 • Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 czerwca 2012 r.
 • Włodarczyk Z., Rzyśkiewicz A. Świadczenie usługi powszechnej [w:] Rogalski M. (red.), Prawo telekomunikacyjne, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2011.
 • Zieliński M., Dostęp do Internetu jako prawo człowieka? W sprawie potrzeby nowej wolności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy Dwumiesięcznik 4(117)/2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-12e4d79d-6b65-4438-8d99-5001e757b803
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.