PL EN


2019 | 544 | 213-221
Article title

Ustalanie kosztów uzyskania przychodów w warunkach prowadzenia ksiąg rachunkowych

Authors
Content
Title variants
EN
Determining tax deductible costs in the conditions of keeping the books of account
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena wariantów ustalania kosztów uzyskania przychodów w rachunku wyniku podatkowego. Przedmiotem analizy są przepisy ustaw regulujących opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie osoby fizycznej i prawnej. W opracowaniu zastosowano metodę analizy regulacji prawnych, interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych oraz literatury. W przypadku podatników stosujących księgi rachunkowe procedura rachunkowa dotycząca ustalania kosztów podatkowych nie została jednak precyzyjnie określona w przepisach. W praktyce stosowania ustaw o podatkach dochodowych pojawia się szereg dylematów, które skutkują różnymi wariantami rachunku kosztów uzyskania przychodów. Rezultatem przedstawionych analiz jest identyfikacja podstawowych wariantów rachunku kosztów podatkowych oraz ocena skutków ich stosowania. Dla podatników istotne jest wskazanie konsekwencji stosowania procedur rachunkowych głównie w kontekście oceny prawidłowości rozliczeń.
EN
The aim of the article is to analyze and evaluate options for determining tax deductible costs in the tax result. The subject of the analysis are the provisions of laws regulating the taxation of business income. The study uses the method of analysis of legal regulations, tax interpretations, judgments of administrative courts and literature. In order to determine the amount of tax liability, it is necessary to calculate the income or tax loss. For taxpayers using accounting books, the accounting procedure for determining tax costs has not been precisely specified in the regulations. In the practice of applying the Income Tax Acts, a number of dilemmas appear that result in different variants of the cost-of-revenue account. The result of the analyzes presented is the identification of basic variants of tax cost accounting and the assessment of the consequences of their application. It is important for taxpayers to indicate the consequences of using accounting procedures mainly in the context of assessing the correctness of settlements.
References
  • Litwińczuk H. (red.), 2017, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Olchowicz I., Jamroży M., 2018, Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
  • Pogoński M., 2018, Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT), C.H. Beck, Warszawa.
  • Poszwa M., 2016, Ustalanie wyniku podatkowego, [w:] Nowak E. (red.), Rachunkowość. Zasady i metody, PWE, Warszawa.
  • Sobańska I., Walińska E., 2018, Przyczynek do postrzegania struktury współczesnego systemu rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 96, nr 152, s. 151-181.
  • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm.
  • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.
  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.
  • Walińska E., 2016, Wynik finansowy a podstawa opodatkowania, [w:] Walińska E., Wencel A., Jurewicz A., Wiatr M., Podatek dochodowy w systemie rachunkowości zasady ustalania i rewizji, SKwP, Warszawa.
  • Walińska E., Wencel A., Górowski I., 2018, Podatek dochodowy w systemie rachunkowości – kluczowa determinanta rozwoju podsystemu rachunkowości podatkowej, Nieoczywiste, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13709e0c-aa41-4ccd-aebb-d62ccbda1df0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.