PL EN


2016 | 11/2016 | 23-35
Article title

Weaknesses in the resources of the family environment and developmental disorders and adaptation problems in children

Content
Title variants
PL
Niedostatki w zasobach środowiska rodzinnego a zaburzenia rozwojowe i problemy adaptacyjne dzieci
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the relationship between the condition of the family and developmental disabilities and adaptation problems of children raised in it. Finally, it presents the character styles determined by the resources of the family (personality traits, attitudes and parental competences), which can be useful not only in psycho-educational treatment of developmental disorders and in the diagnosis and understanding of the etiology of risky behavior of children and adolescents, but also in designing social rehabilitation interactions. Based on them, one can in fact undertake holistic socializing actions - consistent and adequate to the needs of children, parents and other family members.
PL
W artykule przedstawione zostały powiązania między kondycją rodziny a zaburzeniami rozwojowymi oraz problemami adaptacyjnymi wychowujących się w niej dzieci. Finalnie zaprezentowano style charakteru determinowane zasobami rodziny (cechami osobowości, postawami i kompetencjami rodzicielskimi), które mogą być użyteczne nie tylko w psychologiczno- pedagogicznej terapii zaburzeń rozwojowych oraz w diagnozowaniu i rozumieniu etiologii zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, ale również w projektowaniu oddziaływań resocjalizujących. Opierając się na nich można bowiem podejmować holistyczne działania uspołeczniające – spójne i adekwatne do potrzeb dzieci, rodziców i innych członków rodziny.
Year
Issue
Pages
23-35
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
 • Pedagogium – Warsaw School of Education and Social Sciences
References
 • Anderson S.A., Sabatelli R.M., 1999, Family Interaction, Allyn & Bacon, Boston.
 • Barnes G.M., Farrel M.P., 1992, Parental Support and Control as Predictors of Adolescent Drinking, Delinquency, and Related Problem Behavioes, „Journal of Marriage and the Family”, nr 54.
 • Belsky J., Cassidy J., 1994, Attachment: Theory and Evidence, [w:] Development Through Life, (red.) Rutter M., Hay D., Blackwell Science, London.
 • Belsky J., Steinberg L., Draper P., 1991, Childhood Experience, Interpersonal Development, and Reproductive Strategy: An Evolutionary Theory of Socialization, „Child Development”, nr 62.
 • Biel K., 2008, Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Bowlby J., 1968, Grief and mourning in infancy and early childhood, „Psychoanalytic Study of the Child”, nr 15.
 • Bowlby J., 1980, Attachment and Loss, Vol. 3: Loss, Sadness and Depression, Basic Books, New York.
 • Brzezińska I.A., 2005, Psychologiczne portrety człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Coyne J.C., Smith D.A.F., 1991, Couples Coping With a Myocardial Infarction: A contextual Perspective on Wives’ Distress, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 61.
 • De Barbaro B., 2003, Nowe czasy – nowe problemy rodzinne – nowe zadania terapeutyczne, [w:] Pomagać rodzinie. Problemy współczesnej rodziny w ujęciu psychologicznym, (red.) Soszyńska G., Polihymnia, Lublin.
 • De Tchorzewski A.M., 2005, Pomocniczość i solidaryzm jako zasady przeciwdziałania traumie XXI wieku, [w:] Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy, t. 1, (red.) Cudak H., Marzec H., Wydawnictwo GWSP, Mysłowice.
 • Etizioni A., 1997, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society, Basic Books, New York.
 • Fredrickson B., 2001, The Role of Positive Emotions in Positive Psychology: The Broad-en-and Build Theory of Positive Emotions, „American Psychologist”, nr 56.
 • Garcia Coll C., Pachter L.M. (2002), Ethnic and Minority Parenting, [w:] Handbook of Parenting, Vol. 4: Social Conditions and Applied Parenting, (red.) Bornstein M.H., Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah NJ.
 • Goldberg S., 2000, Attachment and Development, Arnold, a member of the Hodder Headline Group, London.
 • Hazan C., Shaver P.R., 1987, Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 52.
 • Hobfoll S.E., 2006, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Johnson S.M., 1993, Humanizowanie narcystycznego stylu, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski, Warszawa.
 • Johnson S.M., 2012, Style charakteru, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Kawula S., 2004, Pedagogika społeczna w społeczeństwie ryzyka, Wydawnictwo Epistheme, Olsztyn.
 • Kohut H., 1971, The Analysis of the Self: A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders, International Universities Press, New York.
 • Kohut H., 1977, The restoration of the self, International Universities Press, New York.
 • Kornacka-Skwara E., 2002, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych mężczyzn bezrobotnych, praca doktorska napisana pod kierunkiem M. Braun-Gałkowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • Kujawa M., 2011, Rozwój w kierunku zachowań sprzyjających nieprzystosowaniu społecznemu, [w:] Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, (red.) Biel K., Kusztal J., Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Levitt S., Dubner S.J., 2015, Myśl jak freak, Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o., Warszawa.
 • Levy K.N., Blatt S.J., Shaver P.R., 1998, Attachment Styles and Parent Representations, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 74.
 • Lowen A., 1958, The Language of the Body, Collier, New York.
 • Lowen A., 1983, Narcissism: Denial of the True Self, Macmillan, New York.
 • Mahler M., 1968, On Human Symbiosis and the Vicissitudes of Individuation, International Universities Press, New York.
 • Nowak B.M., 2011, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa.
 • Oleś P., 2000, Psychologia przełomu połowy życia, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Plopa M., 2007, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Steinberg L., Lamborn S.D., Dornbusch S.M., Darling N., 1992, Impact of Parenting Practices on Adolescent Achievement: Authoritative Parenting, School Involvement, and Encouragement to Succeed, „Child Development”, nr 63.
 • Stern D., 1985, The Interpersonal Word of the Infant: A View from Psychoanalysis and Development Psychology, Jossey Bass, New York.
 • Thompson R.A., 1999, Early Attachment and Later Development, [w:] Handbook and Attachment: Theory, Research and Clinical Applications, (red.) Cassidy J., Shaver P., Guilford Press, New York.
 • Tyszka Z., 2000, Stan rodziny współczesnej a wewnątrzrodzinna socjalizacja dzieci, „Rocznik Socjologii Rodziny”, t. 12.
 • Tyszka Z., 2001, System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Van Ijzendoorn M.H., Sagi A., 1999, Cross-cultural Patterns of Attachment: Universal and Contecstual Dimensions, [w:] Handbook of Attachment: Theory, Research and Clinical Applications, (red.) Cassidy J., Shaver P.R., Guilford Press, New York.
 • Winiarski M., 2001, Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny i ich implikacje, [w:] Rodzina polska na przełomie wieków, (red.) Żebrowski J., Gdańsk.
 • Wysocka E., Ostafińska-Molik B., 2015, Zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne a typ rodziny pochodzenia – analiza teoretyczna i wyniki badań, „Resocjalizacja Polska”, nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13a4700a-877a-4da4-a7fa-8d238555127c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.