PL EN


2019 | 65 | 35-48
Article title

Zarys dziejów piłki nożnej w Ludowych Zespołach Sportowych działających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego w latach 1946–2018

Content
Title variants
EN
Football in Ludowe Zespoły Sportowe within the administrative borders of the Nowy Tomyśl district in years 1946–2018
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badań. Celem badań było przedstawienie rozwoju oraz największych osiągnięć sportowych klubów piłkarskich działających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego w latach 1946–2018. Materiał i metody. Podstawową metodą badawczą była analiza źródeł historycznych. Ponadto posłużono się metodą indukcyjną, dedukcyjną, statystyczną i komparatystyczną. Wyniki. Po II wojnie światowej na terenie powiatu nowotomyskiego koła Ludowych Zespołów Sportowych działały prawie w każdej wsi, a wiodącą dyscypliną w ich działalności była piłka nożna. Rozwój tej dyscypliny sportu przebiegał podobnie jak w innych tego typu regionach. Początkowo drużyny działały nieformalnie, rozgrywając mecze towarzyskie. Z biegiem czasu zaczęły brać udział w organizowanych w okolicy turniejach, później zgłaszały się do klasy „W” prowadzonej przez Radę Powiatową Zrzeszenia LZS, by po nabraniu doświadczenia organizacyjnego przystąpić do rozgrywek związkowych w Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Nie wszystkim drużynom udawało się utrzymać poziom ligowy i po kilku sezonach wycofywano je z rozgrywek. Najczęstszym powodem były kłopoty finansowe oraz organizacyjne. Wnioski. Drużyny piłkarskie reprezentujące Z LZS z powiatu nowotomyskiego nie osiągały spektakularnych sukcesów. Szczytem ich możliwości był udział w rozgrywkach ligowych na czwartym poziomie. Kilku piłkarzom udało się jednak spełnić sportowe marzenia i zagrać w najwyższych klasach rozgrywkowych. Świadczy to o tym, że również na ziemi nowotomyskiej nie brakowało piłkarskich talentów na skalę ogólnopolską.
EN
Background. The article aim is to present the development and the greatest achievements of sports football clubs operating within the administrative borders of the Nowy Tomyśl district in 1946–2018. Material and methods. The basic research method was the analysis of historical sources. In addition, the inductive, deductive, statistical, and comparative methods were used. Results. After the Second World War, in the area of the Nowy Tomyśl district, Ludowe Zespoły Sportowe circles operated in almost every village, and the leading discipline in their activity was football. Football developed similarly as in other such regions. Initially, the teams acted informally, playing friendly matches. Over time, they began to take part in tournaments organized in the area, later they applied to the ‘W’ class conducted by the District Board of the Ludowe Zespoły Sportowe Union, and, after gathering organizational experience, they entered District Football Association matches. Some teams did not manage to maintain the league level and after several seasons they were withdrawn from the competition. The most common reasons were financial and organizational problems. Conclusions. Football teams representing the Ludowe Zespoły Sportowe Union from the Nowy Tomyśl district failed to achieve spectacular successes. The peak of their abilities was to participate in fourth level league games. However, some players managed to fulfil their sports dreams and play in the highest league games. This proves that there were football talents on a national scale in the land of Nowy Tomyśl.
Keywords
Year
Volume
65
Pages
35-48
Physical description
Dates
published
2019-09-26
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Nowy Tomyśl
References
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu (AP Poznań), sygn. 1071/1015, Protokół nr IV/55IV Zwyczajnej Sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 18.06.1955 r.
 • AP Poznań, sygn. 472/89, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, Sprawozdanie z działalności urzędu za IV kwartał 1949 r., Poznań, 18 stycznia 1950 r.
 • 60-lecie piłkarstwa wielkopolskiego (1969). Oprac. red. S. Garczarczyk Poznań: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW Prasa.
 • Anders, P. (2014). Przewodnik po powiecie nowotomyskim. Nowy Tomyśl: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.
 • Drążdżewski, S. (1967). Ludowe Zespoły Sportowe. Zarys dziejów 1946–1964. Warszawa: SiT.
 • Drążdżewski, S. (1972). Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi w latach 1944–1972. Warszawa: SiT.
 • Drążdżewski, S. (1974). Ludowe Zespoły Sportowe. Powstanie i działalność. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Duda, Z. (1994). KS Zarys Dziejów Klubu Sportowego „Promień” w Opalenicy 1924–1993. Opalenica: Abos.
 • Frasz, M., Jańczak, J. (2008). Zarys historii Klubu Sportowego „Obra” Zbąszyń. Szkice Zbąszyńskie, styczeń.
 • Frączek, W., Gudebski, M, Owsiański, J. (2015) Encyklopedia ekstraklasy. Statystyczny bilans 80 sezonów. Warszawa: Fundacja Dobrej Książki.
 • Głuszek, M., Wesołowski, J. (2007). Ludowe Zespoły Sportowe w Wielkopolsce 1946–2006. Poznań: Agencja Wydawnicza Delta
 • Grot, Z., Gaj, J. (1973). Zarys dziejów kultury fizycznej w Wielkopolsce. Warszawa–Poznań: PWN.
 • Hojan, A. (1997). Klub Sportowy „Dyskobolia” Grodzisk Wielkopolski. Poznań: Agencja Reklamowa Prodruk.
 • http://www.powiatnowotomyski.pl/PL/772/Historia/ Pobrane 27.03.2019.
 • Informacja kronikarska w zakresie działalności kultury fizycznej, sportu i turystyki w powiecie nowotomyskim /na XXX-lecie PRL/ (1974). Nowy Tomyśl [zbiory prywatne autorów].
 • Komunikaty: Poznański Okręgowy Związek Piłki Nożnej (POZPN) (1945–1950), Sekcja Polskiego Związku Piłki Nożnej – Okręg Poznański (1950–1951), Sekcja Piłki Nożnej WKKF w Poznaniu (1951–1957), POZPN (1957–1962), PZPN Okręg Poznański (1962–1968), POZPN (1968–1973) oraz Komunikaty SPN WFS w Poznaniu (1974–1976), OZPN WFS (1976–1981), POZPN (1981–2000), Wielkopolski Związek Piłki Nożnej (WZPN) (2000–2018) [zbiory autorów].
 • Kronika KS „Polonia”. Nowy Tomyśl [zbiory prywatne autorów].
 • Kronika LKS „Korona” Bukowiec [zbiory prywatne autorów].
 • Kronika LZS „Postęp” Sielinko [zbiory prywatne].
 • Kubiak, Z., Lubawiński, M. (1986). 65 lat Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 1921–1986. Poznań: Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej.
 • Olczak, L. (1974). Działalność klubów i kół sportowych powiatu nowotomyskiego w latach 1945–1956. Praca magisterska. Poznań: AWF.
 • Owsiański, J. (206). Rozgrywki piłkarskie w Wielkopolsce do roku 1919. Mielec: Nada.
 • Referat Czesława Duszyńskiego „Historia 60 letniej działalności LKS „Korona” w Bukowcu” z dnia 25.06.1983 roku.
 • Owsiański J. Siwiński, T. (2013) Historia futbolu wielkopolskiego, Poznań: Zibigrafia.
 • Siwiński, T. (2014). Dzieje Ludowego Klubu Sportowego „Borusja” Boruja Kościelna. Nowy Tomyśl: Beyga.
 • Siwiński, T. (2017). Klub Sportowy Polonia Nowy Tomyśl. Zarys dziejów na jubileusz 95. rocznicy powstania klubu (1922–2017). Nowy Tomyśl: Beyga.
 • Siwiński, T. (2018). „Korona” Bukowiec – klub sportowy z 95-letnią historią. Przegląd Nowotomyski, 4(48), 55.
 • Siwiński, T. (2018). Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego w latach 1946–2017. Nowy Tomyśl: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Beyga.
 • Siwiński, T. (2018). Powiat nowotomyski na olimpijskim szlaku w latach 1912–2016. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Beyga.
 • Stadjon. Jednodniówka na otwarcie Wielkopolskiego Stadjonu w Grodzisku (1926). Grodzisk Wlkp.: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, b.n.s.
 • Szubert, R. (2010). Kultura fizyczna w przemianach wsi polskiej w latach 1944–1956. Wrocław: AWF.
 • Szubert, R. (2016). Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w Wielkopolsce w latach 1946–2016. Poznań: Nauka i Innowacje.
 • Tuliński, S. (2011). Synowie Grodziska Wielkopolskiego, Granowa, Kamieńca, Rakoniewic, Wielichowa w dołach śmierci Katynia, Charkowa, Miednoje. Poznań: Prodruk.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104.
 • Woltmann B. (red.) (2001). Piłka nożna w Wielkopolsce 1921–2001. Poznań: Poznańska Drukarnia Naukowa.
 • Wryk, R. (2016). Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej. Poznań: Nauka i Innowacje.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13b109a8-767d-463e-be7f-c5da67272f9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.