PL EN


2015 | 4 (783) | 65-72
Article title

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa oparta na wartościach sustainability

Title variants
EN
Enterprise Organizational Culture Based on the Values of Sustainability
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomimo licznych inicjatyw podejmowanych w skali globalnej i lokalnej postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju jest wciąż niewystarczający. Szczególnie ważne jest jego przyśpieszenie w sferze biznesu. Przedsiębiorstwa zużywają większość światowych zasobów nieodnawialnych oraz są w znacznej mierze odpowiedzialne za zanieczyszczenie środowiska. Aby zmniejszyć te obciążenia, powinny być przekształcane w sustainable enterprises (zrównoważone przedsiębiorstwa). Taka transformacja wymaga zmian w kulturze organizacyjnej. Kultura organizacyjna stanowi kluczowy czynnik wdrażania zasad sustainability w organizacjach. Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty kultury organizacyjnej, opartej na wartościach sustainability, opis ważniejszych jej uwarunkowań oraz roli, jaką powinna odegrać dyrekcja przedsiębiorstwa w tej sferze. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Wdrożenie przedstawionych w nim modelowych rozwiązań przyczyni się do wzrostu proekologicznej i prospołecznej aktywności przedsiębiorstw, co pozytywnie wpłynie na równoważenie potrzeb międzypokoleniowych.
EN
The progress in the area of sustainable development is still insufficient despite many initiatives taken at the global and the local scale. The acceleration of the development in business is particularly important. Enterprises consume most of the world’s non-renewable resources and are considerably responsible for pollution. To reduce the negative impact on the environment, the conventional enterprises should be transformed into sustainable enterprises. Such a transformation requires changes in the organizational culture. The organizational culture is a key factor in implementing the principles of sustainability in organizations. The main goals of the article are the following: to explain the essence of the organizational culture based on the values of sustainability, to describe the conditions of its implementation in enterprise and to present the role which should be played by the management in the process. The article is conceptual in nature. The implementation of the model solutions presented in the article will contribute to increasing the pro-ecological and pro-social activity of enterprises, which will have a positive impact on balancing the intergenerational needs.
Contributors
author
  • prof. dr hab. Arnold Pabian, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
  • dr Barbara Pabian, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-135d5131-bf9c-470f-9680-53223667b88b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.