PL EN


Journal
2013 | 2 | 240-254
Article title

Kontext als Grundlage für Kommunikation in Afrika

Content
Title variants
PL
Kontekstualne uwarunkowania komunikacji w Afryce
EN
Contextual Determinants of Communication in Africa
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje znaczenie kontekstu w interpretacji wydarzeń oraz w międzyetnicznych relacjach w Afryce Zachodniej. Społeczeństwa tradycyjne, traktujące tożsamość człowieka w kategoriach relacji, kładą nacisk na interpretację okoliczności zaistnienia wydarzeń. Ważną rolę w życiu codziennym odgrywa tzw. kontekst sytuacyjny, który pozwala na uzupełnienie komunikacji werbalnej. Jest on przedmiotem pierwszej części artykułu. Druga część odnosi się do kontekstu społeczno-politycznego. Kontekst pozwala na nadanie właściwej interpretacji wydarzeniom, ponieważ w przekonaniu Afrykanów nic się bez głębszej przyczyny nie zdarza. Ponadto, autor wskazuje na rolę paniki moralnej, jako ramy kontekstualnej, która narzuca interpretację, na przykład, zgodną z paradygmatem czarownictwa. Trzecia część artykułu poświęcona jest roli kontekstu w przyjmowaniu obcych przekazów. Na podstawie przykładu masowych nawróceń u ludu Dagbani, autor ukazuje znaczenie zbiegu pewnych zewnętrznych okoliczności w ewangelizacji tego ludu.
EN
The article indicates the importance of the context in the interpretation of events and the inter-ethnical relationships in West Africa. Traditional societies, treating human identity in terms of relationships, insist on the interpretation of the circumstances of the events happening. An important role in the everyday life is played by the so-called situational context that allows the supplementing of verbal communication. It is the subject of the first part of the article. The second part refers to the socio-political context. The context allows giving a proper interpretation of the events, because Africans believe nothing happens without a profounder reason. Moreover, the present author points to the role of moral panic as a contextual framework that imposes an interpretation which is, for example, in accordance with the paradigm of witchcraft. The third part of the article is devoted to the role of context in the adoption of foreign remittances. Based on the example of mass conversions of the Dagbani people, the author shows the importance of the confluence of certain external circumstances in the evangelisation of the people.
Journal
Year
Issue
2
Pages
240-254
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
References
  • E. Terray, Le climatiseur et la véranda, [in:] Mélanges, Afrique plurielle, Afrique actuelle. Hommage à Georges Balandier, Paris 1985
  • F.B. Nyamnjoh, Development and Witchcraft in Cameroon, [w:] H.L. Moore, T. Sanders (red.), Magical Interpretations, Material Realities. Modernity, Witchcraft and the Occult in Postcolonial Africa, London 2001
  • M. Rowland, J.-P. Warnier, Sorcery, Power, and the Modern State in Cameroon, „Man”, nr 23, 1988
  • P. Claffey, Christian Churches in Dahomey-Benin. A study of their socio-political role, Brill 2007
  • S. Ellis, Rumour and Power in Togo, „Africa”, t. 63, nr 4, 1993
  • S. Hawkins, The Interpretation of Naangmin: Missionary Ethnography, African Theology, and History among the LoDagaa, „Jouranl of Religion in Africa“, t. 28, nr 1, 1998
  • S. Hawkins, To Pray or Not to Pray: Politics, Medicine, and Conversion among the LoDagaa of Northern Ghana, 1929-1939, „Canadian Journal of African Studies“, t. 31, nr 1, 1997
  • T. Wendl, Mami Wata oder ein Kult zwischen den Kulturen, Münster 1991
  • U. Sulikowski, „Eating the flesh, eating the soul”. Reflections on Politics, Sorcery and Vodun in Contemporary Benin, [w:] J.-C. Chrétien i in. (red.), L’invention religieuse en Afrique. Histoire et religion en Afrique noire, Paris 1993
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13708b6d-4f27-4cb2-ac47-391d7260796e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.