PL EN


2017 | 2(26) | 71-85
Article title

Wpływ europejskiego handlu emisjami (EU ETS) na gospodarkę Polski

Content
Title variants
EN
EFFECT OF EUROPEAN EMISSION TRADE (EU ETS) ON POLISH ECONOMY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od 2005 roku we wszystkich państwach należących do UE funkcjonuje unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS – European Union Emissions Trading System). Systemem tym są objęci emitenci instalacji spalania paliw i instalacji przemysłowych oraz emitenci statków powietrznych. Operatorzy instalacji objętych systemem EU ETS rozliczają się corocznie z wyemitowanej ilości gazów cieplarnianych w ramach danego okresu rozliczeniowego. Ustalono trzy okresy rozliczeniowe, obejmujące lata 2005-2007, 2008-2012 oraz 2013-2020. Przewidywane jest dalsze funkcjonowanie systemu EU ETS po 2020 roku. Celem artykułu jest próba ukazania wpływu wprowadzenia EU ETS na rozwój gospodarczy Polski.
EN
Since 2005, the European Union Emissions Trading System (EU ETS) has been operating in all EU Member States. This system is covered by issuers of fuel and industrial combustion installations and aircraft issuers. Operators of installations covered by the EU ETS shall settle annually on the emission of greenhouse gases within a given accounting period. Three settlement periods, covering the years 2005-2007, 2008-2012 and 2013- 2020, were established. It is expected that the EU ETS will continue functioning after 2020. The aim of this article is to demonstrate the impact of EU ETS on Poland’s economic development.
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Baran Jolanta, Janik Agnieszka, Ryszko Adam. 2011. Handel emisjami w teorii i praktyce. Warszawa: CeDeWu.
 • Carbon Market Monitor, A review of 2012, Point Carbon, 7 February 2013.
 • Dyduch Joanna. 2013. Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza, Warszawa: PWE.
 • Ernst & Young. 2008. Synteza analiz dotyczących skutków społeczno-ekonomicznych pakietu energetyczno-klimatycznego UE.
 • Jankowski Bolesław. 2011. Wizja polskiego sektora energetycznego w perspektywie europejskiej polityki dekarbonizacji. „EnergSys” Sp.z o.o. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011. Kraków: PAN IGSMiE.
 • Komisja Europejska. 2009. Europejski System Handlu Emisjami (ETS)
 • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 2012. „Raport z rynku CO 2”.
 • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. 2013. „Raport z rynku CO 2”.
 • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. 2014. „Raport z rynku CO 2”.
 • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. 2015. „Raport z rynku CO 2”.
 • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. 2016. „Raport z rynku CO 2”.
 • 2003. Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
 • Rzeczpospolita 8 luty 2017 nr 38 (10676).
 • State and Trends of the Carbon Market 2007, The World Bank, Washington D.C., May 2007.
 • State and Trends of the Carbon Market 2008, The World Bank, Washington D.C., May 2008.
 • State and Trends of the Carbon Market 2010, Carbon Finance at The World Bank, Washington D.C., May 2010.
 • State and Trends of the Carbon Market 2012, Carbon Finance at The World Bank, Washington D.C., May 2012.
 • [www1] http://www.europarl.europa.eu/news/pl/topstories/20141118TST79414/ zmianaklimatu (dostęp: 20.02.2017)
 • [www2] https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_pl, (dostęp16.02.2017)
 • [www3]Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, Bank Światowy, http://siteresources.worldbank.org/POLANDEXTN/Resources/ Raport_polska_wersja_gospodarka_niskoe misyjna.pdf (dostęp: 20.03.2017)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13175b4e-b6c4-4162-b62d-46a9fe25afae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.