PL EN


Journal
2014 | 10 | 1 | 21-30
Article title

LOGISTIC INNOVATIONS IN TRANSPORT

Selected contents from this journal
Title variants
PL
INOWACJE LOGISTYCZNE W TRANSPORCIE
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: The article discusses the issue of logistic innovations in transport. The essentials of logistic innovations in transport together with some examples of specific innovations are presented. The role of the client's needs in transport innovations is indicated. The most vital postulates affecting the innovativeness of shipping companies and derived from the author's experience as well as scholarly publications, are time, safety, reliability as well as comprehensiveness of service offer. Following the analysis of the issue, and on the grounds of Kaizen's and Lean's method, the concept of continuous innovations is suggested as very useful for the development of transport. The potential of clusters as the source of logistic innovations in transport is emphasised. Methods: The discussion of the issue was preceded by the author's analysis of written sources on innovativeness, the evaluation of ratings of innovativeness as well as the analysis of rewarded innovative solutions in transport subsequent to the businesses participation in the programme of innovative solutions in transport. The role of innovation practical business operations is argued following the analysis of some strategic documents such as: 2011 White Paper and the Strategy for the Development of Transport by 2020 adopted by the Polish government in 2013. Aim: The aim of the article is to present the role and significance of the issue of logistic innovations in transport and to cite instances of practical solutions implemented by shipping companies, the solutions which resulted in measurable effects. Following the author's observation of the instances of innovative solutions as well as his analysis of the ratings of innovativeness, the article aims to present the conclusions as for the specific kinds of activities which are indispensable to foster innovativeness in transport. Conclusions: The conclusions derived from the author's analyses and observations show that logistic innovations in the Polish transport are of imitative character. It is essential to introduce new methods and modern business culture which are propitious to innovations. Transportation clusters may become the stimulus for innovativeness in TSL sector. The author, subsequently to his observation of instances of innovative solutions as well as his analysis of ratings of innovativeness, presents conclusions with reference to specific actions which should be taken in order to improve innovativeness in transport.
PL
Wstęp: Artykuł dotyczy problematyki innowacji logistycznych w transporcie. Przedstawiono w nim podstawy zagadnienia innowacji logistycznych w transporcie wraz z przykładami konkretnych innowacji. Wskazano w nim na rolę potrzeb klienta w innowacjach transportowych. Do najistotniejszych postulatów mających wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw transportowych na podstawie doświadczeń i publikacji naukowych zaliczono czas transportu, bezpieczeństwo, niezawodność usług, kompleksowość oferty usługowej. W oparciu o analizę problematyki zaproponowano jako przydatną dla rozwoju transportu koncepcję ciągłych innowacji w oparciu o metodę Kazein i Lean. Management. Wskazano na potencjał klastrów, jako źródła innowacyjności logistycznej w transporcie. Metody: Dla wyjaśnienia problematyki zastosowano analizę literaturową zagadnienia innowacyjności, ocenę rankingów innowacyjności oraz analizę przykładów nagrodzonych rozwiązań innowacyjnych w transporcie w oparciu o metodę obserwacji własnej i ocenę wynikająca z uczestnictwa w wyborze rozwiązań innowacyjnych w transporcie. Rolę innowacji w praktyce działalności gospodarczej uzasadniono także w oparciu o analizę dokumentów o charakterze strategicznym np. Białej Księgi z 2011 r. oraz Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. przyjętej przez Rząd Polski w 2013 r. Cel: Celem artykułu było przedstawienie roli i znaczenia problematyki innowacji logistycznych w transporcie oraz wskazanie praktycznych przykładów logistycznych rozwiązań innowacyjnych w transporcie skutkujących wymiernymi efektami dla przedsiębiorstw je wdrażających. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji przykładów rozwiązań innowacyjnych i analiz rankingów innowacyjności przedstawianie wniosków w zakresie konkretnych rodzajów działań niezbędnych do poprawy innowacyjności w transporcie. Wnioski: Wynikające z analiz i obserwacji wnioski wskazują, iż innowacje logistyczne w polskim transporcie mają raczej charakter odtwórczy. Niezbędne jest wprowadzanie nowych metod i kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom. Klastry transportowe mogą stanowić instrument pobudzający rozwój innowacji w sektorze TSL. Autor na podstawie przeprowadzonych obserwacji przykładów rozwiązań innowacyjnych i analiz rankingów innowacyjności przedstawiania wnioski w zakresie konkretnych rodzajów działań niezbędnych do poprawy innowacyjności w transporcie.
Journal
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
21-30
Physical description
Contributors
  • Koźmiński University Marketing Office, College of Finance and Management Jagielońska 57/59, Warsaw , Poland , maaw@kozminski.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-138d8a84-c053-4b2f-8a98-4e76ade7000b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.