PL EN


2015 (R. XIV) | 4(58) | 33-53
Article title

Szkoła środowiskowa Koncepcja pedagogiczna w objęciach polityki

Authors
Content
Title variants
EN
Community school A pedagogical concept appropriated by politics A
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł to teoretyczno-historyczne studium przemian koncepcji „szkoły środowiskowej”, które zaszły w minionym stuleciu. Koncepcja ta powstała na początku wieku XX i wywarła znaczny wpływ na politykę oświatową lat 70. Choć oparty na niej projekt nie został wówczas zrealizowany, przykład wzajemnych związków nauk pedagogicznych i polityki tego okresu może być przestrogą przed nadmiernym zbliżeniem obu tych obszarów społecznej aktywności.
EN
The article is a theoretical and historical study of the transformation of the „community school” concept that took place in the past century. This concept was created at the beginning of the twentieth century, and had a significant impact on educational policy of the 70s. Although the project based on the “community school” concept was not realized, the example of relationships between pedagogical sciences and politics of this period may be a warning against excessive rapprochement of these areas of social activity.
Issue
Pages
33-53
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
References
 • Arnold M. (2004), Culture & Anarchy, Oxford University Press, Oxford.
 • Gutek G. (2003), Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk.
 • Jakowicka M. (1979), Uwarunkowania funkcjonowania szkół środowiskowych w średnim mieście, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 • Jundziłł I. (1983), Środowiskowy system wychowawczy w mieście, WSiP, Warszawa.
 • Kallas M. (1999), Historia ustroju Polski X–XX w., PWN, Warszawa.
 • Kowalski S. (1969), Szkoła w środowisku, PZWS, Warszawa.
 • Kowalski S. (1974), Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa.
 • Kozakiewicz M. (1989), Edukacja na wsi. Stan i kierunki przebudowy, Komitet Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej, seria: Raporty Tematyczne nr 24, PWN, Warszawa.
 • Kozakiewicz M. (1996) IRWiR PAN w PRL – granice wolności i przymusu. Na przykładzie badań Zespołu Oświatowego, [w:] Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Kwieciński Z. (1992), Socjopatologia edukacji, Wydawnictwo Edytor, Toruń.
 • Mikulski J. (1972), Szkoła środowiskowa w wielkim mieście, PWN, Warszawa.
 • Muszyński H. (1972), Teoretyczne podstawy systemu wychowawczego szkoły, PWN, Warszawa.
 • Przecławska A., Theiss W. (1994), Pedagogika społeczna – dyskusji ciąg dalszy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 8.
 • Przecławska A., Theiss W. (1996), Pedagogika społeczna: nowe zadania i szanse, [w:] Pedagogika społeczna – kręgi poszukiwań, Przecławska A. (red.), Wydawnictwo Edukacyjne „Żak”, Warszawa.
 • Przecławski K. (1971), Instytucje wychowania w wielkim mieście. Wybrane problemy socjologii wychowania, PWN, Warszawa.
 • Radlińska H. (1935), Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, „Nasza Księgarnia”, Warszawa.
 • Radlińska H. (1979), Oświata i kultura wsi polskiej: wybór pism, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Suchodolski B. (1947), Wychowanie dla przyszłości, Wydawnictwo „Książnica Polska”, Warszawa.
 • Suchodolski B. (1963), Szkoła podstawowa w społeczeństwie socjalistycznym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Szczerba W. (1957), Szkoła na wsi. Niektóre zagadnienia i postulaty, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 • Theiss W. (1996), Edukacja środowiskowa. Zarys problematyki, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 10.
 • Trempała E. (1976), Wychowanie zintegrowane w środowisku szkoły, WSiP, Warszawa.
 • Winiarski M. (2000), Rodzina, szkoła, środowisko lokalne: problemy edukacji środowiskowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Wołczyk J. (1974), Zbiorcza szkoła gminna, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Wołczyk J. (1973), Edukacja dla rozwoju. Niektóre problemy polityki oświatowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa.
 • Wołczyk J., Winiarski M. (1976), Szkoła otwarta – rzeczywistość i perspektywy, PWN, Warszawa.
 • Wroczyński R. (1985), Pedagogika społeczna, PWN, Warszawa.
 • Zbiorcza szkoła gminna. Założenia organizacyjne (1973), Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Warszawa.
 • Znaniecki F. (2001), Socjologia wychowania, t. I: Wychowujące społeczeństwo, PWN, Warszawa.
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska-Oswiata-Polska-Rzeczpospolita-Ludowa;4575102.html [data pobrania: 20.11.2014].
 • http://www.sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=31593 [data pobrania: 20.11.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1392b6bd-d1ea-4e70-b6a8-1fe6ff438638
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.