PL EN


2013 | 23 | 2 | 55-69
Article title

Geneza skargi na przewlekłość postępowania w prawie polskim

Title variants
EN
Genesis of Complaints About the Length of Proceedings in the Polish Law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the origins of the Act of 17 June 2004. a complaint of breach of the right to a trial by the court without undue delay, and the amendment to the Act, made law of 20 February 2009. Act of 17 September 2004, is a means of protection against excessive length of proceedings in Polish law. The author shows the impact of jurisprudence the European Court of Human Rights in Strasbourg on the introduction of the institution complaints about the length of proceedings in the Polish legal system, and its subsequent change. The author calls into question the effectiveness of complaint about the length of proceedings existing in Polish law.
Contributors
 • Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Instytut Prawa, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, miroslawkopec@interia.pl
References
 • Artymiak G., Zasada szybkości postępowania karnego. Uwag kilka na tle ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postepowaniu sadowym bez nieuzasadnionej zwłoki, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 1.
 • Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia sadowego we właściwym czasie (art. 417a § 3 KĆ), „Palestra” 2006, nr 9-10.
 • Beccaria C.:O przestępstwach i karach, tłum. E. Rappaport, Warszawa 1959.
 • Bodnar A., Skarga na przewlekłość do reformy, „Rzeczpospolita” z 11 kwietnia 2008.
 • Bodnar A., Grabowska B., Kara za nadmierny formalizm, „Rzeczpospolita” z 23 stycznia 2009.
 • Cichoń Z., Europejska Konwencja Praw Człowieka nadal najskuteczniejszym na świecie instrumentem ochrony praw człowieka, „Palestra” 2005, nr 11-12.
 • Cichoń Z., Krajowa skarga na brak rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki jako środek wyczerpujący postępowanie krajowe przed złożeniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na nierozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie, „Palestra” 2005, nr 9-10.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Państwo i Prawo” 1997, nr 11-12.
 • Draniewicz B., „Odpowiednia suma pieniężna” w ustawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sadowym bez nieuzasadnionej zwłoki, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 14.
 • Gąsiorowska M., Skuteczność skargi na przewlekłość postępowania w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Palestra” 2005, nr 5-6.
 • Góra-Błaszczykowska A., Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 11.
 • Górecki P., Stachowiak S., Wiliński P., Skarga na przewlekłość postępowania sądowego. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Grabowska B., Geneza ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, [w:] Skarga na przewlekłość postępowania: komentarz do ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, red. P. Kładoczny, Warszawa 2010.
 • Gurgul J., O niektórych przyczynach nierozstrzygania sprawy w rozsądnym terminie, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 6.
 • Hajnrych S., Skarga na przewlekłość postępowania w praktyce sądowej, „Przegląd Sądowy” 2010, nr 2.
 • Hermeliński W., Skuteczny środek zaskarżania przewlekłości postępowań sądowych, „Palestra” 2002, nr 3-4.
 • Klak C., Skarga na przewlekłość postępowania karnego a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzeszów 2011.
 • Łętowska E., Miedzy Scyllą a Charybdą - sędzia polski miedzy Strasburgiem i Luksemburgiem, „Europejski Przegląd Sadowy” 2005, nr 1.
 • Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków 2002.
 • Pogonowski P., Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005.
 • Przybylska J., Odpowiedzialność państwa za przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych, „Rejent” 2004, nr 9.
 • Redelbach A., Sądy a ochrona praw człowieka, Toruń 1999.
 • Waltoś S., Wprowadzenie, [w:] Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić?, red. S. Waltoś, J. Czapska, Warszawa 2005.
 • Wysocki D., Przewlekłość procesu karnego, Kraków 2001.
 • Zembrzuski T., Niezaskarżalność orzeczeń w przedmiocie skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sadowym bez nieuzasadnionej zwłoki, „Palestra” 2006, nr 9-10.
 • Zielińska A., Prawo do sądu a struktura sądownictwa, „Państwo i Prawo” 2003, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-131362f5-c0d8-4bb8-9d54-2e64a6d0f31e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.