Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 14 (1) | 103-124

Article title

Odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych z lat 1989-2015

Authors

Title variants

EN
Compensations and Satisfactions for Medical Errors. Analysis of the Case Law of Courts of General Jurisdiction in the Years 1989-2015

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem opracowania jest analiza spraw przeciwko podmiotom leczniczym o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu tzw. błędów medycznych rozpatrywanych przez sądy powszechne w latach 1989-2015. Źródłem danych statycznych są sprawozdania przekazywane corocznie Ministerstwu Sprawiedliwości przez sądy. W toku rozważań odniesiono się kolejno do kwestii metodologii badań i organizacji procesu cywilnego, ogólnej charakterystyki roszczeń przeciwko podmiotom leczniczym kierowanych na drogę sądową i rozpatrzonych przez sądy w okresie badawczym, sposobu rozstrzygania przedmiotowych spraw przez sądy oraz kwot świadczeń przyznawanych przez sądy na rzecz powodów. Dane zostały przedstawione w formie zestawień tabelarycznych i wykresów słupkowo-liniowych w celu zobrazowania prawidłowości i tendencji utrzymujących się w dłuższych okresach czasu. Celem opracowania jest prezentacja danych oraz ich interpretacja w kontekście uregulowań prawnych i procesów społecznych.
EN
The subject of this paper is the analysis of cases brought against medical entities for compensation and damages due to so-called medical errors considered by the common courts in the years 1989-2015. The source of statistical data is statements submitted annually to the Ministry of Justice by the courts. Issues addressed in the analysis include research methodology and the organisation of civil procedures, the general characteristics of claims against medical entities taken to court and settled during the investigation period, the methods of examining the cases in question by the courts, and the amounts adjudged by them for the benefit of claimants. The data were provided in the form of tables and bar and line charts for more transparent presenta-tion of trends sustained over longer periods of time. The main aim of this paper is to present data and interpret it in the context of legal regulations and social processes.

Contributors

  • Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska, ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole, Polska

References

  • Korytkowska, Daria. 2012. „Pojęcie błędu medycznego i zdarzenia medycznego.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 274:61-70.
  • Najwyższa Izba Kontroli. 2015. Informacja o wynikach kontroli. Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe. KZD-4101-004/2014. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
  • Narodowy Fundusz Zdrowia. 2015. Realizacja zadań na rzecz pacjentów. Podsumowanie działań i wyzwania na przyszłość. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Oniszczuk, Jerzy. 2008. Filozofia i teoria prawa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  • Serwach, Małgorzata. 2011. „Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.” Prawo Asekuracyjne 4 (69):29-41.
  • Stadniczeńko, Stanisław Leszek. 2000. Urzeczywistnianie prawa w zatrudnianiu młodocianych w okresie transformacji. Opole: Uniwersytet Opolski.
  • Wnęk, Aldona, i Katarzyna Policha. 2011. „Błąd medyczny – nowy reżim odpowiedzialności odszkodowawczej; nowe zasady ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.” Rozprawy Ubezpieczeniowe 2 (11):106-123.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-13d86842-597a-477b-9799-fc78f3a8277a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.