Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(48) | 89-102

Article title

Intellectual Capital and Anticapital – that Capital was the Capital

Content

Title variants

PL
Kapitał intelektualny i antykapitał – żeby kapitał był kapitałem

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Economists usually defi ne capital as a self-multiplying value. By defining capital, especially intellectual capital, the main are the positive features. The crisis, in which the world economy has been immersed for several years, shows that many enterprise management models have failed. In such a situation, it is reasonable to put forward the thesis that what is seen by many as the capital, is, in a certain sense, in certain situations, anti-capital, and that capital must be protected from the capital, because the capital, in a sense, destroying the capital. This article tries to show the other side of what economists call intellectual capital, pointing to the risks associated with the misuse of its abuse. The article is conceptual in nature.
PL
Ekonomiści zazwyczaj defi niują kapitał jako wartość samopomnażającą się. Przy definiowaniu kapitału, zwłaszcza kapitału intelektualnego, najważniejsze są cechy pozytywne. Kryzys, w jakim się pogrążyła gospodarka światowa przez kilka lat, wykazuje, że wiele modeli zarządzania przedsiębiorstwami nie sprawdziło się. W takiej sytuacji racjonalne jest postawienie tezy, że to, co przez wielu jest postrzegane jako kapitał, jest w pewnym sensie i w pewnych sytuacjach antykapitałem, i że kapitał musi być chroniony przed kapitałem, ponieważ kapitał, w pewnym sensie, niszczy kapitał. Artykuł próbuje pokazać inną stronę tego, co ekonomiści nazywają kapitałem intelektualnym, wskazują ryzyka towarzyszące niewłaściwemu zastosowaniu jego nadużycia. Artykuł ma charakter koncepcyjny.

Year

Issue

Pages

89-102

Physical description

Contributors

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

References

 • Baggett S., Thompson J., Wojciechowski W., Williams E. (2006), Nobels for nonsenses, „Journal of Post Keynesian Economics”, Vol. 29.
 • Belka M. (2014), Dlaczego tylko odkrywać?, „Biuletyn PTE”, No. 1.
 • Bielecki T. (2014), W raju premiera Junckera, „Gazeta Wyborcza”, 7.11.
 • Bojańczyk M. (2010), Managers and owners on the capital market: crisis in company management, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Bojańczyk M. (2011), Wycena i zarządzanie wartością w warunkach niestabilności rynku kapitałowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Bojańczyk M. (2013), Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej; wizjonerzy i prepersi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Dzinkowski R. (1999), Managing Intellectual Capital Good Practice Guideline, The Institute of charted Accountants in England and Wales from The Faculty of Finance and Management of the ICAW, December, Iss. 28.
 • Jarkowic M. (2012), Korporacje poza prawem, „Wprost”, 9-15.07.
 • Stewart T. (1997), Intellectual capital: The New Wealth of Organizations, Nicholas Brealey, London.
 • Strojny M. (2003). Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, (in:) Dobija D. (Ed.) Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, PFPK, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1309345d-c5ba-44c4-b8be-aa7e35c2fb48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.