PL EN


2016 | 3(17) | 28-33 s.
Article title

ZAINTERESOWANIA SPORTOWE UCZNIÓW KLAS TRZECICH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Content
Title variants
EN
CHILDREN'S INTEREST IN SPORT IN III CLASS OF PRIMARY SCHOOL
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem było ustalenie struktury zainteresowań sportowych dzieci uczęszczających do klas III szkoły podstawowej. Główny problem badawczy to pytanie: Jaka jest struktura zainteresowań sportowych dzieci uczęszczających do klas III szkoły podstawowej? W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Posłużono się kwestionariuszem ankiety. Badaniami łącznie objęto grupę 131 osób. Chłopcy zdecydowanie częściej interesują się dyscyplinami sportowymi związanymi z piłką: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka. Dziewczęta natomiast wolą gimnastykę i lekkoatletykę. Ulubione zajęcia na lekcjach wychowania fizycznego według uczniów klas III szkoły podstawowej to gry zespołowe: zbijak, dwa ognie, piłka nożna i piłka ręczna oraz wyścigi rzędów.
EN
The purpose was to define the area of sports interests of children attending the third year of primary school. The main research problem is the question: What is the area of sports interests among the children attending the third year of primary school? The thesis includes the method of diagnostic survey. The questionnaire was used. A group of 131 children were involved in this research. Boys are more often interested in sports disciplines connected with a ball: football, handball, basketball, volleyball. Girls, on the other hand, prefer gymnastics and athletics. Favourite activities of children attending the third year primary school during physical education classes are team games like: dodgeball, football, handball and “row racing”.
Contributors
  • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
References
  • Butler G. E., McKie M., Ratclife S. G., The cyclical nature of prepubertal growth, Annals of Human Biology No. 17/1990. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+cyclical+nature+of+prepubertal++growth [data dostępu 29.05.2016].
  • Dybińska E., Stasik N., Zainteresowania aktywnością ruchową w wolnym czasie dzieci i młodzieży w wieku od 12-18 lat regionu Małopolski w odniesieniu do uwarunkowań osobniczych i społecznośrodowiskowych, „Zdrowie Dobrostan”, nr 3/2013.
  • Flader M., Wychowanie rodzinne i szkolne jako czynnik wzbudzający aspiracje edukacyjno-zawodowe, „Innowacje psychologiczne”, t. 1, nr 1/2012.
  • Klasińska B., Kształtowanie zainteresowań uczniów wyzwaniem współczesnej i przyszłej edukacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 18, nr 1/2011.
  • Klichowski M., Rozwój zainteresowań uczniów a płynna nowoczesność Zygmunta Baumana, „Studia edukacyjne”, nr 15/2011.
  • Macioł-Kisiel U., Czas wolny a zdrowy styl życia dziecka, „Zeszyty metodyczno-naukowe”, nr 21/2008.
  • Psychologia rozwoju człowieka, (red.) Harwas-Napierała B., Trempała J., Wyd. PWN, Warszawa 2005.
  • Reber A. S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
  • Stepulak M. Z., Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-130e0a14-7fba-44e4-98ba-546244843640
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.