PL EN


2017 | 17 |
Article title

Problematyka stosowania zwolnień w podatku od czynności cywilnoprawnych dla sp. z o.o.

Authors
Title variants
EN
THE ISSUE OF EXEMPTIONS FOR LIMITED LIABILITY COMPANY (LTD.) WITH THE TAX ON CIVIL LAW TRANSACTIONS
Languages of publication
Abstracts
PL
Prowadzenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z ustawicznymi zmianami w strukturze organizacyjnej i modelu zarządzania podmiotem gospodarczym. W tym celu należy zmieniać umowę sp. z o.o. oraz dokonywać alokacji środków majątkowych wspólników do spółki. Przepisy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) określają w sposób szczegółowy podmiot, przedmiot, podstawę opodatkowania, stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego. Jednakże regulacje dotyczące zwolnień spółek kapitałowych z PCC charakteryzuje wysoki poziom skomplikowania. Autor dokonał analizy zwolnień przedmiotowych, jakie mogą mieć miejsce w odniesieniu do zmian osobowych i kapitałowych w spółkach z o.o. Zastosowano metodę analityczną, empiryczną i porównawczą. Jako wniosek de lege lata uznano nieprawidłową tautologię umiejscowioną w przepisach podatkowych dotyczącą definicji legalnych zaczerpniętych z prawa handlowego (np. dopłata wspólnika, zwiększenie majątku spółki). Zdaniem autora polskie przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie są w pełni zgodne z treścią unijnych aktów normatywnych w tym zakresie. Zwolnieniu z PCC podlegają umowy o świadczeniu w miejsce wypełnienia, pożyczki (jeśli występuje także zwolnienie stron z podatku od towarów i usług). Przekształcenie (połączenie) spółki kapitałowej w inną kapitałową nie podlega pod opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych – w odróżnieniu od przekształcenia spółki kapitałowej w osobową, gdzie występuje podatek w wysokości 0,5%, a podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego. Brak przejrzystego systemu zwolnień podatkowych dla spółek kapitałowych powoduje, że przepisy powinny być w tym zakresie w sposób przemyślany znowelizowane.
EN
Activities of a limited liability company is associated with the continuing changes in the organizational structure and governance model trader. To do this, you must change the Ltd’ articles of association and make financial allocation of funds to shareholders of the company. The provisions relating to tax on civil law transactions shall specify in detail the subject article, the taxable amount, rate and time of tax liability. However, the regulations for the exemption of companies with capital of this tax is characterized by a high level of complexity. The author has made analysis of the exemptions which may take place in relation to the personal changes and equity in companies with an analytical method was applied, empirical and comparative. As a proposal de lege lata was considered to be an invalid legal nomenclature situated in tax legislation concerning the legal definitions taken from commercial law (for example, the aid of an accomplice, increasing the assets of the company). According to the author, the Polish civil law transactions tax provisions are contrary to the normative acts of the European Union on this issue. Release of the PCC shall be subject to the agreement on the provision in place, fill the loan (if there is also an exemption from tax on goods and services). Conversion (a combination of) of a capital company to another holding company shall not be subject to taxation under the tax on civil law transactions-in contrast to the conversion of a capital company in person, where there is a tax of 0,5%, the taxable value of the share capital. Here is no transparent system of tax exemptions for capital companies, the rules should be in this respect in a way that is thoughtful as last amended.
Year
Issue
17
Physical description
Contributors
author
 • doradca podatkowy
References
 • Błachowska S., Ograniczenie ulg podatkowych a zasada zaufania do organów państwa, „Przegląd Podatkowy” 1998, nr 8.
 • Brynika A., Kowalczyk A., Sposoby dofinansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, „Monitor Prawniczy” 2001, nr 20.
 • Budziszewski J., Podatki w praktyce, „Doradztwo Podatkowe” 2013, nr 4.
 • Burns L., Krever R., Individual Income Tax, w: Tax Law Design and Drafting, red. V. Thuronyi, Washington D.C. 1998.
 • Chomiuk M., Wpływ nowej dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału na ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, „Jurysdykcja Podatkowa” 2008, nr 4.
 • Deak D., Neutrality and Legal Certainly in Tax Law and Effective Protection of Taxpayers’ Rights, „Acta Iuridica Hungarica” 2008, nr 2.
 • Dumkiewcz M., Zakaz rozszerzającej wykładni wyjątków na przykładzie regulacji art. 14 § 3 kodeksu spółek handlowych, w: Profesor Stefan Buczkowski. Libri Iuristarum Lublinensium. Tom 2, red. A. Kidyba, Lublin 2012.
 • Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, Dz.U. UE.L.2008, nr 46, poz. 11.
 • Etel L., Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Białystok 2008.
 • Gontarz G., Kapitalizacja rezerw w spółkach kapitałowych – wybrane aspekty prawne i podatkowe, cz. I, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 3.
 • Gorczyński J., Skutki umowy odnowienia, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 3.
 • Gurgul S., Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, „Prawo Spółek” 1997, nr 12.
 • Interpretacja indywidualna z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/436-114/14-2/AF.
 • Interpretacja indywidualna z dnia 9 grudnia 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB2/436-244/13-2/TR.
 • Interpretacja indywidualna z dnia 9 września 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/436-69/13-6/KK.
 • Kaczor J.R., Wniesienie know-how do spółki z o.o., „Przegląd Prawa Handlowego” 1999, nr 5.
 • Karczyński Ł., Opodatkowanie przekształceń spółek [w świetle zasady zaufania do państwa i prawa], „Prawo i Podatki” 2009, nr 3.
 • Karczyński Ł., Opodatkowanie przekształceń spółek, Warszawa 2011.
 • Karczyński Ł., Podatkowoprawne problemy przekształcenia spółki jako metody optymalizacji finansów przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe WSB w Gdańsku” 2011, nr 10.
 • Lasiński-Sulecki K., Zakaz przywracania podatku kapitałowego, od pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wierzyciela uprawnionego do udziału w zyskach, po akcesji do UE (C-212/10), „Przegląd Podatkowy” 2011, nr 8.
 • Litwińczuk H., Dyrektywy podatkowe Wspólnot Europejskich. Podatki dochodowe. Teksty i komentarz, Warszawa 1995.
 • Łączkowski W., Granice opodatkowania, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica” 1992, nr 54.
 • Małecki J., Obowiązek podatkowy a godność podatnika, w: Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, A. Gomułkowicz, F. Rymarz, Lublin 2003.
 • Mariański A., Strzelec D., Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o opłacie skarbowej, Gdańsk 2005.
 • Naworski J., Kilka uwag na temat podwyższenia kapitału zakładowego, „Rejent” 1999, nr 7–8.
 • Pokora A., Dąbrowski A., Zgodność z prawem wspólnotowym opodatkowania p.c.c. dopłat w spółce z o.o, „Przegląd Podatkowy” 2009, nr 7.
 • Pydyn M., Skutki podatkowe zawarcia umowy fiducjarnej (umowy powiernictwa) dotyczącej nabycia nieruchomości, „Doradztwo Podatkowe” 2012, nr 9.
 • Restrukturyzacja spółek kapitałowych. Aspekty podatkowe, red. K. Klimkiewicz, Warszawa 2011.
 • Schumpeter J.A., History of Economic Analysis, New York 1996.
 • Szajkowski A., Tarska M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2005, t. II.
 • Szlęzak A., Moskwa P., Kilka uwag o wnoszeniu aportów do spółek kapitałowych – na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 19 października 2006 r., „Przegląd Sądowy” 2012, nr 1.
 • Szpunar A., Kilka uwag o odnowieniu, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, nr 12, s. 11.
 • Szymaniak K., Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytowo-akcyjną a dyrektywa Rady 2008/7/ WE, „Przegląd Podatkowy” 2014, nr 4.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
 • pracodawcy, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1256.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1116.
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku do czynności cywilnoprawnych, tekst jedn. Dz.U z 2016 r., poz. 223.
 • Walker D.A., Perspectives on the History of Economic Thought, Vol. 1, Essex 1989.
 • Weiss I., Podwyższenie kapitału zakładowego i dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, „Przegląd Prawa Handlowego” 1994, nr 12.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z 10 grudnia 2013 r., I SA/Gd 1380/13, Lex 1414500.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 7 maja 2013 r., III SA/Wa 3159/12, Lex 1408570.
 • Żyżylewski L., Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, nr 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-137b32ed-7b06-42f7-9dd7-48b06aaa219a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.