PL EN


2014 | 10 | 2 | 12-38
Article title

CAQDAS a badania jakościowe w praktyce

Authors
Content
Title variants
EN
CAQDAS and Qualitative Research Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest refleksja metodologiczna nad dialektyczną relacją pomiędzy procesem badawczym a procesem wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych. Na podstawie długoletniego doświadczenia w korzystaniu z różnych narzędzi CAQDAS autor stara się ukazać ich wpływ na zmianę sposobu myślenia o metodologii, procesie analizy danych i prowadzeniu terenowych badań jakościowych. Specyfika użycia CAQDAS w praktyce badawczej wymaga swoistego rygoryzmu metodologicznego w procesie gromadzenia i archiwizacji danych oraz dokładności i precyzji w procesie kodowania, analizy i wizualizacji danych jakościowych. Zastosowanie komputerowej analizy danych jakościowych w praktyce badawczej kształtuje nie tylko ramy interpretacji socjologicznej, ale przede wszystkim zmienia optykę i sposób percepcji problemów badawczych. Istotą tego procesu jest swoista interakcja pomiędzy nowymi technologiami a tradycyjną metodologią analizy danych i prowadzenia badań jakościowych. W tym sensie korzystanie z CAQDAS w praktyce badań jakościowych kształtuje osobowość i tożsamość badacza jakościowego, jego styl pracy i warsztat analityczno-badawczy oraz sprzyja rozwijaniu nowych umiejętności analitycznych i informatycznych, bez których trudno wyobrazić sobie współczesne jakościowe badania socjologiczne.
EN
The purpose of this article is methodological reflection on dialectical relationship between the qualitative research process and the process of computer-assisted qualitative data analysis. Basing on many years of experience in the work with various CAQDAS tools, the author tries to show the impact they have on shifting the way of thinking on methodology, the process of data analysis and conducting qualitative research. The specificity of CAQDAS usage in research practice requires methodological rigor in the process of collection and archiving of data, as well as the accuracy and precision in the process of coding, analyzing, and visualizing data. The use of computer-aided analysis of qualitative data in research practice not only shapes a framework for the sociological interpretation but also changes the way of perceiving research problems. The essence of this process is a specific interaction between new technologies and traditional methodology, data analysis, and qualitative research. In this sense, the use of CAQDAS in qualitative research practice is shaping the personality and identity of qualitative researcher, his/her style of work, data analysis, and conducting the fieldwork; it develops his or her new analytical and computer skills without which it is difficult to imagine a modern qualitative sociological research.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
12-38
Physical description
Contributors
References
 • Atkinson Paul, Delamont Sara (2009) Perspektywy analityczne [w:] Krzysztof Podemski, red., Metody badań jakościowych. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 257–284.
 • Becker Howard S., Gordon Andrew C., LeBailly Robert K. (1984) Fieldwork with the computer: criteria for assessing systems. „Qualitative Sociology”, vol. 7, no. 1/2, s.16–33.
 • Berelson Bernard (1952) Content analysis in communication research. Glencoe: Free Press.
 • Bong Sharon A. (2002) Debunking Myths in Qualitative Data Analysis. „Forum Qualitative Sozialforschung“, vol. 3, no. 2 [dostęp 31 marca 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/849›.
 • Brent Edward E. (1984) Qualitative computing: approaches and issues. „Qualitative Sociology”, vol. 7, no. 1–2, s. 36–60.
 • Brent Edward E., Anderson Ronald (1990) Computer Applications in the Social Sciences. Philadelphia: Temple University Press.
 • Brosz Maciej (2012) Komputerowe wspomaganie badań jakościowych. Zastosowanie pakietu NVivo w analizie materiałów nieustrukturyzowanych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, s. 98–125 [dostęp 14 marca 2014 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.
 • Brown David (2002) Going Digital and Staying Qualitative: Some Alternative Strategies for Digitizing the Qualitative Research Process. „Forum Qualitative Sozialforschung”, vol. 3, no. 2 [dostęp 25 lutego 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/851›.
 • Bryda Grzegorz, Anacik Agata, Beata Jaśko (2007) Ekspertyza efektywności form wsparcia oferowanego długotrwale bezrobotnym w województwie małopolskim – Raport z badań [dostęp 30 czerwca 2013 r.], Dostępny w Internecie: ‹http://www.instytut-karpacki.org/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=72›.
 • Bryda Grzegorz, Anacik Agata, Beata Jaśko (2008) Badanie potrzeb niepełnosprawnych i oczekiwań pracodawców na rynku pracy – Raport z badań jakościowych [dostęp 30 kwietnia 2008 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.instytut-karpacki.org/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=72›.
 • Bryda Grzegorz i in. (2010) Diagnoza stanu współpracy organizacji pozarządowych w województwie małopolskim – badania jakościowe. Raport z badań [dostęp 31 października 2010 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.badaniengo.region-rabka.pl/›.
 • Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Coffey Amanda, Atkinson Paul (1996) Making sense of qualitative data. London: Sage.
 • Conrad Peter, Reinharz Shulamit (1984a) Caqdas software and qualitative data: editors introductory essay. „Qualitative Sociology”, vol. 7, no. 1/2, s. 3–15.
 • Conrad Peter, Reinharz Shulamit (1984b) Computers and qualitative data. New York: Human Sciences Press.
 • Corti Louise, Gregory Arofan (2011) CAQDAS Comparability. What about CAQDAS Data Exchange? „Forum Qualitative Sozialforschung”, vol. 12, no. 1 [dostęp 30 maja 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1634›.
 • Dey Ian (1993) Qualitative data analysis: a user-friendly guide for social scientists. London: New York: Routledge.
 • Di Gregorio Silvana, Davidson Judith (2008) Qualitative Research Design for Software Users. Maidenhead: McGraw Hill.
 • Drass Kriss A. (1989) Text analysis and text-analysis software: a comparison of assumptions [w:] Grant Blank, James L. McCartney, Edward E. Brent, eds., New in Technology in Sociology: Practical Applications in Research and Work. New Brunswick: Transaction Publishers, s. s. 155-162..
 • Fielding Nigel G. (2012) The Diverse Worlds and Research Practices of Qualitative Software. „Forum Qualitative Sozialforschung”, vol. 13, no. 2, [dostęp 30 czerwca 2013 r.]., Dostępny w Internecie: ‹<http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1845/3369›>.
 • Fielding Nigel G., Lee Raymond M. (1998) Computer Analysis and Qualitative Research. London: Sage Publications.
 • Fielding Nigel G., Lee Raymond M. (1996) Qualitative Data Analysis: Representations of a Technology: A Comment on Coffey, Holbrook and Atkinson. Sociological Research Online, vol. 1, no. 4, [dostęp 21 grudzień 2012], Dostępny w Internecie: <http://www.socresonline.org.uk/1/4/lf.html>.
 • Fielding Nigel G., Lee Raymond M. (1993) Using Computers in Qualitative Research. London: Sage Publications.
 • Fischer Michael D. (1994) Applications in Computing for Social Anthropologists. London: Routledge.
 • Gerson Elihu (1984) Qualitative research and the computer. „Qualitative Sociology”, vol. 7, no. 1/2, s. 61–74.
 • Gibbs Graham (2011) Analiza danych jakościowych. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej: strategie badania jakościowego. Przełożył Marek Gorzko. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Huang Ronggui (2012) RQDA: R-based Qualitative Data Analysis. R package version 0.2-3. [dostęp 30 czerwca 2013 r.]., Dostępny w Internecie: ‹<http://rqda.r-forge.r-project.org/›>.
 • Kelle Udo, ed., (1995) Computer-aided qualitative data analysis: theory, methods and practice. London: Sage Publications.
 • Lewins Ann, Silver Christina (2007) Using Software in Qualitative Research: A Step-by-Step Guide. Thousand Oakes: Sage Publications.
 • Lofland John i in. (2009) Analiza układów społecznych: przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Przełożyli Sylwia Urbańska, Monika Żychlińska, Anna Kordasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Miles Matthew B., Huberman Michael A. (2000) Analiza danych jakościowych. Przełożył Stanisław Zabielski. Białystok: Trans Humana.
 • Niedbalski Jakub (2013) Odkrywanie Caqdas. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Niedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2012) Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, s. 126–165 [dostęp 14 marca 2014 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.
 • Pfaffenberger Bryan (1988) Microcomputer Applications in Qualitative Research. Newbury Park: Sage Publications.
 • Ragin Charles C., Becker Howard S. (1989) How the microcomputer is changing our analytic habits’ [w:] Grant Blank, James L. McCartney, Edward E. Brent Edward, eds., New Technology in Sociology: Practical Applications in Research and Work. New Brunswick: Transaction Publishers, s. xx–xx.s. 47-55.
 • Richards Lyn (2005) Handling Qualitative Data: A Practical Guide. London: Sage Publications.
 • Richards Lyn, Richards Tom (1989) The impact of computer techniques for qualitative analysis, Technical Report, no. 6/89. Melbourne: Department of Computer Science, La Trobe University.
 • Richards Lyn, Richards Tom (1991) The Transformation of Qualitative Method: Computational Paradigms and Research Processes [w:] Nigel G. Fielding, Raymond M. Lee, eds., Using Computers in Qualitative Research. London: Sage Publications, s. 38–53.
 • Seale Clive (2001) Computer-Assisted Analysis of Qualitative Interview Data [w:] Jaber F. Gubrium, James A. Holstein, eds., Handbook of Interview Research: Context and Method. Thousand Oaks: Sage Publications, s. 651–670.
 • Seale Clive (2013) Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych [w:] David Silverman, red., Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 233–256
 • Seidel John (1991) Method and Madness in the Application of Computer Technology to Qualitative Data Analysis [w:] Nigel G. Fielding, Raymond M. Lee, eds., Using Computers in Qualitative Research. London: Sage Publications, s. 107–116.
 • Silverman David (2007) Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Przełożyły Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tesch Renata (1990) Qualitative Research: Analysis Types and Software Tools. London, Philadelphia: Falmer Press.
 • Tesch Renata (1991) Software for qualitative researchers analysis needs and program capabilities [w:] Nigel G. Fielding, Raymond M. Lee, eds., Using Computers in Qualitative Research. London: Sage Publications, s. 16–37.
 • The CAQDAS Networking Project – strona projektu [dostęp 30 czerwca 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.surrey.ac.uk/sociology/research/researchcentres/caqdas/›.
 • Weitzman Eben A., Miles Mathew B. (1995) A software source book: Computer Programs for Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Wiedemann Gregor (2013) Opening up to Big Data: Computer-Assisted Analysis of Textual Data in Social Sciences. „Forum Qualitative Sozialforschung”, vol. 14, no. 2 [dostęp 30 czerwca 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1949›.
 • Atkinson Paul, Delamont Sara (2009) Perspektywy analityczne [w:] Krzysztof Podemski, red., Metody badań jakościowych. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 257–284.
 • Becker Howard S., Gordon Andrew C., LeBailly Robert K. (1984) Fieldwork with the computer: criteria for assessing systems. „Qualitative Sociology”, vol. 7, no. 1/2, s.16–33.
 • Berelson Bernard (1952) Content analysis in communication research. Glencoe: Free Press.
 • Bong Sharon A. (2002) Debunking Myths in Qualitative Data Analysis. „Forum Qualitative Sozialforschung“, vol. 3, no. 2 [dostęp 31 marca 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/849›.
 • Brent Edward E. (1984) Qualitative computing: approaches and issues. „Qualitative Sociology”, vol. 7, no. 1–2, s. 36–60.
 • Brent Edward E., Anderson Ronald (1990) Computer Applications in the Social Sciences. Philadelphia: Temple University Press.
 • Brosz Maciej (2012) Komputerowe wspomaganie badań jakościowych. Zastosowanie pakietu NVivo w analizie materiałów nieustrukturyzowanych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, s. 98–125 [dostęp 14 marca 2014 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.
 • Brown David (2002) Going Digital and Staying Qualitative: Some Alternative Strategies for Digitizing the Qualitative Research Process. „Forum Qualitative Sozialforschung”, vol. 3, no. 2 [dostęp 25 lutego 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/851›.
 • Bryda Grzegorz, Anacik Agata, Beata Jaśko (2007) Ekspertyza efektywności form wsparcia oferowanego długotrwale bezrobotnym w województwie małopolskim – Raport z badań [dostęp 30 czerwca 2013 r.], Dostępny w Internecie: ‹http://www.instytut-karpacki.org/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=72›.
 • Bryda Grzegorz, Anacik Agata, Beata Jaśko (2008) Badanie potrzeb niepełnosprawnych i oczekiwań pracodawców na rynku pracy – Raport z badań jakościowych [dostęp 30 kwietnia 2008 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.instytut-karpacki.org/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=72›.
 • Bryda Grzegorz i in. (2010) Diagnoza stanu współpracy organizacji pozarządowych w województwie małopolskim – badania jakościowe. Raport z badań [dostęp 31 października 2010 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.badaniengo.region-rabka.pl/›.
 • Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Coffey Amanda, Atkinson Paul (1996) Making sense of qualitative data. London: Sage.
 • Conrad Peter, Reinharz Shulamit (1984a) Caqdas software and qualitative data: editors introductory essay. „Qualitative Sociology”, vol. 7, no. 1/2, s. 3–15.
 • Conrad Peter, Reinharz Shulamit (1984b) Computers and qualitative data. New York: Human Sciences Press.
 • Corti Louise, Gregory Arofan (2011) CAQDAS Comparability. What about CAQDAS Data Exchange? „Forum Qualitative Sozialforschung”, vol. 12, no. 1 [dostęp 30 maja 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1634›.
 • Dey Ian (1993) Qualitative data analysis: a user-friendly guide for social scientists. London: New York: Routledge.
 • Di Gregorio Silvana, Davidson Judith (2008) Qualitative Research Design for Software Users. Maidenhead: McGraw Hill.
 • Drass Kriss A. (1989) Text analysis and text-analysis software: a comparison of assumptions [w:] Grant Blank, James L. McCartney, Edward E. Brent, eds., New in Technology in Sociology: Practical Applications in Research and Work. New Brunswick: Transaction Publishers, s. s. 155-162..
 • Fielding Nigel G. (2012) The Diverse Worlds and Research Practices of Qualitative Software. „Forum Qualitative Sozialforschung”, vol. 13, no. 2, [dostęp 30 czerwca 2013 r.]., Dostępny w Internecie: ‹<http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1845/3369›>.
 • Fielding Nigel G., Lee Raymond M. (1998) Computer Analysis and Qualitative Research. London: Sage Publications.
 • Fielding Nigel G., Lee Raymond M. (1996) Qualitative Data Analysis: Representations of a Technology: A Comment on Coffey, Holbrook and Atkinson. Sociological Research Online, vol. 1, no. 4, [dostęp 21 grudzień 2012], Dostępny w Internecie: <http://www.socresonline.org.uk/1/4/lf.html>.
 • Fielding Nigel G., Lee Raymond M. (1993) Using Computers in Qualitative Research. London: Sage Publications.
 • Fischer Michael D. (1994) Applications in Computing for Social Anthropologists. London: Routledge.
 • Gerson Elihu (1984) Qualitative research and the computer. „Qualitative Sociology”, vol. 7, no. 1/2, s. 61–74.
 • Gibbs Graham (2011) Analiza danych jakościowych. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej: strategie badania jakościowego. Przełożył Marek Gorzko. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Huang Ronggui (2012) RQDA: R-based Qualitative Data Analysis. R package version 0.2-3. [dostęp 30 czerwca 2013 r.]., Dostępny w Internecie: ‹<http://rqda.r-forge.r-project.org/›>.
 • Kelle Udo, ed., (1995) Computer-aided qualitative data analysis: theory, methods and practice. London: Sage Publications.
 • Lewins Ann, Silver Christina (2007) Using Software in Qualitative Research: A Step-by-Step Guide. Thousand Oakes: Sage Publications.
 • Lofland John i in. (2009) Analiza układów społecznych: przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Przełożyli Sylwia Urbańska, Monika Żychlińska, Anna Kordasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Miles Matthew B., Huberman Michael A. (2000) Analiza danych jakościowych. Przełożył Stanisław Zabielski. Białystok: Trans Humana.
 • Niedbalski Jakub (2013) Odkrywanie Caqdas. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Niedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2012) Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, s. 126–165 [dostęp 14 marca 2014 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.
 • Pfaffenberger Bryan (1988) Microcomputer Applications in Qualitative Research. Newbury Park: Sage Publications.
 • Ragin Charles C., Becker Howard S. (1989) How the microcomputer is changing our analytic habits’ [w:] Grant Blank, James L. McCartney, Edward E. Brent Edward, eds., New Technology in Sociology: Practical Applications in Research and Work. New Brunswick: Transaction Publishers, s. xx–xx.s. 47-55.
 • Richards Lyn (2005) Handling Qualitative Data: A Practical Guide. London: Sage Publications.
 • Richards Lyn, Richards Tom (1989) The impact of computer techniques for qualitative analysis, Technical Report, no. 6/89. Melbourne: Department of Computer Science, La Trobe University.
 • Richards Lyn, Richards Tom (1991) The Transformation of Qualitative Method: Computational Paradigms and Research Processes [w:] Nigel G. Fielding, Raymond M. Lee, eds., Using Computers in Qualitative Research. London: Sage Publications, s. 38–53.
 • Seale Clive (2001) Computer-Assisted Analysis of Qualitative Interview Data [w:] Jaber F. Gubrium, James A. Holstein, eds., Handbook of Interview Research: Context and Method. Thousand Oaks: Sage Publications, s. 651–670.
 • Seale Clive (2013) Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych [w:] David Silverman, red., Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 233–256
 • Seidel John (1991) Method and Madness in the Application of Computer Technology to Qualitative Data Analysis [w:] Nigel G. Fielding, Raymond M. Lee, eds., Using Computers in Qualitative Research. London: Sage Publications, s. 107–116.
 • Silverman David (2007) Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Przełożyły Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tesch Renata (1990) Qualitative Research: Analysis Types and Software Tools. London, Philadelphia: Falmer Press.
 • Tesch Renata (1991) Software for qualitative researchers analysis needs and program capabilities [w:] Nigel G. Fielding, Raymond M. Lee, eds., Using Computers in Qualitative Research. London: Sage Publications, s. 16–37.
 • The CAQDAS Networking Project – strona projektu [dostęp 30 czerwca 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.surrey.ac.uk/sociology/research/researchcentres/caqdas/›.
 • Weitzman Eben A., Miles Mathew B. (1995) A software source book: Computer Programs for Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Wiedemann Gregor (2013) Opening up to Big Data: Computer-Assisted Analysis of Textual Data in Social Sciences. „Forum Qualitative Sozialforschung”, vol. 14, no. 2 [dostęp 30 czerwca 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1949›.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1370ad12-db99-43bc-b2fa-17f6c17ae891
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.