PL EN


2020 | vol. 64, nr 1 | 44-54
Article title

Development of FinTech and BigTech companies and their expansion on the banking market

Content
Title variants
PL
Rozwój spółek FinTech i BigTech i ich ekspansja na rynku bankowym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main research goal set in the article was to consider the reasons for the intensive development of the FinTech sector and the classification the BigTech sector − which may pose a greater threat to traditional financial institutions than the activities of FinTech companies. Surveys conducted among FinTech companies show that they have a positive impact on the financial market, leading, among others to the better adaptation of financial products and services to the needs of consumers. Companies from the FinTech sector increasingly cooperate with banks in the field of implementing financial innovations. Therefore, the financial products and services offered are relatively cheaper and delivered to consumers faster − especially during the period of progressing digitization of the financial market. FinTech companies note that consumers are attached to traditional financial institutions that have the status of public trust institutions and are characterized by a high level of reputation and stability.
PL
Cele badawcze artykułu stanowiły ocena przyczyn intensywnego rozwoju sektora FinTech oraz próba zdefiniowania sektora BigTech, który może stanowić większe zagrożenie dla tradycyjnych instytucji finansowych aniżeli działalność spółek FinTech. Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród spółek FinTech wynika, że mają one pozytywny wpływ na rynek finansowy, prowadząc m.in. do lepszego dostosowania produktów i usług finansowych do potrzeb konsumentów. Spółki z sektora FinTech coraz częściej współpracują z bankami we wdrażaniu innowacji finansowych. Dlatego też oferowane produkty i usługi finansowe są tańsze i są dostarczane konsumentom szybciej – zwłaszcza w okresie postępującej digitalizacji rynku finansowego. Przedstawiciele spółek FinTech mają swiadomośc, że konsumenci są przywiązani do tradycyjnych instytucji finansowych, które mają status instytucji zaufania publicznego oraz charakteryzują się wysokim poziomem reputacji i stabilności.
References
 • BCBS, 2018, Implications of FinTech developments and bank supervisors, Sound Practices, Basel Committee on Banking Supervision.
 • BIS, 2018, BigTech in finance and new challenges for public policy, London.
 • Białek-Jaworska A., Ziembiński M., Zięba D., 2018, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem, Warszawa.
 • EBA, 2019a, Consumer Trends Report 2018/2019, London.
 • EBA, 2019b, Report on the Impact of FinTech on Payment Institutions’ and e-Money Institutions’ Business Models, London.
 • European Commission, 2019, European Innovation Scoreboard, Brussels.
 • Folwarski M., 2019, Sektor FinTech na europejskim rynku usług bankowych: wyzwania konkurencyjne i regulacyjne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Frost J., Gambacorta L., Huang Y., Song Shin H., Zbinden P., 2019, BigTech and the changing structure of financial intermediation, BIS Working Paper, no. 779.
 • FSB, 2017, Financial Stability Implications from FinTech.
 • FSB, 2019, FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications.
 • Greenbaum S.I., Thakor A.V., Boot A., 2015, Financial Innovation, [in:] Contemporary Financial Intermediation, Elsevier, Amsterdam.
 • Hann J. de, Oosterloo S., Schoenmaker D., 2015, Financial Markets and Institutions, a European Perspective, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Koleśnik J., 2017, Bariery wdrażania proklientowskich innowacji w sektorze bankowym, [w:] Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku usług bankowych, Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym, Warszawa.
 • Miklaszewska E., Folwarski M., Kil K., Idzik M., 2019, Wyzwania dla strategii i modeli biznesowych banków związane z nowymi technologiami, [w:] Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, red. E. Miklaszewska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Raport PWC, 2017, Banki i Fintechy – małżeństwo z rozsądku, Warszawa.
 • Szpringer W., 2017, Nowe technologie a sektor finansowy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Szpringer W., 2019, Fintech i blockchain – kierunki rozwoju gospodarki cyfrowej, Studia BAS, 1(57).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13cb2ee6-50b7-4a34-b0bb-71fa8fe3d972
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.