PL EN


2019 | 41 | 233–247
Article title

Serfdom and Mobility in Eighteenth-Century Bohemia. On Josef Grulich’s Book Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, 286 pages

Authors
Content
Title variants
PL
Poddaństwo a mobilność w osiemnastowiecznych Czechach. Uwagi nad książką Josefa Grulicha, Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice 2018, Wydawnictwo: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ss. 286
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Autor dowiódł na podstawie badań ilościowych i jakościowych, że postawy migracyjne ludności w okolicach Czeskich Budziejowic niewiele się zmieniły w ciągu drugiego półwiecza XVIII wieku. Nie wpłynęło na nie również zniesienie poddaństwa w 1781 roku. Większość powodów, dla których poddani wnioskowali o uwolnienie lub zgodę na osiedlenie się u innego pana ziemskiego, była związana z małżeństwem i pracą, jak również ze staraniami o polepszenie standardu życia własnego i rodziny. Dominowały przemieszczenia w zasięgu 20 km. Wśród migrantów przeważały kobiety stanu wolnego, a ich zasadniczym celem było małżeństwo. Jednak to mężczyźni pokonywali dłuższe dystanse w swoich przemieszczeniach, na przykład w związku ze służbą wojskową czy praktykowanym rzemiosłem. Badania statystyczne zostały zilustrowane szeregiem przykładów w ujęciu mikrohistorycznym, przez co autorowi udało się ukazać zjawisko strategii migracyjnych w sposób kompleksowy.
EN
Based on quantitative and qualitative studies, the author has demonstrated that the migration attitudes of the population of the areas around České Budějovice changed little in the course of the latter half of the eighteenth century. They were not influenced by the abolition of serfdom in 1781, either. Most of the reasons for which serfs requested manumission or consent to settle in another landlord’s demesne involved the issues of marriage and employment, as well as the effort to improve the standard of living for themselves and their families. Most movements occurred within a range of 20 km. The predominant group among the migrants was unmarried women, marriage being their primary goal. However, longer distances were covered by men in their movements undertaken in connection with e.g., military service or the practice of a craft. The statistical research was illustrated with a series of examples in a microhistorical approach, whereby the author has managed to offer a comprehensive overview of the phenomenon of migration strategies.
Year
Volume
41
Pages
233–247
Physical description
Contributors
References
 • Fauve-Chamoux, Antoinette, Ioan Bolovan, and Sølvi Sogner, eds. A Global History of Historical Demography: Half a Century of Interdisciplinarity. Bern: Peter Lang, 2016.
 • Grulich, Josef. Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750–1824. České Budějovice: Nová tiskárna Pelhřimov, 2013.
 • Grulich, Josef. Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008.
 • Hayhoe, Jeremy. Strangers and Neighbours: Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy. Toronto: University of Toronto Press, 2016.
 • Kiełbicka, Aniela. Zbiegostwo chłopów w województwie krakowskim na przełomie XVI i XVII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
 • Klein, Alexander, and Sheilagh Ogilvie. “Occupational Structure in the Czech Lands Under Second Serfdom.” Economic History Review 69 (2016): 493–521.
 • Maur, Eduard. “Na okraj francouzských metod historickodemografi ckého bádání.” Historická demografie 2 (1968): 72–80.
 • Skořepová, Markéta. Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785–1855). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016.
 • Trojanowska, Maria. “Wpisy zwolnień z poddaństwa w Księgach Grodzkich Lubelskich.” Rocznik Lubelski 29–30 (1987–1988): 113–115.
 • MATRICULA. Accessed 29 June 2019. data.matricula-online.eu.
 • WEHC. Accessed 3 July 2019. wehc2018.org/applied-microhistory-theoretical-ethicaland-methodological-issues.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13871c73-9a1d-4773-82a3-2204f46eb57c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.