PL EN


2018 | 19 | 2 | 128-139
Article title

KOSZTY OBSŁUGI A WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE – RELACJA DŁUGOTERMINOWA

Content
Title variants
EN
EXPENSES AND PERFORMANCE OF MUTUAL FUNDS IN POLAND: LONG-TERM RELATION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ustalenie, czy między wskaźnikiem kosztów uczestnictwa a wynikami funduszy inwestycyjnych zachodzi długoterminowa relacja. W tym celu wykorzystano klasyczne narzędzia analizy szeregów czasowych, tj. test stacjonarności KPSS oraz analizę kointegracji procedurą Engle’a-Grangera i test Johansena. Badanie prowadzone było na podstawie relatywnie dużej próby badawczej dotyczącej czterech głównych segmentów funduszy działających w Polsce w okresie 2002-2015. W wyniku przeprowadzonej analizy kointegracji, pokazano jedynie częściowe występowanie długoterminowej relacji między wskaźnikiem kosztów uczestnictwa, będącym odzwierciedleniem pobieranych przez fundusz opłat, a osiąganymi wynikami inwestycyjnymi w wybranych grupach funduszy.
EN
This paper aims to find a possible long-term correlation between mutual funds’ performance and expenses. The examination was conducted by means of classical approaches of the time series analysis, such as the KPSS test for stationarity, the Engle-Granger approach to cointegration and the Johansen test. The study was conducted on the basis of a relatively large study sample concerning four segments of funds operated in Poland in the 2002-2015 period. The obtained results of cointegration tests provide partial evidence that a long-term relation between the expense ratio, which reflects the fees charged by funds, and the achieved mutual fund performance exists in some groups of funds only.
Contributors
author
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , d.filip@uksw.edu.pl
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , dariusz.karas@uksw.edu.pl
References
 • Asyngier R., Miziołek T. (2017) Impact of Fund Managers Changes on Polish Equity Funds Performance. Folia Oeconomica Stetinensia, 17(1), 97-108.
 • Bers M. K. (1998) Causal Relations Among Stock Returns, Inflation: Persistence of International Mutual Fund Performance. Global Finance Journal, 9(2), 225-240.
 • Buszkowska E. (2014) Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi. Zeszyty Naukowe UEK, 4(928), 5-20.
 • Carhart M. (1997) On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance, 52(1), 57-82.
 • Carlson R. S. (1970) Aggregate Performance of Mutual Funds: 1948–1967. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 5, 1-32.
 • Charemza W., Deadman D. (1997) Nowa ekonometria. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Droms W. G., Walker D. A. (1996) Mutual Fund Investment Performance. Quarterly Review of Economics and Finance, 36(3), 347-363.
 • Dyduch J. (2016) Analiza zależności długookresowych między indeksem WIG i indeksem obligacji skarbowych TBSP.INDEX. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 282, 26-34.
 • Dziawgo D., Dziawgo L. (1994) Fundusze powiernicze. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 • Elton E., Gruber M., Das S. R, Hlavka M. (1993) Efficiency with Costly Information: A re-Interpretation of Evidence for Managed Portfolios. Review of Financial Studies, 6(1), 1-22.
 • Filip D. (2017) Wartość aktywów zarządzanych przez polskie fundusze inwestycyjne a efekty ich gospodarowania. [w:] Wieteska S., Burzyńska D. (red.) Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne. Rynki finansowe. Finanse przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 89-107.
 • Hansen H., Johansen S. (1999) Some Tests for Parameter Constancy in Cointegrated VAR-Models. Econometrics Journal, 2(2), 306-333.
 • Hooks J. A. (1996) The Effects of Loads and Expenses on Open end Mutual Fund Returns. Journal of Business Research, 36, 199-202.
 • Jackowicz K., Filip D. (2009) Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce. Materiały i Studia, 236. NBP. Warszawa.
 • Jan Y-Ch., Hung, M-W. (2004) Short-Run and Long-Run Persistence in Mutual Funds. Journal of Investing, 13(1), 67-71.
 • Johansen S. (1988) Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254.
 • Keswani A., Miguel A. F., Ramos S. B. (2017) Mutual Fund Size versus Fees: When Big Boys Become Bad Boys. E-Proceedings of World Finance Conference, Sardinia, 113.
 • Kłodzińska A. (2010) Analiza kointegracji stóp procentowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 14, 107-114.
 • Malkiel B. G. (1995) Returns from Investing in Equity Mutual Funds 1971 to 1991. Journal of Finance, 50(2), 549-572.
 • Perez K. (2012) Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i funda-mentalne, Difin, Warszawa.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Gabryelczyk K. (2004) Czynniki determinujące decyzje inwestorów indywidualnych o wyborze funduszy inwestycyjnych jako formy alokacji kapitału w Polsce. [w:] Dziawgo D. (red.) Indywidualni inwestorzy na rynku finan-sowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 341-368.
 • Sauer D. A. (1997) Information Content of Prior Period Mutual Fund Performance Rankings. Journal of Economics and Business, 49(6), 549-567.
 • Sharpe W. F. (1966) Mutual Fund Performance. Journal of Business, 39(1), 119-138.
 • Syczewska E. M. (2002) Analiza niestacjonarności kursu walutowego USD/PLN na podstawie danych dziennych i miesięcznych. Roczniki Kolegium Analiz Ekono-micznych, 10, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 159-175.
 • Tatarczak E. (2007) Badanie stacjonarności oraz analiza kointegracji kursów walutowych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 94(1), 149-156.
 • Urbański S. (2017) Short-, Medium- and Long-Run Performance Persistence of Investment Funds in Poland. Bank i Kredyt, 48(4), 343-374.
 • Witkowska D. (2009) Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005-2007. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74, 39-61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13cfeb88-18f7-4b8a-82c9-e4eb05d33d3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.