PL EN


2014 | 5 | 2 | 43-60
Article title

Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy. Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2013

Content
Title variants
HR
Hrvatska književnost i njezini poljski veleposlanici. Primjedbe na bibliografiju prijevoda hrvatske književnosti u Poljskoj (2007.—2013.)
EN
Croatian Literature and its Polish Ambassadors. Comments on the Bibliography of Translations of Croatian Literature in Poland (2007—2013)
Languages of publication
PL
Abstracts
HR
U članku se na osnovi bibliografije prijevoda hrvatske književnosti u Poljskoj od 2007. do 2013. raspravlja o ulozi prevoditelja i urednika u međukulturalnoj i međuknjiževnoj komunikaciji. U tom su razdoblju u Poljskoj objavljene zbirke tekstova i antologije hrvatske (prije svega najnovije) književnosti. Spomenute knjige nastale su u suradnji s hrvatskim književnicima i znanstvenim istraživačima (npr. izbor iz djela Mire Gavrana ili prevoditeljski projekt Šleskoga sveučilišta pod naslovom Kroatywni) ili su, pak, rezultat samostalnog rada jednog prevoditelja (npr. antologija pjesništva G. Łatuszyńskog). Istražujući antologije hrvatske književnosti tiskane u Poljskoj i u Hrvatskoj u vremenu od 2007. do 2013. godine, nameću se pitanja književnog kanona i razlika između ideje književnosti u izvornoj i u ciljnoj kulturi.
EN
The article based on the bibliography of translations of Croatian literature in Poland from 2007 to 2013 discusses the role of translators and editors in the crosscultural and interliterature communication. During that period several texts` compilations and anthologies of Croatian literature (mostly the latest) has been published in Poland. The mentioned books are the results of the Polish‑Croatian cooperation of writers, translators as well as researchers (e.g. [1] the selection of Miro Gavran’s works or [2] the project entitled "Kroatywni" that involved Croatian and Polish researchers) or, on the contrary, they are result of independent work of one translator (e.g. the anthology of Croatian poetry by G. Łatuszyński). Investigating diverse anthologies of Croatian literature printed in Poland and Croatia from 2007 till 2013 the question of the literary canon and the difference between the idea of the literature in the original and target culture are risen.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
43-60
Physical description
Dates
published
2014-07-01
Contributors
References
 • Bagić, Krešimir. „Minimalistyczny »fin de siècle«.“ Tłum. L. Małczak. Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania (short story) lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Red. Krešimir Bagić, Leszek Małczak. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego, 2009.
 • Even-Zohar, Itamar. „Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim.“ Tłum. Magda Heydel. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. Piotr Bukowski, Magda Heydel. Kraków: Znak, 2010.
 • Jarniewicz, Jerzy. „Tłumacz jako twórca kanonu.” Przekład — Język — Kultura. Red. Roman Lewicki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.
 • Kornhauser, Julian. „Antologia jako projekt historycznoliteracki.” Pamiętnik Słowiański 54 (2005): 123—129.
 • Kornhauser, Julian. „Koniec komparatystyki słowiańskiej.” Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. Red. Józef Zarek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002.
 • Lukić, Darko. Drama ratne traume. Zagreb: Meandar, 2009.
 • Marinelli, Luigi. „Kanony i kanonady. O kanonie „europejskim” i literaturach „mniejszych” (na przykładzie literatury polskiej).” Tłum. Maria Woźniak. Europejski kanon literacki. Red. Elżbieta Wichrowska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. 90-106.
 • Milanja, Cvjetko: Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000. Zagreb: Altagama, 2012.
 • Oraić-Tolić, Dubravka. Muška moderna i ženska postmoderna. Zagreb: Naklada Ljevak, 2005.
 • Pálfalvi, Lajos. „MetaXa i Tequila. Tłumacz literatury wobec kanonu wewnętrznego i zewnętrznego.” Europejski kanon literacki. Red. Elżbieta Wichrowska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. 179-183.
 • Pieniążek-Marković, Krystyna. „Ja” — człowiek i świat w najnowszej poezji chorwackiej (1990—2000). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011.
 • Rafolt, Leo. „Kropka nad i: zarys wstępu do współczesnego dramatu chorwackiego.” Tłum. Agnieszka Cielesta. Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. T. 1. Red. Katarzyna Majdzik, Leszek Małczak, Anna Ruttar and Małgorzata Stanisz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.
 • Tokarz, Bożena. Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.
 • Weber-Kapusta, Danijela. „Drama i zbilja u hrvatskoj književnosti na izmaku 20. i početku 21. stoljeća.” Dani hrvatskog kazališta. Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu 40/1 (2014).
 • Wilczek, Piotr. „Kanon literatury polskiej jako wyzwanie dla zagranicznego polonisty. Problem przekładu.” Polonistyka bez granic. T. 1. Red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz. Kraków: Universitas, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1395fa33-eeb6-4651-b1be-141fc45fdbc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.