PL EN


2013 | 6(38) | 223-245
Article title

Normatywno-gospodarcze aspekty stosowania ograniczeń przepływu osób w Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Title variants
EN
Normative and economic aspects of the use of restrictions on the free movement of persons in the European Union according to judicature of the European Court of Justice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszej publikacji było przybliżenie ekonomicznego wymiaru problematyki przemieszczania się obywateli Unii i członków ich rodzin na terytorium Unii Europejskiej (UE) w świetle obowiązujących aktów prawnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS). Szczególną uwagę poświęcono ograniczeniom swobody poruszania się na terytorium UE, wynikającym z art. 45 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W przeważającej części pracy ukazano aspekty towarzyszące realizacji ograniczeń przedmiotowej swobody rynkowej poprzez analizę orzecznictwa ETS w zakresie stosowania restrykcji, uzasadnionych przede wszystkim względami „porządku publicznego”.
EN
The aim of this publication is to present the economic dimension of issues of movement of the Union citizens and their family members in the European Union (EU) in the lightof existing legal acts and the judicial decisions of the European Court of Justice (ECJ). Particular attention was given to the restrictions of freedom of movement within the EU, under Article 45 paragraph 3 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). For the most part, the author shows the limitations associated with the aspects of implementation of this freedom in question by analyzing the ECJ case law in applying the restriction, justified primarily on the grounds of ‘public order.’
Year
Issue
Pages
223-245
Physical description
Contributors
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
References
 • 50/06, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów, wyrok z dnia 7 czerwca 2007 r., I-04383.
 • Banasiuk J., Transpozycja dyrektywy 2004/38/EEC PE I Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich do prawa polskiego i niemieckiego, „National and International Studies” 2008, nr 2(12).
 • Blanpain R., Indywidualne prawo pracy. Swoboda przemieszczania się pracowników, R . Blanpain, M. Matey, Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1993.
 • 41/74, Yvonne van Duyn v. Home Office, wyrok z dnia 4 grudnia 1974 r., [1974] ECR 1337.
 • C-67/74, C.A. Bonsignore v. Oberstadtdirektor der Stadt Köln, wyrok z dnia 26 lutego 1975 r.,[1975] ECR 297.
 • C-36/75, Roland Rutili v. Minister of the Interior, wyrok z dnia 28 października 1975 r., [1975] ECR 1219.
 • C-48/75, Jean Noël Royer, wyrok z dnia 8 kwietnia 1976 r., [1976] ECR 497.
 • C-30/77, Regina v. Pierre Bouchereau, wyrok z dnia 27 października 1977 r., [1977] ECR 1999.
 • C-157/79, Regina przeciwko Stanislaus Pieck, wyrok z dnia 3 lipca 1980 r., [1980] ECR 2171.
 • C-115 i 116/81, Rezguia Adoui v. Belgia i miasto Legie Dominique Cornuaille v. Belgia, wyrok z dnia 18 maja 1982 r., [1982] ECR 1665.
 • C-265/88, Criminal Proceedings against Lothar Messner, wyrok z dnia 12 grudnia 1989 r., [1989] ECR I-4209.
 • C-259/91, Pilar Alluê i Karmel Mary Coonan przeciwko Università degli Studi di Venezia, wyrok z dnia 2 sierpnia 1993 r., [1993] ECR I-4309.
 • C-331/91, Susanne Herman Barta przeciwko Università degli Studi di Parma, wyrok z dnia 2 sierpnia 1993 r., [1993] ECR I-4309.
 • C-17/92, Fèdèration de distributeurs cinèmatographiques, wyrok z dnia 4 maja 1993 r., [1993] ECR I-2239.
 • C-379/92, Postępowanie karne przeciwko Matteo Peralta, wyrok z dnia 14 lipca 1994 r., [1994] ECR I‑3453.
 • C-415/93, Union royale belge des sociètès de football association ASBL p. Jean-Marc Bosman, wyrok z dnia 15 grudnia 1995 r., [1995] ECR I-4921.
 • C-434/93, Ahmet Bozkurt v. Staatssecretaris van Justitie, wyrok z dnia 6 czerwca 1995 r., [1995] ECR I-1475.
 • C-348/96, Criminal Proceedings against Donatella Calfa, wyrok z dnia 19 stycznia 1999 r., [1999] ECR I-11.
 • C-340/97, Ömer Nazli, Caglar Nazli i Melike Nazli przeciwko Stadt Nürnberg, wyrok z dnia 10 lutego 2000 r., [2000] ECR I‑957.
 • C‑54/99, Église de Scientologie, wyrok z dnia 14 marca 2000 r., [2000] , ECR I‑1335.
 • C-413/99, Baumbast i R. v. Secretary of State for the Home Departament, wyrok z dnia 17 września 2002 r., [2002] ECR I-7091.
 • C-459/99, Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) v. Belgian State, wyrok z dnia 25 lipca 2002 r., [2002] ECR I-6591.
 • C-60/00, Mary Carpenter and Secretary of State for the Home Departments, wyrok z dnia 11 lipca 2002 r., [2002] ECR I‑6279.
 • C-100/01, Ministre de l’Intérieur and Aitor Oteiza Olazabal, wyrok z dnia 26 listopada 2002 r., [2002] ECR I-10981.
 • C‑482/01 i C‑493/01, Georgios Orfanopoulos i inni; Rafaelle Oliveri przeciwko Land Baden Württemberg, wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., [2004] ECR I‑5257.
 • C-36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH przeciwko Oberbürgermeisterin
 • der Bundesstadt Bonn, wyrok z dnia 14 października 2004 r., [2004] ECR I‑9609. C‑441/02, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec, wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r., [2006] ECR I-3449.
 • C-456/02, Michel Trojani v. Centre public d’aide socjale de Bruxelles (CPAS), wyrok z dnia 7 września 2004 r., [2004] ECR I-2421.
 • C-467/02, Inan Cetinkaya przeciwko Land Baden-Württemberg, wyrok z dnia 11 listopada 2004 r., [2004] ECR I-10895.
 • C-215/03, Salah Oulane przeciwko Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, wyrok z dnia 17 lutego 2005 r., [2005] ECR I-1215.
 • C-383/03, Ergül Dogan przeciwko Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg, wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., [2005] ECR I-6237.
 • C-503/03, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii, wyrok z dnia 31 stycznia 2006 r., [2006] ECR 1097.
 • C-406/04, Gérald De Cuyper przeciwko Office national de l’emploi, wyrok z dnia 18 lipca 2006 r., [2006] ECR 6947.
 • C-325/05, Ismail Derin przeciwko Landkreis Darmstadt-Dieburg, wyrok z dnia 18 lipca 2007 r., [2007] ECR I-06495.
 • C-349/06, Murat Polat przeciwko Stadt Rüsselsheim, wyrok z dnia 4 października 2007 r., [2007] ECR I-08167.
 • C-33/07, Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti przeciwko Gheorghe Jipie, wyrok z dnia 10 lipca 2008 r., [2008] ECR I-05157,
 • C-127/08, Metock, Ikeng, Baheten, Ikogho, Chinedu, Igboanusi, Batkowska przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform, wyrok z dnia 25 lipca 2008 r., [2008] ECR I-06241.
 • C-303/08, Land Baden-Württemberg przeciwko Metinowi Bozkurtowi, wyrok z dnia 22 grudnia 2010 r., [2010]. Zbiór orzecznictwa dotychczas niepublikowany.
 • C-145/09, Land Baden-Württemberg przeciwko Panagiotisowi Tsakouridisowi, wyrok z dnia 23 listopada 2010r., [2010]. Zbiór orzeczeń dotychczas niepublikowany.
 • C‑162/09, Secretary of State for Work and Pensions przeciwko Taous Lassal, wyrok z dnia 7 października 2010 r., [2010] ECR I-09217.
 • C‑400/10, PPU, McB, wyrok z dnia 5 października 2010 r., I-08965.
 • Czapliński W., Status prawny obywateli państw nie będących członkami Unii Europejskiej w obrębie Unii, „Biała Księga: Polska – Unia Europejska” 1996, nr 34.
 • Decyzja rady stowarzyszenia nr 1/80 z dnia 19 września 1980 r. w sprawie rozwoju stowarzyszenia.
 • Rada stowarzyszenia została ustanowiona na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy EWG a Turcją, podpisanego w dniu 12 września 1963 r. w Ankarze przez Republikę Turcji z jednej strony i przez państwa członkowskie EWG oraz Wspólnotę z drugiej, który został zawarty, zatwierdzony i ratyfikowany w imieniu Wspólnoty decyzją Rady 64/732/EWG z dnia 23 grudnia 1963 r., Dz.U. 1964, 217, s. 3685.
 • Druesne G., Prawo materialne i polityki Wspólnot i Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
 • Dyrektywa Rady 64/221/EWG z dnia 25 lutego 1964 r. dotycząca koordynacji środków specjalnych związanych z wjazdem i pobytem cudzoziemców, uzasadnionych względami porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, Dz.Urz. WE z 4 kwietnia 1964 r. L 56, s. 850.
 • Dyrektywa Rady 72/194/EWG o rozszerzeniu na pracowników korzystających z prawa pozostania na terytorium państwa członkowskiego po zakończeniu zatrudnienia w tym państwie zakresu dyrektywy z dnia 25 lutego 1964 r. o koordynacji specjalnych środków dotyczących przemieszczania się oraz pobytu obywateli państw obcych uzasadnionych względami porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, Dz.Urz. L 121 z dnia 26 maja 1972 r. Przedmiotowa dyrektywa została uchylona dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 • Dyrektywa 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/ EWG i 93/96/EWG, Dz.Urz. L 158 z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 77 i sprostowanie Dz.Urz. 2005, L 197, s. 34.
 • Frąckowiak-Adamska A., Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Krawczyk S., Prawne i społeczne aspekty swobodnego przepływu osób w państwach UE, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2005, nr 6.
 • Maliszewska-Nienartowicz J., Orzecznictwo ETS dotyczące ograniczeń swobody przepływu osób i usług ze względu na porządek, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, w: Prawo i podatki w Unii Europejskiej, red. nacz. A. Barankiewicz, „Infor” 2008, nr 10(82).
 • Mitrus L., Swoboda przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Raport Komisji Wspólnot Europejskich dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 lipca 2009 r. „Wytyczne w celu skuteczniejszej transpozycji i stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich”.
 • Traktat lizboński – zmienił Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (ten ostatni został przemianowany na Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej) – umowa międzynarodowa zakładająca m.in. reformę instytucji Unii Europejskiej, podpisana 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie. W stosunku do państw-stron weszła w życie 1 grudnia 2009 r., przy czym w hierarchii źródeł prawa porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od chwili ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło 2 grudnia 2009 r., Dz.U. nr 203, poz. 1569.
 • Układ stowarzyszeniowy między EWG a Turcją z 12 września 1963 r. zawarty, zatwierdzony i ratyfikowany w imieniu Wspólnoty mocą decyzji Rady nr 64/732/EWG z dnia 23 grudnia 1963 r., Dz.U. 1964, 217, s. 3685.
 • Wach K., Ograniczenia swobody przemieszczania się pracowników, „Studia Europejskie” 2007, nr 3(43).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13995650-9935-41e4-a0ba-0855dbffc85b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.