PL EN


2015 | 9 | 83-96
Article title

Rosyjskie piśmiennictwo XIX wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Authors
Content
Title variants
Russian nineteenth-century prints in the holdings of the Warsaw University Library
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie powstała w 1817 roku. Jej pierwszym dyrektorem został S. B. Linde, wybitny uczony slawista i leksykograf. Biblioteka mimo bardzo poważnego kryzysu wywołanego represjami politycznymi po upadku powstania listopadowego, kiedy skonfiskowano około 70% zbiorów, działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W ciągu swojej historii wielokrotnie zmieniała się jej afiliacja instytucjonalna i w związku z tym oficjalna nazwa, ale zachowana została ciągłość instytucjonalna. Była kolejno: Biblioteką Publiczną, związaną z Królewskim Uniwersytetem Warszawskim (1817–1834), Biblioteką Rządową (1834–1840), Biblioteką Warszawskiego Okręgu Naukowego (1840– 1862), Biblioteką Główną (1862–1871), Biblioteką Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego z rosyjskim językiem wykładowym (1871–1915), następnie Biblioteką Uniwersytecką. Bogate zbiory dziewiętnastowieczne, które nawarstwiały się na przestrzeni dziejów biblioteki, spowodowały, że w roku 1999 wydzielono je i uznano za historyczne zbiory specjalne, przyjmując jako obowiązujące dla nich cezury lata 1801–1918. W tej kategorii zbiorów szczególnie wyróżnia się kolekcja literatury rosyjskiej, która w powszechnej opinii jest specjalnością BUW. W artykule zostały zaprezentowane wstępne wyniki badań, które miały na celu dokładniejsze określenie liczebności tej kolekcji. W sposób przeglądowy przedstawiono także etapy kształtowania się bogatych zbiorów rosyjskich, korygując niektóre rozpowszechnione opinie na ten temat.
EN
The University Library in Warsaw was established in 1817, and Samuel B. Linde, an outstanding man of learning, Slavonic philologist, and lexicographer became its fi rst director. The Library, in spite of the grave crisis caused by the political repressions after the fall of the November Uprising in 1831, when 70% of its holdings were confi scated, was not closed down and continued to function, and retains its institutional continuity until today. During its history, the Library’s affi liation changed several times. The name of the Library also underwent changes: Public Library unoffi cially linked with the University of Warsaw (1817–1834); Government Library (1834–1840); Library of the Warsaw Educational District (1840–1862); Central Library (1862–1871); Library of the Imperial University of Warsaw (1871–1915); and fi nally, since 1915, the University Library in Warsaw. Nineteenth-century holdings of the University Library are particularly abundant and valuable. In 1999, in acknowledgment of their importance, books published between 1801–1918 were separated from the rest of the holdings and assigned the status of a special historical collection. Within this category, the Russian publications are considered of exceptional importance. They are widely deemed the specialisation of the University Library in Warsaw. In his article Z. Olczak presents the results of a preliminary research aimed at a more precise estimation of the number of Russian publications in the Library. He also discusses the development of these holdings in historical context, and proposes amendments to widespread erroneous believes in this respect.
Contributors
References
  • Olena Błażejewicz, Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1871-1915, Warszawa 1990.
  • Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, Germianika w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, t. 18, Warszawa 1997, s. 147-173.
  • Halina Juszczakowska, Z badań nad załuscianami w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, z. 2, Warszawa 1976, s. 35-75.
  • Helena Kozerska, Warszawska Biblioteka Uniwersytecka w latach 1832-1871 : Biblioteka Rządowa – Okręgu Naukowego – Główna, Warszawa 1967.
  • Korespondencja Samuela Bogumiła Lindego z Bazylim Anastasewiczem 1822 – 1830, odczytał i opracował Marian Ptaszyk, Toruń 2013. <http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=77379&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=BBCD5897AF1FEBC7FDF88F25474EC718-6> (29 X 2015)
  • Marian Ptaszyk, Z badań nad księgozbiorem prywatnym Samuela Bogumiła Lindego, „Roczniki Biblioteczne”, R. LII:2008, s. 79-93.
  • Ольчак З., Деятельность Самуила Богумила Линде по доставке в варшавские библиотеки русских книг и журналов в конституционный период Царства Польского, w: Проблемы российско-польской истории и культурный диалог : материалы международной научной конференции, Новосибирск 2013, s. 480-486.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1375c68f-f651-4976-9698-1f9ce5d5354b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.